II wojna punicka

II wojna punicka

Czytaj Dalej

II Wojna Punicka

Powstała paradoksalna sytuacja:Kartagińczycy dotarli do Rzymu,lecz nie mogli zakończyć wojny z powodu małej liczby żołnierzy. W bitwie zwyciężyli Rzymianie,którzy zażądali od Kartagińczyków olbrzymiej kontrybucji oraz pozbycia się resztek swojej floty wojennej.

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej? Jedna z bohaterek Iram Seidenmann, która przeżyła holocaust, uświadamia sobie po wojnie, w roku 1968, że antysemityzm nie był jedynie produktem hitleryzmu, a wojna stanowiła jego zaledwie początek.

Różne postawy ludzi wobec okrucieństw II Wojny Światowej. Scharakteryzuj na przykładach wybranych z literatury.

Ramowy plan wypowiedzi: Teza: Wyróżniamy różne postawy ludzi wobec okrucieństw II Wojny Światowej. Różne postawy znanych ludzi na temat okrucieństw II Wojny Światowej.

Literackie, plastyczne i filmowe obrazy II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach.

W mojej pracy chcę państwu przedstawić kilka obrazów II wojny światowej. II wojna światowa była ogromną tragedią, której bestialstwo przeraża także dziś.

Czy antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Ponowne wzmożenie się prądu antysemickiego było niewątpliwie następstwem II wojny światowej. Jedna z bohaterek Iram Seidenmann, która przeżyła holocaust, uświadamia sobie po wojnie, w roku 1968, że antysemityzm nie był jedynie produktem hitleryzmu, a wojna stanowiła jego zaledwie początek.

Obraz życia pod okupacją podczas II wojny światowej. Człowiek złagrowany i zlagrowany.

Wybuch II Wojny Światowej spowodował, że młodzieńcze przekonania i ideały uległy degradacji. Wspomniany architekt, którego zeznania przyczyniły się do śmierci czterech więźniów niemieckich, już po wojnie, w Rzymie spotyka narratora i opowiada mu swoją historię licząc na zrozumienie i rozgrzeszenie.

Losy młodego pokolenia w czasie II wojny światowej i ich poetycki wyraz w wierszach Krzysztofa K. Baczyńskiego

Z pewnością tak myśleli młodzi Polacy, którym wypadło żyć w czasie II wojny światowej.

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - II WOJNA BAŁKAŃSKA

Sprzymierzeńcy nie mogli dojść do porozumienia w kwestii podziału Macedonii. Bułgarzy byli przekonani że ponieśli największe ofiary, a dostali najmniej.

29/30 VI 1913 → atak Bułgarów na Serbów i Greków

Bułgarzy przeliczyli się z siłami bo siły greckie i serbskie stawiły opór mocniejszy niż się...

Państwowość niemiecka po II wojnie światowej

– powstało RFN; w życie weszła także konstytucja • władze konstytucyjne RFN miały sprawować jedynie „samorząd”, natomiast najwyższa władza państwowa należała do Wysokiej Komisji Alianckiej (zajmowała się zmianami konstytucji, sprawami zagranicznymi i wojskowymi) - 6 III 1951 r.

FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE - OKRES PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Po wojnie w Polsce ukształtowały się dwa aktywne ośrodki badań formalno-logicznych: warszawski i wrocławski, obok których wymienić naleŜy toruński, krakowski i poznański208.

Socjologia polityki i socjalizacja polityczna Floriana Znanieckiego - Analiza zmiany osobowości człowieka po II wojnie światowej

Człowiek socjalizmu - Polska, po II WŚ - na zasadzie antynomii do tych trzech typów społeczeństwa międzywojennego - typ, który kształtowany jest na dwóch frontach jednocześnie 1.

Pojęcie i geneza integracji – procesy integracyjne w Europie po II wojnie

Również w okresie po zakończeniu II wojny światowej i w czasach wielopłaszczyznowego rozbicia jedności Europy idea przywrócenia jej rangi zawartego i w pewnym sensie niezależnego obszaru stosunków międzynarodowych powróciła w koncepcjach gen.

Ewolucja geopolitycznej pozycji Polski po II wojnie - Geopolityczna pozycja Polski

Położenie geopolityczne Polski w środku Europy sprawia, że charakter rozwoju wewnętrznego państwa, jego sojusze zewnętrzne i cała polityka zagraniczna były i będą istotnym elementem układów ogólnoeuropejskich. Leżąc na linii ekspansywnych zmagań Rosji i Niemiec była poddawana wielorakim...

Ewolucja geopolitycznej pozycji Polski po II wojnie - Polityka zagraniczna PRL

Po II wojnie świat. Wprowadzenie stanu wojennego i represje wobec NSZZ Solidarność spowodowały częściową izolację Polski na Zachodzie i osłabiły możliwości działania pol.

Administracja komunistyczna podczas II wojny światowej

Od powstania w 1942 roku Polskiej Partii Robotniczej, zaczął kształtować się drugi   obóz polityczny podziemia, „ludowo – demokratyczny”. Odrzucał on Konstytucję kwietniową jako podstawę porządku prawnego w państwie oraz nie uznawał prawa do reprezentowania narodu polskiego przez rząd emigracyjny. Od...

Kształtowanie się granic Polski w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu

Granica zachodnia:

-luty 1945 - konferencja jałtańska - przyznanie Polsce obecnych ziem zachodnich (tzw. ziemie odzyskane)

- lipiec 1945 - konferencja poczdamska - ustalenie granicy zachodniej na Nysie Łużyckiej, Odrze i linii na zachód od Szczecina i Świnoujścia

- 1950 - uznanie i ratyfikowanie granicy...

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Początek wojny

Na łamach tegoż pisma Lange zamieścił kilka artykułów zawierających wykład jego ówczesnych poglądów na charakter wojny i perspektywy jej zakończenia.

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Ocena charakteru wojny

Dokonując oceny wojny z punktu widzenia interesów ruchu robotniczego i mas pracujących przeciwstawiał się polski ekonomista jednakowemu traktowaniu głównych przeciwników wojennych.

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Wizje powojennej Europy

Polski ekonomista dawał wyraz przekonaniu o istnieniu doniosłych przesłanek porozumienia ze Związkiem Radzieckim i Czechosłowacją. Zgodnie z rozpowszechnionym wówczas poglądem, zakładał możliwość ponowienia się w przyszłości zagrożenia niemieckiego, a w związku z tym za konieczne uznawał...

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Granice Polski

Pochodną tych poglądów była teza o niemożliwości utrzymania przedwojennych granic Polski. Polski ekonomista uważał, że granica wschodnia powinna być ustalona z ZSRR na drodze przyjaznego porozumienia w sposób uwzględniający interesy wszystkich zainteresowanych narodów. Takie porozumienie przyniosłoby...