Horyzont geograficzny

Czytaj Dalej

Charakterystyka geograficzna Wyżyny Lubelskiej i Roztocza

 

Wyżyna Lubelska rozciąga się od przełomu Wisły przez Wyżyny Polskie na zachodzie poza dolinę Wieprza na wschodzie. Jej północną krajobrazową granicę z Niziną Południowopodlaską wyznacza 20 – 30m. stok płaskowyżu lessowego między Wisłą a Bystrzycą oraz zasięg płaskowyżu kredowego między...

Rola uwarunkowań geograficznych w stosunkach

Rozumiemy przez nie położenie i ukształtowanie geograficzne terytorium państwowego i linii brzegowej (jeśli takową posiada), klimat, rodzaje gleby i surowce.

CZYNNIKI GEOGRAFICZNY W STOSUNKACH

Najwcześniej zauważony, najbardziej doceniany, zaliczany do grupy czynników obiektywnych i warunkujących;

- obszar terytorialny;

- położenie geogr.;

- ukształtowanie terenu;

- dostęp do morza;

- klimat;

- zasoby surowców;

- rodzaje gleby;

- nasycenie wodą;

- kształt linii brzegowej;

W...

Wiatry, ich geograficzny rozkład, wiatry lokale

Wiatry – poziome ruchy warstw powietrza w określonych kierunkach. Zróżnicowanie ciśnienia na kuli ziemskiej prowadzi do poziomego ruchu mas powietrza od ośrodków wyżowych do niżowych , czyli do powstawania wiatrów.

I.wiatry stałe

pasaty(stałe wiatry wiejące od wyżów zwrotnikowych ku niżowi...

Podział kraju na krainy geograficzne

Kraina geograficzna, czyli region geograficzny, jest obszarem odróżniającym się od obszarów sąsiednich swoistymi cechami środowiska geograficznego.

Degradacja środowiska geograficznego Polski

Integracja człowieka w środowisko naturalne przekracza możliwości adaptacyjne natury. Oznacza to w praktyce że niektóre regiony gospodarcze Polski zostały trwale zniszczone i istnieje mała możliwość odtworzenia środowiska naturalnego.

Ścieki stanowią ważną przyczynę degradacji środowiska...

Człowiek w środowisku geograficznym

Wszelkie elementy środowiska geograficznego są ściśle ze sobą powiązane. Stan środowiska geograficznego jest wynikiem ciągłych przemian zachodzących pod wpływem sił tkwiących we wnętrzu Ziemi, pod wpływem innych czynników oraz działalności człowieka.

Wpływ gospodarczej DZIAŁALNOŚCI człowieka na ŚRODOWISKO geograficzne

W ciągu ostatnich kilkunastu lat poznano niektóre procesy zagrażające równowadze przyrody, w skali światowej. Do tych procesów należą m.in.:

- karczowanie lasów, co powoduje ograniczenie produkcji tlenu;

- wzrost ilości dwutlenku węgla w powietrzu. Powoduje to wzrost temperatury, co grozi topnieniem...

Azja - Krainy geograficzne

Morza

M. Karskie

M. Łaptiewów

M. Wschodniosybereyjskie

M. Czukockie

M. Ochockie

M. Żółte

M. Południowochińskie

M. Andamańskie

M. Arabskie

Przylądki i wyspy

Nowa Ziemia

Ziemia Północna

Przyl. Czeluskin

Przyl. Dieżniewa

Przyl. Arktyczny

Przyl. Kamau

W-y Nowosybirskie

W...

Charakterystyka środowiska geograficznego Niziny Mazowieckiej

Nizina Mazowiecka jest jedną z największych pod względem powierzchni krain Polski. Stanowi ona fragment rozległego, równoleżnikowego pasa nizinnego zwanego Krainą Wielkich Dolin. Spośród wielu czynników wpływających na dzisiejszy obraz tego obszaru należy wymienić kilka o największym znaczeniu.

Nizina...

Jak środowisko geograficzne wpływa na działalność i życie człowieka

Elementem obejmowanym przez termin "środowisko geograficzne" jest przestrzeń geograficzna. Jeżeli środowisko geograficzne "daje nam coś" to nie znaczy, że należy "wziąć" wszystko i nie zastanawiać się nad skutkami w całkiem niedalekiej przyszłości.

Cechy fizyczno - geograficzne regionu łódzkiego

Lokalne różnice klimatyczne wywołane są położeniem geograficznym, ukształtowaniem powierzchni i rodzajem podłoża.

Kraków - Warunki fizyczno - geograficzne

Obszar miasta przecinają doliny dopływów Wisły: Rudawy, Prądnika, Dłubni, Wilgi i Drwiny Długiej. W obrębie Krakowa występuje kilka zbiorników wód podziemnych o podwyższonej mineralizacji w utworach jurajskich, kredowych, mioceńskich i czwartorzędowych, częściowo ujętych w źródła, np. na Matecznym...

Województwo Podlaskie - Podział województwa podlaskiego na krainy geograficzne

Na obszarze województwa podlaskiego ze względu na genezę form morfologicznych wyróżniono następujące regiony naturalne (wg J. Kondrackiego i A. Richlinga) :

Makroregion Pojezierze Litewskie

- mezoregion Pojezierze Zachodniosuwalskie

- mezoregion Pojezierze Wschodniosuwalskie

- mezoregion Równina...

Położenie geograficzne regionu łódzkiego w Polsce i Łodzi w regionie

Dawniej liczył on 214,3 km2 i zawierał się pomiędzy 51-41'15'' a 51-51'45'' szerokości geograficznej północnej oraz pomiędzy 19-20'31'' i 19-37'04'' długości geograficznej wschodniej.

Republika Południowej Afryki - ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE

Na kształtowanie klimatu RPA największy wpływ wywierają położenie geograficzne, rzeźba i prądy morskie. Temperatury w RPA są niższe, niżby to wynikało z położenia w tych szerokościach geograficznych.

Środowisko geograficzne Polski

1.Wyjaśnij pojęcia:

dorzecze - obszar, z którego wody spływają do rzeki głównej i jej dopływów

zlewisko - obszar, z którego wody spływają do jednego morza lub oceanu

rzeka główna - jest to rzeka, do której wpływają mniejsze rzeki

dopływ - rzeka, która wpada do innej rzeki

system rzeczny -...

Wpływ wulkanizmu na środowisko geograficzne

Mijały wieki, rozszerzał się horyzont geograficzny, na odległych lądach i wyspach podróżnicy spotykali liczne wulkany.

Geneza, przebieg i skutki odkryć geograficznych

Wydawałoby się, że odkrycia geograficzne były tak wspaniałe i przyniosły tyle dobrego. Jednak najpoważniejszym skutkiem odkryć geograficznych było totalne zburzenie, charakteru życia ludzi oraz dobytku kulturowego Nowego Świata.

Konsekwencje odkryć geograficznych dla europy i świata

W wyniku odkryć geograficznych powstały ogromne kolonialne imperia Hiszpanii i Portugalii.