Homogenizacja

Czytaj Dalej

Homogenizacja mleka

Sam proces homogenizacji mechanicznej polega na przeciskaniu mleka pod dużym ciśnieniem rzędu od kilku do kilkudziesięciu MPa przez wąskie szczeliny głowicy homogenizacyjnej. Istnieje matematyczna zależność pomiędzy ciśnieniem homogenizacji i średnicą kuleczek tłuszczowych otrzymanych po homogenizacji.

Co oznacza termin homogenizacja w odniesieniu do kultury masowej

Homogenizacja kulturowa - proces mieszania się dwóch lub większej liczby autonomicznych dotąd systemów kulturowych, w wyniku czego powstaje nowa jednorodna kultura, w której tożsamość kulturowa pierwotnych systemów ulega zatarciu.

Homogenizacja kultury

Typy homogenizacji kultury Polska socjolożka zajmująca się problematyką kultury, Antonina Kłoskowska wyróżnia trzy typy homogenizacji kultury: upraszczający immanentny przez zestawienie, czyli mechaniczny</div> Pierwszy typ homogenizacji ma na celu uprzystępnienie kultury wyższego rzędu dla szerszych rzesz odbiorców.

Globalizacja jako homogenizacja lub hybrydyzacja

W rezultacie globalizacja rozumiana w kategoriach homogenizacji wiązałaby się z kulturowym imperializmem i hegemonią jednych kultur nad innymi, co zwykle prowadzi do zaniku lub "folkloryzacji" tych ostatnich oraz do "westernizacji" globalizującego się świata.

HOMOGENIZACJA KULTURY

Ujednolicenie i wymieszanieniejednorodnych elementów kultury; oznacza takżezrównanie poziomu, utratę dystansu dzielącego nierównorzędnetreści (K. Mannheim), zacieranie faktycznych odrębności.

Najprostsza mechaniczna h.k. polega na zestawianiu (np.w jednym czasopiśmie, programie radiowym lub...

Homogenizacja (urobku, nadawy)

Uśrednianie jakości → urobku pochodzącego z różnych źródeł (wyrobisko, składowisko, dostawca) przez jego łączenie w celu uzyskania odpowiedniej → nadawy do procesu przeróbczego lub jakości określonej wymaganiami odbiorców.