Historia Stargardu Szczecińskiego

Historia Stargardu Szczecińskiego

Historia Stargardu Szczecińskiego Powstanie Stargardu położonego w centralnej części historycznego Pomorza Zachodniego wiąże się z budowaniem struktur państwowych Pomorza w IX i X w. Właśnie w tym okresie powstała na terenie obecnego miasta osada położona w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego i baszty Białogłówki, jednak prawdziwy rozwój grodu przypadał na przełom XI i XII w. Właśnie z tego...

Czytaj Dalej

HISTORIA

Historia sekretna, gr. Historia siedmiu mędrców zob. Historia św. Historia tajemna zob. wyżej Historia (sekretna).

CHRYSTOLOGIA - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

W teologii lat 60-ych podjęto próby przedstawienia rzeczywistości objawionej z historiozbaw-czego punktu widzenia, podkreślając, że historia objawienia jest jednocześnie historią zbawienia; Bóg zaś objawił się nie tyle jako byt sam w sobie, lecz w swoim zbawczym działaniu dla człowieka przede wszystkim w Chrystusie; obydwa schematy pozwalają na realizowanie postulatu historiozbawczego ujmowania teologii i ukazywania Chrystusa jako ...

HISTORIA TEOLOGII

posługuje się metodami właściwymi historiiw ogóle i naukom pomocniczym historii: paleografia, dyplomatyką,kodeksologią, krytyką źródeł; chodzi tu o dotarciedo autentycznych przekazów teologii danej epoki; metodyte są udoskonalane, począwszy od XVI w.

HISTORIA ZBAWIENIA, historia tes soterias, historia salutis

, głównie od różnych ujęć p e r s o n a l i z m uchrzęść, kształtuje się powoli pogląd przeciwny, że historia izbawienie w aspekcie realności warunkują się wzajemnie idopełniają; historia ludzka potrzebuje zbawienia, a realnezbawienie wymaga historii; historia ma także swoje pasmotwórcze, a zbawienie jest z istoty swej odniesione do historiiczłowieka.

HISTORIA LITERATURY - Romantyzm

W tym właśnie objawia się romantyczny prowidencjalizm Krasińskiego, czyli traktowanie historii jako procesu zależnego nie tyle od ludzkiego działania, ile od wyroków boskich.

Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu - Historia uświęcona

O tym, jak silnie przetrwał ten sposób używania historii do pobudzania wy-obraźni, możemy się przekonać studiując literaturę medytacyjną XVII wieku.

Kultura oświecenia

Historii filozoficznej i politycznej osiedli i handlu Europejczyków w obojgu Indiach (1770), redagowanej przez Guillaume-Thomasa Raynala (1713-1796).

LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - HISTORIA

Lenartowicza, odwołujący się do folkloru wiejskiego, uczący patriotyzmu nie przez odniesienie do historii, ale do ziemi ojczystej, jako pejzażu, natury i obyczajów mieszkańców regionu. Jerzy Cieślikowski Rozprawy z historii l. 1971; Studia z historii l.

PERIODYZACJA HISTORYCZNOLITERACKA

w tym zakresie przyniosła książka zbiorowa O sytuacji w historii literatury polskiej (1951). CHMIELOWSKI Metodyka historii literatury polskiej, W.

Warszawa i jej związki z literaturą w latach 1864-1918

i historii Polski prowadzone były na prawie wszystkich pensjach prywatnych i w wielu in. i obcą) oraz dzieła z zakresu historii literatury i dziedzin pokrewnych. Przyczynek do historii literatury ojczystej (1866-1872), Petersb.

STARGARD SZCZECIŃSKI

Miasto nad Iną (dopływ Odry) na Równinie Stargardzkiej, w woj. szczecińskim; gród pomorski wzmiankowany w 1124, w 1243 na prawie magdeburskim, w 1292 na lubeckim, w XIV w. miasto hanzeatyckie, okres świetności; od 1283 własny port na Inie; od 1454 długotrwały konflikt handlowy ze Szczecinem, przegrany w...

BIBLIJNA TEOLOGIA

Dla jednych jest to historia zbawienia lub objawieniaBożego, dla innych historia przejawów myśli rei. , przy czym ową ideą jestnajczęściej historia zbawienia (E.

DZIAŁYŃSCY

Brzęk, Historia polskiego ruchu naukowo-przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem zoologii w Wielkopolsce, a zwłaszcza w Poznaniu w czasach zaborczych (1793-1918), Kronika Miasta Poznania 16(1938) 456-465; A. Wojtkowski, Bibliografia historii Wielkopolski, Pz 1938,1 39-41 ; S.

FUENTE VICENTE de la

Pisał z zakresu historii Kościoła (Historia eclesiásticade España LVI, Ma 1865-66, 1873-752 ) , uniwersytetów i kolegiów hiszp. Menéndez Pelayo, Historia de los Heterodoxos españoles I, Ma 1946; J .

HISTORIA KOŚCIOŁA - NAUKA o DZIEJACH KOŚCIOŁA

obejmuje: ° określenie własnego przedmiotu w historiografii ogólnej (fakty,zdarzenia, res gestae, obiektywizacje przeżyć, sytuacje,struktury, procesy, epoki); ° badania historioeklezjalne (heurystyka,analiza, ustalanie zakresów, wyposażenie w wiedzępozaźródłową, logika, uniesprzecznienie); ° ustalenie chronologiii miejsc, genezę faktów i procesów, następstwo, indukcję,dedukcję, redukcję, analogię, rodzaj ...

HISTORIOLOGIA - KULTURY i RELIGIE

);historia świata jest dla człowieka, historia człowiekajest dla —» Jezusa Chrystusa jako Praobrazu Człowieka, historiaJezusa Chrystusa jest dla Ojca Niebieskiego i LudzkościUwielbionej, stanowiącej jedno Ciało (1 Kor 3,22-23; 15,23--28).

Sobó Trydencki reformacje

Przedstawiciel odrodzenia to Erazm z Rotterdamu Poglądy Erazma z Rotterdamu: życzliwość, wyrozumiałość, serdeczność, troskliwość są najważniejsze wypowiada się przeciwko karom fizycznym, podkreśla poszanowanie dziecka jako istoty ludzkiej krytykuje treści nauczania, krytykuje gramatykę, dialektykę i metodę scholastyczną nauka powinna się opierać na językach klasycznych ( łacina, greka ), literaturze, historii, geografii, matematyce podkreśla wagę ...

Wychowanie

Przedstawiciel odrodzenia to Erazm z Rotterdamu Poglądy Erazma z Rotterdamu: życzliwość, wyrozumiałość, serdeczność, troskliwość są najważniejsze wypowiada się przeciwko karom fizycznym, podkreśla poszanowanie dziecka jako istoty ludzkiej krytykuje treści nauczania, krytykuje gramatykę, dialektykę i metodę scholastyczną nauka powinna się opierać na językach klasycznych ( łacina, greka ), literaturze, historii, geografii, matematyce podkreśla wagę ...

Teofil Nowosielski

„Ilustrowany abecadlnik historyczny dla dzieci polskich” uzupełniony w drugim nakładzie wiadomościami z historii polskiej, wyjątkami z historii świętej oraz początkowymi informacjami z geografii.

Historia naturalna - Pan Tadeusz

Widzimy więc, że wszystkie elementy, z jakich składa się wizja Mickiewicza, są elementami odwrotnymi do tych, z których składa się historia naszego świata.