Historia Łotwy

Historia Łotwy

Historia Łotwy jako niepodległego państwa obejmuje dwa okresy: lata 1918–1940 oraz po 1991. Obszar dzisiejszej Łotwy w pozostałych okresach należał do wielu europejskich państw (niemieckich zakonów rycerskich – Krzyżaków, Kawalerów mieczowych, a także Szwecji, Polski, Rosji), bądź stanowił jedną z republik ZSRR – Łotewską...

Czytaj Dalej

HISTORIA ZBAWIENIA, historia tes soterias, historia salutis

, głównie od różnych ujęć p e r s o n a l i z m uchrzęść, kształtuje się powoli pogląd przeciwny, że historia izbawienie w aspekcie realności warunkują się wzajemnie idopełniają; historia ludzka potrzebuje zbawienia, a realnezbawienie wymaga historii; historia ma także swoje pasmotwórcze, a zbawienie jest z istoty swej odniesione do historiiczłowieka.

Moje przemyślenia i refleksje po przeczytaniu książki Alasdaira MacIntyre „Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku”

Autor zastanawia się w nim na temat zasadności dokonywania analizy historii rozwoju filozofii i zasad etycznych polemizując z poglądem, iż w rzeczywistości historia nie ma, lub ma niewiele wspólnego z obecnymi wartościami etycznymi.

Historia regionalna - historia miasta Lubań Śląski

Na zachód od rzeki Kwisy, aż po Nysę Łużycką rozciąga się ziemia, która przez długi okres dziejów należała do tzw. Milska. W przekazach XVII i XVIII wieku zaliczano ją do Górnych Łużyc. Tu właśnie na Pogórzu Izerskim, w malowniczej dolinie Kwisy leży Lubań, niegdyś ludna osada handlowo-celna. O charakterze tej osady zadecydowało jej bardzo korzystne położenie geograficzne. Krzyżowały się tu bowiem ważne trakty handlowe: trakt prowadzący ze Śląska do Czech oraz ...

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

“Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej -- historia pionierskiej osady w puszczy założonej przez Jana i Cecylię * bohaterstwo pracy podstawą tradycji polskiego domu Dzięki pracy ludzie stają się silni duchowo, odnajdują sens życia, odbudowują swój odwieczny związek z życiodajną naturą.

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

“Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej -- historia pionierskiej osady w puszczy założonej przez Jana i Cecylię * bohaterstwo pracy podstawą tradycji polskiego domu Dzięki pracy ludzie stają się silni duchowo, odnajdują sens życia, odbudowują swój odwieczny związek z życiodajną naturą.

HISTORIA JĘZYKA

Dzisiejsze formy czasu przeszłego są z punktu widzenia historii języka złożone, składały się one pierwotnie z tzw.

HISTORIA LITERATURY - Antyk

Interesujące są dzieje sławy Wergiliusza, także w historii naszego narodu, szczególnie po utracie niepodległości.

HISTORIA LITERATURY - Biblia

Z doby drukowanej książki polskiej wspomnieć trzeba przede wszystkim Baltazara Opecia Żywot Pana Jezu Kry sta (1522), ale wskazać też warto, że pierwsza — w obecnym stanie badań — książka polska, znana nam tylko jako fakt, a niejako tekst, to Historyja umęczenia Pana Jezusa (1508).

HISTORIA LITERATURY - Średniowiecze

Dalsze zabytki historiografii to przede wszystkim: Kronika wielkopolska i Kronikapo/ska Janka z Czarnkowa.

HISTORIA LITERATURY - Barok

BAROK

„Barok" to w prymarnym znaczeniu niekształtna perła. Barokowy to ekscentryczny. Tak traktowali styl i epokę estetycy niemieccy XVIII w. Przyjęto ten termin łatwo w sztukach pięknych i w muzyce. Atakowano dziwy barokowe, ale doceniano wielkość artystów flamandzkich: Rubensa (1577—1640), Van Dycka...

HISTORIA LITERATURY - Oświecenie

Był autorem pierwszej na naszym gruncie nowoczesnej monografii historycznej (o Chodkiewiczu), autorem wielkiego dzieła mającego za przedmiot historię narodu, nie ukończonego, autorem Memoryjalu względem pisania historyji narodowej, wyjaśniającego podstawowe założenia metodologiczne pisania historii.

HISTORIA LITERATURY - Romantyzm

W tym właśnie objawia się romantyczny prowidencjalizm Krasińskiego, czyli traktowanie historii jako procesu zależnego nie tyle od ludzkiego działania, ile od wyroków boskich.

HISTORIA LITERATURY - Renesans

Rozwijała się łacińska proza, głównie historiografia: Maciej Miechowita był autorem pierwszej wydanej drukiem po łacinie Kroniki polskiej, streszczającej Długosza i doprowadzającej opowieść do 1506 r.

HISTORIA LITERATURY - Pozytywizm

Twórczość Nikołaja Gogola (1809—1852) jest przykładem ograniczoności periodyzacji historii literatury (dzielenia jej na okresy).

HISTORIA LITERATURY - Młoda Polska

Dramaty Wyspiańskiego rozgrywają się współcześnie (Klątwa, Sędziowie) , sięgają tematycznie do historii (Noc listopadowa, Warszawianka, Legion i inne), bądź też stanowią przetworzenie greckich mitów (Akropolis, Protesilas i Laodamia, Powrót Odysa).

HISTORIA LITERATURY - Dwudziestolecie Międzywojenne

Przyniosła ona nowoczesną wizję historii, w której ważną rolę ma do odegrania wybitna jednostka.

Historia Filmu

Film

Wynalazcami filmu byli dwaj Francuzi, bracia August i Ludwik Lumiere, fabrykanci z Lyonu. Datę pierwszej projekcji ich filmu, 28 grudnia 1895 roku, historycy przyjęli za umowną datę narodzin kina.

Współczesny film posługuje się dla przekazywania treści wszystkimi środkami informacji: obrazem...

Historia Filmu - Warstwa wizualna (obrazowa) filmu

Warstwa wizualna (obrazowa) filmu składa się z fotogramów, te zaś z kolei składają się z pewnych znaków ikonicznych. Fotogram w ruchu staje się kadrem, fazą ruchu. Wówczas postaciom ludzkim przydane zostają gesty.

Zmiana wielkości planów jest jedną z form ruchu, jakim posługuje się film. Miarą...

Historia Filmu - Warstwa dźwiękowa w filmie

Warstwa dźwiękowa w filmie

W filmach słowa mogą występować w trojakiej formie: dialogu, komentarza oraz napisów, aczkolwiek w filmie dźwiękowym jest to forma rzadko stosowana. Słowo w filmie — zwłaszcza w dialogu — musi być zgodne z indywidualnym charakterem osoby mówiącej, musi też być ^zbieżne z...

Historia Filmu - Rodzaje i gatunki filmu

Rodzaje i gatunki filmu

Aczkolwiek film przejął z piśmiennictwa podział na rodzaje, to w obrębie poszczególnych rodzajów tworzy nowe, sobie tylko właściwe gatunki.

Do rodzaju fabularnego należą utwory filmowe, które odpowiadają powieści i noweli w literaturze, a także dramatom, tragediom, komediom...