Hipotonia mięśniowa

Czytaj Dalej

Jakie znasz typy włókien mięśniowych?

U człowieka można wyróżnić dwa zasadnicze typy włókien mięśniowych:

-włókna szybkokurczliwe, tzw. białe, charakteryzujące się mniejszą liczbą mitichondriów, słabszym ukrwieniem oraz zdolnością do szybkiego rozwijania siły maksymalnej. Równocześnie stosunkowo szybko ulegają zmęczeniu, ich...

Opisz przebieg rozwoju układu mięśniowego w ontogenezie

Rozwój mięśnia odbywa się głównie przez przyrost ilości włókien w okresie płodowym. Po urodzeniu zwiększa się w zasadzie już tylko ich wielkość. Między 32 tygodniem rozwoju płodowego a 4 miesiącem po urodzeniu następuje podwojenie liczby włókien, Według niektórych źródeł mnożenie się włókien...

Jaki jest wpływ aktywności ruchowej na rozwój układu mięśniowego

Aktywność ruchowa jest ważnym czynnikiem determinującym ciężar ciała. Trening z reguły powoduje wzrost masy ciała szczupłego kosztem tłuszczu, tak że całkowita masa ciała często nie ulega istotnym zmianom. Trening fizyczny przynosi wyraźną redukcję masy ciała lub zmianę jego składu dopiero po...

Charakterystyka ptaków - Układ mięśniowy

- dobrze rozwinięta muskulatura (szczególnie mięśnie skrzydeł - u lotników; kończyn dolnych - u biegaczy)

- brak przepony

- ruch skrzydeł w dół - mięsień piersiowy

- ruch skrzydeł w górę - mięsień kruczoramienny

- oba mięśnie przyczepione do grzebienia mostka i kości ramieniowych...

Tkanka mięśniowa

Tkanka mięśniowa (textus muscularis) jest czynnym elementem narządów ruchu: czynność jej polega na kurczeniu się i rozkurczaniu. Tkanka ta występuje w ustroju w trzech postaciach: tkanki mięśniowej gładkiej, tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej typu szkieletowego i tkanki poprzecznie...

Tkanka mięśniowa gładka

Tkanka mięśniowa gładka (textus muscularis glaber) wytwarza się u zarodka z elementów mezenchymy: w ustroju jest ona tkanką bardzo rozpowszechnioną, występuje bowiem w ścianach naczyń krwionośnych, przewodu pokarmowego i w wielu innych narządach wewnętrznych, również w skórze. Komórka mięśniowa...

Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa

Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa (textus mu-scularis transuersostriatus sceleti) rozwija się w życiu zarodkowym z mioblastów, tj. elementów komórkowych miotomów, albo w miejscu ich powstawania w somitach, albo — po wywędrowaniu somitów — w miejscu ich późniejszego przeznaczenia. Z...

Tkanka mięśniowa serca

Tkanka mięśniowa serca (textus muscularis cardiacus), tak jak mięśniowa tkanka szkieletowa, zbudowana jest z włókien mięśniowych również o przebiegu podłużnym (my o fibro, cardiaca). W przeciwieństwie do włókien mięśnia szkieletowego tworzą one rozwidlenia, którymi łączą się z podobnymi...

Układ mięśniowy

Układ mięśniowy (systema musculorum) składa się z mięśni, które kurcząc się przeważnie pod wpływem naszej woli powodują ruchy kośćca. Układ ten stanowi czynny aparat ruchu, aparat poruszający. Dalszym więc działem anatomii jest nauka o mięśniach szkieletowych (miologia).

Odmiany mięśniowe

Zmienność jest zasadniczą właściwością budowy ustroju. Występuje ona również wyraźnie w budowie układu mięśniowego, dorównując zmienności naczyń, a przewyższając nawet co do stopnia nasilenia zmienność kości i nerwów. Dotyczy ona wszystkich niemal najistotniejszych morfologicznych...

Blaszka mięśniowa błony ślazowej

Blaszka mięśniowa błony ślazowej (lamina muscularis mucosae) jest to cienka warstwa komórek mięśniowych gładkich, odgraniczająca blaszkę właściwą od głębiej leżącej tkanki podśluzowej. Bierze ona udział w ruchach błony śluzowej i kształtowaniu się jej rzeźby. Szczególnie pewne odcinki...

Błona mięśniowa

Błonę śluzową obejmuje błona mięśniowa (tunica muscularis), zbudowana częściowo z tkanki mięśniowej gładkiej, częściowo z poprzecznie prążkowanej. Na obu końcach przewodu pokarmowego wnika mięśniówka poprzecznie prążkowana. U człowieka ogranicza się ona do jamy ustnej (języka...

Błona mięśniowa gardła

Błona mięśniowa gardła (łunica musculańs pharyngis), zbudowana z mięśni poprzecznie prążkowanych, pochodzi z mięśniówki 3, 4 i 5 łuku skrzclowcgo i jest unerwiona przez gałązki przynależnych im nerwów: językowo -gardło w ego i błędnego. Mięśnie gardła rozpoczynają się też przeważnie...

Błona mięśniowa przełyku

Błona mięśniowa (tunica muscularis) powoduje napięcie i ruchy przełyku. Składa się ona z w a r s t w y zewnętrznej przebiegającej podłużnie i z warst w y w e w n ę t r z n e j biegnącej okrężnie. Warstwa podłużna jest mniej więcej tej samej grubości co warstwa okrężna, podczas gdy w dalszych...

Błona mięśniowa jelita cienkiego

Błona mięśniowa (tunica muscularis) składa się z cieńszej zewnętrznej warstwy podłużnej (stratum longitudinale) i grubszej wewnętrznej warstwy okrężnej (stratum circulare), które całkowicie obejmują cewę jelitową. Warstwa okrężna tworzy pierścieniowa te pęczki, które dachówkowato zachodzą na...

Błona mięśniowa okrężnicy

Zewnętrzna, podłużna warstwa błony mięśniowej tworzy trzy wyżej opisane taśmy okrężnicy; w innych miejscach ściany warstwa mięśniowa podłużna jest bardzo skąpa. Warstwa okrężna jest cieńsza niż w jelicie cienkim. Ruchy robaczkowe występują podobnie jak w jelicie cienkim, tutaj jednak...

Błona mięśniowa odbytnicy

Błona mięśniowa, która jest znacznie grubsza niż w innych częściach jelita, składa się z dwóch warstw tkanki mięśniowej gładkiej: warstwy zewnętrznej podłużnej i wewnętrznej okrężnej, tak samo jak w innych odcinkach jelita.

Warstwa podłużna obejmuje nieprzerwanie całą powierzchnię;...

Warstwa mięśniowa nosa

Warstwa mięśniowa, która pokrywa szkielet nosa, opisana była w nauce o mięśniach. Z wyjątkiem mięśnia podłużnego nosa, który pociąga skórę okolicy gładzizny ku dołowi, grę skrzydeł powodują rozwieracz i zwieracz oraz obniżacz przegrody nosowej, jak również dźwigacz wargi górnej i skrzydła...

Błona mięśniowa nerki

Błona mięśniowa czyli pod włóknista (tunica muscularis  s. subfibrosa ) ściśle powleka nerkę i zrasta się z jej powierzchnią; nie daje się więc ona odpreparować bez uszkodzenia miąższu nerkowego. Jest to cienka warstwa tkanki łącznej zbudowana z gęstej sieci włókienek klejodajnych; włókienka te...

Błona mięśniowa moczowodu

Błona mięśniowa moczowodu układa się w trzy warstwy. Do wewnętrznej warstwy okteżnej i zewnętrznej podłużnej, które dotychczas znajdywaliśmy w narządach cewkowych. dochodzi jeszcze najbardziej wewnętrzna warstwa podłużna. Zewnętrzna warstwa podłużna występuje jednak z reguły tylko w dolnej...