Hipoteza Riemanna

Hipoteza Riemanna

Czytaj Dalej

Nastawienia badacza na potwierdzenie hipotezy badawczej — efekt oczekiwań interpersonalnych badacza (wg. R. B. Rosenthala)

Zmienna oczekiwań interpersonalnych badacza jest źródłem:

Efektu samospełniającego się proroctwa - zjawisko polegające na tym, że określone oczekiwania w stosunku do innych osób, samych siebie lub przyszłych zdarzeń, wpływają na zachowanie innych, bądź nas samych, co powoduje spełnienie...

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Pytania i hipotezy diagnostyczne

Dynamika zadawania pytań i stawiania hipotez jest każdorazowo powiązana ze sposobemkomunikowania się z rodziną. Proces stawiania hipotez kończy się ustaleniami dotyczącymi kontraktu i tego, czego ma on dotyczyć.

Metody projekcyjne jako podstawowe narzędzia diagnostyczne (założenia psychologii projekcyjnej, hipoteza projekcji, hipoteza poziomów projekcji, rodzaje projekcji, badania testem projekcyjnym jako sytuacja społeczna, rodzaje metod projekcyjnych)

Hipoteza poziomów projekcji: im bardziej wieloznaczny jest bodziec, do końca nie dająca się sklasyfikować struktura, tym większe jest nasilenie projekcji rożnego typu i prawdopodobieństwo rzutowania większych i nieświadomych pokładów osobowości.

Hipoteza Sapira - Whorfa

(inna nazwa - prawo relatywizmu językowego) - Teoria lingwistyczna postulująca, że używany język wpływa w mniejszym lub większym stopniu na sposób myślenia. Nazwa wywodzi się od dwóch językoznawców - Edwarda Sapira i Benjamina Lee Whorfa, zajmujących się głównie językami rdzennych mieszkańców...

EWOLUCJA POGLĄDÓW DOTYCZĄCYCH MEDIÓW - Hipoteza oddziaływania środków masowych

- różnic wiedzy - Mimo powszechnej dostępności środków masowego komunikowania i wy­równania szans w dostępie do nich, odbiór przekazów jest znacznie zróżnico­wany. Z mass mediów znacznie więcej korzystają ludzie z wyższym wykształ­ceniem i o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym, niż osoby należące...

Sytuacyjne teorie kierowania - Hipoteza Cz. Sikorskiego

Cz.Sikorski wyróżnił cztery modele organizacji: mechanistyczny, autarkiczny, kooperacyjny i organiczny . W każdym modelu inna jest rola przełożonego i sposób kierowania podwładnymi

W modelu mechanistycznym najwyżej ceniona jest dyscyplina i lojalność. Rola kierownika w tym modelu sprowadza się do roli...

FAKTY PRAWNE JAKO ELEMENT HIPOTEZY NORMY PRAWA FINANSOWEGO

Hipoteza wskazuje adresata oraz określa warunki w których dyspozycja normy znajduje zastosowanie Warunkami sa więc stany faktyczne z którymi prawo łączy skutki prawne w postaci powstania ustania i zmiany uprawnień i obowiązków Fakty te nazywane są podatkowoprawnym stanem prawnym nie mają jednolitego charakteru Część z nich jest bowiem niezależna od woli ludzkiej i świadomego zachowania się adresatów normy Natomiast część jest zależna od ...

Co to jest jednostka doświadczalna i hipoteza?

Hipoteza – rozpatrując pewną populację generalną, której rozkład i parametry nie są znane, każde przypuszczenie określające ten rozkład lub jego parametry będziemy nazywali hipotezą statystyczną.

Jaka jest różnica między hipotezami parametrycznymi, a nieparametrycznymi?

Rozróżniamy tu: Hipotetyczny rozkład populacji generalnej jest przez hipotezę całkowicie określony Hipoteza dotyczy tego rozkładu, ale parametry należy szacować z próby Hipoteza dotyczy zgodności rozkładów dwóch lub kilku populacji generalnych Hipoteza dotyczy niezależności elementów próby

Podać nazwy znanych testów statystycznych i wskazać hipotezy statystyczne (w formie symboli i znaczenia merytorycznego), które mogą być sprawdzone przy ich pomocy

Mogą być testowane za jego pomocą hipotezy: *H0: m=m0 ; *Hipotezy alternatywne: a)H1: m≠m0 b)H1: m>m0 c)H1: m0 dla jednej populacji.

Co to jest hipoteza? Omów rodzaje weryfikowanych hipotez

Do weryfikacji hipotez służą testy istotności.

Podać definicje błędu I i II rodzaju przy testowaniu hipotezy

Błąd I rodzaju - alfa - to prawdopodobieństwo przyjęcia fałszywej hipotezy zerowej- nie powinno być większe od 0,05 Błąd II rodzaju – beta - to prawdopodobieństwo nie odrzucenia hipotezy fałszywej – nieznana wartość.

JAKI JEST STATUS HIPOTEZY ZEROWEJ WE WNIOSKOWANIU STATYSTYCZNYM

Sposób sprawdzania hipotezy zbiorowej jest zdetrminowany przez postać hipotezy alternatywnej. Hipotezę zerową można przyjąć lub odrzucić z określonym p.

Co to jest hipoteza statystyczna

Testowaną hipotezę statystyczną oznacza się symbolem H0 i nazywa się  hipotezą zerową. Hipoteza – to przypuszczenie dotyczące rozkładu prawdopodobieństwa tej cechy.

Przykłady hipotezy statystycznej i podaj przykład hipotezy niestatystycznej

Hipoteza  H0 : µ = 250, Hipoteza ta orzeka, że średnia wartość cechy w populacji wynosi 250. Hipoteza niestatystyczna „w roku 2010 będzie klęska  żywiołowa” – nie ma mowy o postaci rozkładu i jego parametrach.

Hipoteza

Cechy hipotez Prostota – im bardziej zawiła hipoteza tym trudniej ją weryfikować Adekwatność – hipoteza musi być adekwatną odpowiedzią na postawiony problem badawczy Konkretność – hipoteza nie powinna być zbyt ogólna Oczywistość – hipoteza nie może być oczywista Zasady budowy hipotez Hipoteza jest zdaniem twierdzącym!

Hipoteza Fishera

Charakterystyka Hipoteza Fischera sformułowana przez Irwinga Fischera, jest prostym twierdzeniem, które mówi o tym ze wzrostowi inflacji o 1% towarzyszy wzrost stopy procentowej także o 1%. Hipoteza ta implikuje, że realna stopa procentowa nie ulega dużym zmianom.

Hipoteza cyklu życia Ando i Modigliani

Charakterystyka

Teoria cyklu życia Modiglianiego zakłada, że ludzie dążą do utrzymania poziomu konsumpcji na względnie stałym poziomie podczas trwania całego życia. W szczególności oszczędzają w okresie aktywności zawodowej po to, by móc sfinansować konsumpcję w okresie emerytalnym. W teorii...

Hipoteza dochodu absolutnego Keynesa

Charakterystyka Zgodnie z tą hipotezą, wielkość wydatków konsumpcyjnych zależy od poziomu bieżących dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwa domowe, przy czym gdy dochody te wzrastają, wydatki konsumpcyjne też wzrastają, ale ich udział w dochodzie jest w miarę wzrostu dochodów coraz mniejszy.

Hipoteza dochodu permanentnego

Charakterystyka Hipoteza dochodu permanentnego hipoteza wysunięta przez noblistę Miltona Friedmana w 1957 jakoby wydatki konsumpcyjne nie zależały od dochodu bieżącego, a raczej od dochodu permanentnego rozumianego jako przeciętny dochód, który spodziewa się osiągać jednostka w trakcie całego życia.