Haga

Haga

Haga (nid. Den Haag, dawna nazwa oficjalna: 's-Gravenhage) – miasto w zachodniej Holandii nad Morzem Północnym. Haga jest siedzibą holenderskiego rządu, parlamentu i rodziny królewskiej (choć stolicą konstytucyjną kraju jest Amsterdam), a także stolicą prowincji Holandia Południowa (Zuid Holland).

Czytaj Dalej

Prawa człowieka, konwencja genewska, Trybunał Sprawiedliwości w Hadze a łamanie konstytucji.

Tak jak napisałem o historii praw człowieka, chciałbym również teraz zamieścić krótką notatkę o funkcjach i założeniach Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości z siedzibą w Hadze jest organem sądowniczym ONZ.

HACKI, Hagi JAN FRANCISZEK SJ

ur. 27 I 1 6 3 7 w Bydgoszczy,zm. 9 IX 1 6 9 6 w Toruniu, teolog.

Do zakonu wstąpił 1 6 5 3 w Krakowie; 1655-56 kształcił sięw seminarium nauczycielskim w Jindřichůvie Hradců, a nast.do 1 6 5 8 studiował filozofię w Jičinie (Czechy), którą ukończył1 6 5 9 w Lublinie; studia teol. odbył 1660-64 w...

HAGA, m. w zach. Holandii

Gdzie 16 V 1795 został podpisany franc.-holend. sojusz zaczepno--obronny. Holandia oddawała Francji Flandrię, Maastricht i Venlo, zobowiązywała się też wypłacić odszkodowanie 100 min florenów.

HOLANDIA - działania wojenne 1940 r.

Hans von Sponeck) miała zająć lotniska w Valkenburgu, Ypenburgu i Ocken-burgu, leżące na północ, wschód i południe od Hagi.

KRIEGSMARINE - niemiecka marynarka wojenna

utwo­rzenie biura konstrukcyjnego okrę­tów podwodnych w Hadze) i lot­nictwa morskiego oraz szkolenia kadry dla rodzajów broni zakaza­nych traktatem.

V-2 (A-4) - rakieta

Ostatecznie rakiety wy­strzeliwano z Hagi (Holandia), gdzie sformowano dwa zespoły star­towe: Gruppe „Nord", która miała ostrzeliwać Londyn, i Gruppe „Siki" wystrzeliwającą rakiety na Francję i Belgię. z Hagi i in­nych rejonów w Holandii odpalono ok.

Geneza i przebieg integracji europejskiej do jednolitego aktu europejskiego

na konferencji państw i rządów członków Wspólnot w Hadze podjęto decyzję o budowie unii ekonomicznej i walutowej oraz zapowiedziano koordynację wzajemnej polityki na rzecz budowy unii politycznej, dając sygnał do utworzenia w przyszłości struktury wzajemnej współpracy politycznej.

SPORY I KONFLIKTY W PRAKTYCE MIĘDZYNARODOWEJ

UE wyznaczyła termin dla załatwienia tego konfliktu n do 2004 r , jeżeli nie uda się rozstrzygnąć to zostanie on przekazany Do MTS w Hadze .

Przejawy wizualne

Zupełnie inaczej, znacznie skromniej, oszczędniej wygląda ów obyczaj wizualnej prezentacji w spo­łeczeństwach autentycznie demokratycznych czy nawet w monarchiach konstytu­cyjnych (królowa holenderska Beatrix urzęduje codziennie w zwyczajnym biurze w Hadze, a jej matka królowa Juliana jeździła do kościoła rowerem).

SPINOZA

1921 wielbiciele Spinozy za­łożyli międzynarodowe zrzeszenie Societas Spinozana z siedzibą w Hadze; w r. 1927 uro­czystym zjazdem w Hadze obchodzili 250 rocznicę jego śmierci, a w r.

Okres współczesny - Nauka prawa międzynarodowego

Hyde; kierunek prawa neonaturalnego podkreślający wartości etyczne wiążące się z normami PM; kierunek socjologiczny zwany realistycznym – prawo jako zjawisko społeczne; wpływ doktryny funkacjonalistycznej – funkcjonalna interpretacja przepisów PM; socjalistyczna doktryna PM podkreślała znaczenie suwerenności państwowej; utworzenie Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze 1921r.

Unia Gospodarcza i Walutowa - Plan Wernera

Stąd na szczycie w Hadze w 1969 roku postanowiono o stopniowej realuzacji unii gospodarczo walutowej.

Zwalczanie handlu ludźmi w EU

w Hadze narada ministerialna przyjęła dokument: „Haska deklaracja ministerialna- europejskie wskazówki dla efektywnych działań na rzecz prewencji i zwalczania handlu kobietami w celu eksploatacji seksualnej”.

Arbitraż i sądownictwo międzynarodowe

Sąd rozjemczy w Hadze utworzony na podstawie postanowień Konwencji Haskiej I z 18 X 1907 r.

Integracja zachodnio europejska – geneza, przebieg i skutki

na konferencji państw i rządów członków Wspólnot w Hadze podjęto decyzję o budowie unii ekonomicznej i walutowej oraz zapowiedziano koordynację wzajemnej polityki na rzecz budowy unii politycznej.

Od izolacji do globalizacji społeczeństwa

Zbrodni Przeciwko Ludzkości w Hadze czy Trybunał Praw Człowieka w Stras-burgu).

Cztery wizje globalizacji społeczeństwa

Towarzyszą im nowe, ponadnarodowe instytucje wymiaru sprawiedliwości - Trybunały w Hadze czy Strasburgu, a także coraz silniejsze ciała polityczne: Parlament Europejski czy Komisja Europejska.

Kraje Beneluksu - HOLANDIA

: Amsterdam (Rijksmuseum, Muzeum van Gogha, pałac królewski, Wieża Łez, kościół Saint Nicolaaskerk, Jordaan, muzeum historyczne, muzeum Scheepvaart oraz Keukenhof), Haga, Rotter-dam, dolina Ipsel, zamek Het Loo, Delft, Giethoorn, Haarlem, Gouda, Zan-dvoort, Utrecht.

Podstawy łączności radiowej

Od 1919 nadawano program radiowy z Hagi, od 1920 nadawano regularne programy informacyjne w USA i Kanadzie.