Grzech sodomski

Czytaj Dalej

Koncepcja preegzystencji duszy ludzkiej (podstawa dla twierdzeń chrześcijańskich dotyczących pojecia grzechu pierworodnego)

Nie uważał Platon, żeby to człowiek był miarą wszechrzeczy. Dla niego ważne jest samo pojęcie idei, które jego zdaniem są boskie, niewidzialne i niezmienne, ale najważniejsze jest wspomniane powyżej dobro, pół-boski cel filozoficznej ziemskiej pielgrzymki człowieka.

Istota ludzka według Platona...

TEOLOGIA DOGMATYCZNA - Grzech pierworodny

Grzech pierworodny, który dziedziczymy, jest grzechem innym w sensie aniżeli grzech popełniony. Za grzech pierworodny nie możemy żałować, ani pokutować, bo my go nie popełniliśmy.

Zmartwychwstanie jako definitywne zwycięstwo nad grzechem

Lecz po śmierci Chrystusa nastąpiło zmartwychwstanie, które mówi jasno i nieomylnie, że pokonanym nie jest Chrystus, lecz grzech.

POKUTA - Grzech, przebaczenie

: jak osiągnąć wyzwolenie z niewoli grzechu niż szukanie przyczyn pochodzenia grzechu i winy. Grzech i wina nie jest powodem do rozpaczy, ponieważ istnieje Ewangelia o przebaczeniu.

POKUTA - Przebaczenie grzechów w Nowym Testamencie

Grzechy poszczególnego człowieka obciążają więc całą wspólnotę, dlatego wszyscy napełnieni Duchem Świętym, wszyscy chrześcijanie muszą współpracować nad swoim przezwyciężaniem grzechu.

SPOŁECZNE SKUTKI GRZECHU

Nie ma grzechów prywatnych, bo jesteśmy jednym ciałem.

DZIEJE GRZECHU

DZIEJE GRZECHU, powieść S.

GRZECHY DZIECIŃSTWA

GRZECHY DZIECIŃSTWA, opowiadanie B.

GRZECH

Grzech śmiertelny, ciężki, por. Siedem (grzechów głównych). Grzechy młodości wg Biblii, Psalm 24, 7: „Grzechów młodości mojej.

GRZECH

w zależności odprzyjmowanej koncepcji moralności (—> grzech IV): wg legalistycznejjest naruszeniem Bożego prawa mor.

GRZECH - W RELIGIACH PIERWOTNYCH

W znaczeniu rytualnymświadome lub nieświadome przekroczenie określonych przepisówkultycznych albo zwyczajowych wiąże się z pojęciemnieczystości rytualnej oraz —> tabu; w sensie etycznym g. jakozło mor. jest wykroczeniem przeciw porządkowi kosmosu inależącym do niego jednostkom, społecznościom oraz...

GRZECH - W RELIGIACH POZACHRZEŚCIJAŃSKICH

Koncepcje g.są zróżnicowane - g. jako wykroczenie o charakterze rytualnym,czyli godzący w osobowo bądź nieosobowo pojęte bóstwo(istotę wyższą, świętość) lub o charakterze etycznym(mor.), łamiący normy prawa naturalnego, a także ustaloneprzez założycieli religii oraz tradycję zasady postępowania...

GRZECH - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

ht', oznaczając zboczenie z właściwejdrogi (—> grzech III 1); w tym sensie g. jest —> grzech przeciw DuchowiŚwiętemu (Mk 3,28-29; Mt 12,31; Łk 12,10).

GRZECH - DZIEJE PROBLEMATYKI

(—> grzech V 5). (—» grzechów odpuszczenie) możnauzyskać także poza sakramentem pokuty (BF VII 458).

GRZECH - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

ma wyraźnie charakter „nieposłuszeństwa" człowiekaw stosunku do Boga i „odwrócenia" się od niego (Jan PawełII Dominum et vivificantem 37), co jest widoczne już w przestępstwieprarodziców w raju (—» grzech pierworodny); rozpatrywanyw tym aspekcie g.

GRZECH - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

Najczęściej omawianesą wykroczenia wg schematu grzechów głównych: 7 - wgprawosł. chrzęść przydano sformułowanie (wywodzące się odBazylego Wielkiego) - „płacz nad grzechami" (lub „opłakiwaniegrzechów"); in.

GRZECH - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

oznacza poznane wświetle wiary zakłócenie stosunku między człowiekiem a Bogiemi stanowi głębszy wymiar ludzkiej winy; jako aktualizacja—» grzechu pierworodnego jest nie tylko uchybieniem porządkowiustanowionemu przez Stwórcę, przykazaniom orazwyrażonej w nich woli Bożej, lecz przede wszystkim buntemprzeciw Bogu, jego woli, kierownictwu i prowadzeniu, a takżeucieczką człowieka od Boga.

GRZECH PIERWORODNY

Protologiczne -» zlo wteol. —> antropogenezie (w postaci hist, i strukturalnej) dosięgające w sposób analog, każdą jednostkę w momencie jejpoczęcia; nazwa i pojęcie kształtują się głównie na podstawieRdz 2,4 - 3,24 (od II w. hamartema kleronomon - Meliton zSardes, Ireneusz; III w. Vitium originale -...

GRZECH PIERWORODNY - PODSTAWY BIBLIJNE

przedstawił Paweł w Rz; polemizującz poglądami faryzeuszy, którzy uważali, że Prawo Mojżeszowedaje bezpieczne schronienie przed grzechem, Pawełpodkreśla, że nie ma takiej kategorii ludzi, która znajdowałabysię poza zasięgiem grzechu; Prawo, a nawet samo obrzezanie,nie jest gwarantem bezgrzeszności i usprawiedliwienia(Rz 2,12-14), ono jedynie uwypukla fakt, że wszyscy zarównoŻydzi jak i poganie „są pod panowaniem ...

GRZECH PIERWORODNY - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

Nossol)człowiek jako osoba, żyjąc w „środowisku zła" o różnychpłaszczyznach, poddany jest strukturze i „wydarzeniu" zła naprogu swej genezy, prawu dziedziczenia tego grzechu, kumulacjigrzechów osobistych w trakcie historii, tworzeniu się złaspoł.