Gry komputerowe

Czytaj Dalej

UZALEŻNIENIE OD GIER KOMPUTEROWYCH

Naciskając klawisz bije przeciwnika, strzela z pistoletu, obcina mieczem głowę a więc przyzwyczaja się do zabijania i zadawania bólu” – do takich wniosków doszła profesor Laura Grossman z Uniwersytetu San Antonio po dwóch latach badań nad wpływem agresywnych gier komputerowych na zachowanie dzieci i młodzieży.

Firma komputerowa IBM

Dużo nie brakowało a IBM przegapiłby szansę wejścia na rynek sprzętu komputerowego. Dzięki temu w ciągu pięciu lat urosło całe pokolenie komputerowców, dzięki którym rynek komputerowy mógł się nadal rozwijać w szybkim tempie.

KOMPUTEROWE ASSESSMENT CENTER

Znaczące różnice pomiędzy rekrutowanymi pojawiają się więc dopiero wówczas, gdy wystawiana przez program komputerowy nota jednego z nich wynosi na przykład aż 70, zaś ocena drugiego - tylko 29.

Istota komputerowego systemu projektowania opakowań

Istotą komputerowego systemu projektowania opakowań jest ich realizacja zgodnie z życzeniami klientów, dostosowaniem do wymogów transportowych oraz rodzajem opakowywanego produktu.

POJĘCIE GRY (ZABAWY) DYDAKTYCZNEJ

Gra dydaktyczna charakteryzuje się następującymi wyborami reguł: wykonanie posunięcia zgodnego z regułami gry wymaga wykonania operacji, której wykonanie stanowi bezpośredni cel nauczania, każde udoskonalenie strategii gry jest związane z odkryciem właściwości lub zależności, której poznanie stanowi bezpośredni cel nauczania.

ISTOTA GRY (ZABAWY) DYDAKTYCZNEJ

” Korzystając z powyższej definicji możemy wskazać na główne cechy gry: aktywność uczących się, interakcję między nimi, celowo organizowaną sytuację dydaktyczną, konkurencję między uczestnikami gry, określenie reguł gry wyznaczających zakres i rodzaj czynności wykonywanych przez graczy.

RODZAJE GIER DYDAKTYCZNYCH - Gry planszowe

Nowackiego „gra planszowa od gry funkcyjnej różni się tym, że jej przebieg jest zaplanowany. Przykładem takiej gry może być gra polegająca na podejmowaniu decyzji w zakresie produkcji w zależności od sprzedaży w danym okresie.

RODZAJE GIER DYDAKTYCZNYCH - Gry decyzyjne

Gry te często zwane są grami kierowniczymi, grami przemysłowymi lub grami ekonomicznymi. Istotą gier decyzyjnych jest przydzielenie uczącym się, ról których „odegranie” nie polega na wypowiadaniu narzuconego tekstu, ale na prezentacji myśli, stwierdzeń, postaw i stanowisk formułowanych naprędce, stosownie do sytuacji.

RODZAJE GIER DYDAKTYCZNYCH - Gry symulacyjne

Są to gry, w których działania podejmowane przez graczy przypominają czynności, jakie ludzie wykonują w różnych rzeczywistych sytuacjach w normalnym życiu”.

RODZAJE GIER DYDAKTYCZNYCH - Gry funkcyjne

Granice między poszczególnymi rodzajami gier są bardzo płynne, wszystkie rodzaje gier mają bardzo wiele wspólnych cech, dlatego dyskusja która z nich jest lepsza jest bezprzedmiotowa.

GRY DYDAKTYCZNE

Metoda gier dydaktycznych może być szczególnie przydatna w nauczaniu przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”. W kreowaniu takich postaw nieocenioną rolę mogą pełnić gry dydaktyczne, dlatego powinny być stosowane również podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Przedstaw komputerowe metody diagnostyki wad postawy ciała

Polega ona na wykonaniu kamerą video komputerowej „fotografii”. Pomiary są rejestrowane, analizowane komputerowo i przedstawiane w formie wydruków i rysunków.

Gry dydaktyczne – ogólna charakterystyka

W pierwszym znaczeniu oznacza ono, iż gra jest narzędziem za pomocą którego chcemy osiągnąć jakiś cel w pracy z uczniami i dlatego wykorzystywana jest w celowo zorganizowanym procesie dydaktycznym czyli w nauczaniu zinstytucjonalizowanym. Najczęściej jest to gra umysłowa, której celem jest rozwijanie zdolności poznawczych.

Pojęcie gry dydaktycznej

Gry dydaktyczne to rodzaj metod nauczania – należących do grupy metod problemowych, które organizują treści kształcenia w modele rzeczywistych zjawisk, sytuacji, w celu zbliżenia procesu poznawczego ucznia do poznania bezpośredniego, dzięki dostarczeniu okazji do manipulowania modelem.

Opisz tzw. Metodę sytuacyjną. Jakie widzisz możliwości i ograniczenia w stosowaniu gry dydaktycznej we współczesnej szkole

Służy wyrabianiu u uczniów umiejętności dokonywania wszechstronnej analizy problemów składających się na tzw. sytuację trudną, a także podejmowania na tej podstawie odpowiednich decyzji oraz wskazywania przewidywanych następstw poczynań zgodnych z tymi decyzjami.

Jakie są główne sposoby wykorzystania sieci komputerowych? Proszę dla każdego sposobu dokonać dyskusji motywacji jego stosowania

Przesyłanie danych -> szybkość

Współdzielenie urządzeń sieciowych (drukarki, dyski) -> ułatwienie stosowane np. w biurach

Współdzielenie oprogramowania -> np. praca zdalna

Udostępnienie zasobów danych (WWW, bazy danych) -> wykorzystanie WWW ma wiele...

Gry dydaktyczne i ich stosowanie na zajęciach edukacyjnych

      Gra symulacyjna polega na rozwiązaniu wziętego z życia problemu, przedstawionego przez graczy (uczniów), którzy symulują zaistnienie sytuacji prawdziwej, dochodzą do pewnych rozwiązań i porównują je z rozwiązaniami faktycznymi.

Proszę scharakteryzować grę stymulacyjną?

Kruszewski sformułował kilka uwag dotyczących konstruowania gry dydaktycznej: nie powinna być trudna w użyciu, powinna oddawać ważne aspekty rzeczywistości i być w zgodzie z rzetelną wiedzą o tej rzeczywistości, jej przebieg nie powinien zależeć od cech graczy (np.

Proszę podać przykładowy plan lekcji z grą symulacyjną

Lekcja, której główną metodą jest gra symulacyjna może mieć następujący przebieg: czynności organizacyjne, pogadanka wstępna, prezentacja sformułowanie problemu lub problemów, przeprowadzenie symulacji, ocena przebiegu symulacji, podsumowanie przebiegu symulacji Wykorzystanie: samoloty, wojsko, służby ratownicze, szkolnictwo zawodowe, np.

Proszę podać przykładowy plan lekcji z grą sytuacyjną

Metoda sytuacyjna- przedstawienie uczniom sytuacji trudnej (autentycznej lub fikcyjnej) i poszukiwanie rozwiązania optymalnego dla tej sytuacji. Nauczyciel musi przygotować opis sytuacji, precyzyjnie określający problem.

Do prezentacji tego opisu uczniom wykorzystuje się metody słowne, najczęściej jest to...