Gromady Ludu Polskiego

Czytaj Dalej

GROMADY LUDU POLSKIEGO

; przywódcy Gromad głosili,że właścicielem ziemi i środków produkcji jest lud, a przyszłaPolska będzie lud.

Ugrupowania polityczne powstałe na emigracji po upadku Powstania Styczniowego - GROMADY LUDU POLSKIEGO (1835)

Należało znieść własność prywatną, a właścicielem ziemi i środków produkcji powinien być lud.

KLECHDY. Starożytne podania i powieści ludu polskiego

Starożytne podania i powieści ludu polskiego, zbiór K. wartość autentyku, odegrały one jednak ważną rolę popularyzatorską jako pierwsza w Polsce publikacja prozy lud.

Transport w Polsce

Położenie geograficzne Polski w Europie Środkowej, dogodny układ krain geograficznych sprawiają, że Polska ma znaczące położenie komunikacyjne w Europie. Obszar Polski pn.

Charakterystyka narodu polskiego w Dziadach cz. III

Axxx Gxxx (Adam Gurowski, uczestnik powstania listopadowego, należący do obozu demokratów) twierdzi, że arystokracja zasłużyła sobie na to, aby zawisnąć na haku, natomiast Nxxx (Ludwik Nabielak, uczestnik ataku na Belweder, po powstaniu emigrant) ubolewa, że ludzie o takim obliczu ideowym stoją na czele polskiego narodu.

Jak można przeciwstawić się problemom społeczeństwa polskiego?

Bardzo niepokojący jest fakt, że w ostatnich latach nasilają się takie zjawiska jak prostytucja i łączący się z nią niejednokrotnie handel ludźmi. Handlem ludźmi trudnią się zwykle grupy przestępcze, dla których prostytucja jest ogromnym źródłem zysków.

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

Średniowiecze, więc, mówiąc najogólniej, dało nam Biblię wraz z chrześcijańskim systemem wartości, jego twórcy przeszczepili na grunt polski sztukę romańską i gotycką, której zabytki podziwiamy do dziś, zapoczątkowali polskie piśmiennictwo, najpierw w języku łacińskim, a potem i w polskim.

Triumf wolnej myśli w epoce polskiego oświecenia

Odrębność polskiego oświecenia związana z odmiennością warunków polityczno-społecznych a) w Polsce nie jest to ideologia mieszczaństwa, a program postępowej szlachty, należy też pamiętać, że większość pisarzy i publicystów to księża; b) celem działaczy oświecenia nie jest obalenie ustroju feudalnego i monarchii a ich umocnienie; c) nie chodzi o wprowadzenie demokracji parlamentarnej, a zreformowanie parlamentaryzmu polskiego i rozszerzenie go ...

„Nie dosc nauczyc, trzeba bys sie bawil". Jak tworcy literatury polskiego oświecenia realizowali tę zasadę?

a) postaciom negatywnym autor przeciwstawia pozytywne; b) ośmiesza argumenty konserwatystów i przytacza argumenty zwolenników reform; c) ukazuje, iż konserwatyści są też ludźmi złymi, pozbawionymi zasad moralnych i uczuć rodzinnych; d) postacie pozytywne natomiast charakteryzują się oświeconymi poglądami i cnotami domowymi; e) tworzy nowy oświecony, postępowy model patriotyzmu, streszczony w słowach Podkomorzego: „Niech każdy ma szczęśliwość ...

Idea ojczyzny jako najwyższego dobra (na podstawie wybranych utworów literatury polskiej)

Tuwim Modlitwa z Kwiatów polskich - poeta nawiązuje do wzorów romantycznych - znowu trzeba się modlić o wolną Polskę, o „chleb z polskiego pola" i o „trumny z polskiej sosny".

Wieś Jako temat literacki w twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia miedzywojennego.

Reymonta (epickość utworu podnosi rangę tematu) - barwny, ciekawy obraz wiejskiej kultury i tej związanej z codzienną pracą, i obrzędowej: wesele, święta kościelne, - wartości tkwiące w chłopskiej gromadzie: przywiązanie do ziemi, trwałość więzi rodzinnych, solidarność i pomoc w potrzebie, szacunek do pracy i ludzi pracowitych, budzenie się świadomości narodowej, - ciekawe typy ludzkie i charaktery: Boryna - symbol chłopskiej godności; Antek - ...

Dlaczego "Pana Tadeusza" uznaje się za najpiękniejszą polską książkę ?

Upadek powstania listopadowego, trudne położenie emigrantów polskich, kłótnie wśród samej emigracji, wszystko to sprawia że zamysł Mickiewicza wydaje się oczywisty.

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

* wolność pozwala na odzyskanie poczucia godności - odradza się polska rodzina, która spaja to, co zdawało się znajdować w rozsypce * rodzina to nie tylko krewni, ale i sąsiedzi, w ogóle ludzie bliscy, wśród których ma się swoje miejsce -- Dom - Soplicowo * polski dom mikrokosmosem, uporządkowany świat rządzony prawami natury i zasadami etyki, obraz szlacheckiego raju, w którym nawet historia nie jest siłą niszczącą ...

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

* wolność pozwala na odzyskanie poczucia godności - odradza się polska rodzina, która spaja to, co zdawało się znajdować w rozsypce * rodzina to nie tylko krewni, ale i sąsiedzi, w ogóle ludzie bliscy, wśród których ma się swoje miejsce -- Dom - Soplicowo * polski dom mikrokosmosem, uporządkowany świat rządzony prawami natury i zasadami etyki, obraz szlacheckiego raju, w którym nawet historia nie jest siłą niszczącą ...

Lud i ludowość jako inspiracja oraz jako temat w literaturze polskiej.

Lud i ludowość jako inspiracja oraz jako temat w literaturze polskiej. ” c) Władysław Stanisław Reymont “Chłopi” W powieści tej Reymont ukazuje pełny obraz wsi polskiej końca XIX w.

Obraz inteligencji i mieszczaństwa w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego

Pisał on w okresie Młodej Polski i stworzył wzorzec zachowania polskiego inteligenta. Stanisława Bozowska chce pisać “Fizykę dla ludu”, nieść ludowi dar swojej pracy.

Obraz inteligencji i mieszczaństwa w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego

Pisał on w okresie Młodej Polski i stworzył wzorzec zachowania polskiego inteligenta. Stanisława Bozowska chce pisać “Fizykę dla ludu”, nieść ludowi dar swojej pracy.

Radość ŻYCIA – jej źródła i przejawy w literaturze polskiej.

Wynika to również z faktu, że w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, co u ogro–mnej większości rodaków wywołało nastroje entuzjazmu i wiary w lepszą przyszłość.

Motyw Biesiady (uczty, wesela, zgromadzenia) i jego funkcja w dziełach literatury polskiej.

Biesiada ta pełni więc w utworze Słoty funkcję religijną, towarzyską i kulturalną, a także wzmacnia więzi między ludźmi. Wojski wydobywa z tej okazji staropolski serwis, zaś Jan–kiel gra melodie narodowe, zwią­zane z historią Polski.

Chata bronowicka symbolem Polski przełomu wieków - “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Tak właśnie wyglądała Polska przełomu wieków. Tak negatywna ocena społeczeństwa polskiego jest wynikiem rozgoryczenia autora otaczającym go światem.