Zdolności adaptacyjne systemów. Granice wzrostu

Przekroczenie tych granic prowadzi do obniżenia efektywności, do konfliktów, a w krańcowym przypadku do załamania się systemu. W pierwszym raporcie tego Klubu zatytułowanym „Granice wzrostu" przyszły obraz świata został zarysowany bardzo dramatycznie.

„Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my”. Skomentuj te słowa, odwołując się do dziejów Zenona Ziembiewicza – bohatera „Granicy”.

Uległość, kompromisowość, bierność są powodem przekraczania przez Ziembiewicza kolejnych granic: postępuje niemoralnie, wyrzeka się swojego zdania, poglądów, rezygnuje z indywidualności, z własnego, wewnętrznego świata.

Inteligent w "Przedwiośniu" i "Granicy"

"Granica" - Cezary Baryka: Poddany jak wielu indoktrynacji radzieckiej, długo miał problemy z określeniem swej tożsamości narodowej.

Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Granice klasycyzmu

Raz po razdocierał do własnych granic, przeistaczał się we własne zaprzeczenie.

Przedstaw ruchy skorupy ziemskiej związane z tektoniką płyt. Wymień procesy geologiczne i formy rzeźby terenu występujące na granicach płyt

Najczęściej przyczyną trzęsien ziemi jest przemieszczanie mas skalnych w skorupie ziemskiej występujacych przede wszystkim na granicach płyt litosfery.

Klonowanie - Granice inżynierii genetycznej

Gdzie jest zatem dopuszczalna granica manipulacji genetycznych?

Słówka i zwroty - Na lotnisku i na granicy

Słownik: check-in desk- stanowisko do odpraw customs declaration- deklaracja celna customs officer- celnik customs- urząd celny direct flight- lot bezpośredni duty- cło duty free expire date- data ważności passport control residence visa- wiza pobytowa to cross the border- przekroczyć granicę to expire- stracić ważność to extend a visa- przedłużyć wizę to fasten seatbelts- zapiąć ...

Konstytucyjne gwarancje praw rodzicielskich, ich granice i dopuszczalność ograniczeń lub pozbawiania praw rodzicielskich

To prawo dzieci stanowi jednocześnie granice uprawnień wychowawczych rodziców, którzy te przekonania maja obowiązek uwzględnić.

Jakie są granice koncentracji kredytów w Polsce?

Granice koncentracji kredytów - Polska `89 a/ Suma kredytów udzielonych jednemu kredytobiorcy lub grupie związanej finansowo < 15% sumy niepodlegających podziałowi funduszy własnych i zgromadzonych w bankach kredytów.

Jakie są i co stanowi granicę relacji?

Chodzi o hasło niejakiego Berger'a, że "Społeczeństwo to mury naszego więzienia" Tymi murami są: - instytucje społeczne - kontrola społeczna - imperatyw instytucjonalny ( nakazy i zakazy co do naszego zachowania w danej sytuacji) - system rang i uwarstwienie - etyka zawodowa Co więcej, to my sami jesteśmy strażnikami owych murów Co do granic relacji jednostka-społeczeństwo, to społeczeństwo wobec jednostki musi przestrzegać: - Prawa do bytu - Prawa do ...

Granice jamy ustnej

Granice jamy ustnej (caoum oris): wargi, policzki, podniebienie, język i okolica podjęzykowa.

Granice przedsiębiorstwa - elastyczność

Kerr [1] podstawowym założeniem stosowania koncepcji organizacji pozbawionej granic (boundaryless organization) nie jest wyeliminowanie wszystkich granic występujących w takiej organizacji, ale zapewnienie ich "przenikalności".

Określ granice społecznej tolerancji

  Tolerancja nie oznacza bynajmniej pochwały swobody, nie mającej granic samowoli.

„DUSZPASTERZ POLSKI ZA GRANICĄ"

duchowieństwa pracującego wśród Polaków za granicą, publikuje materiały z zakresu teologii praktycznej, dostosowane do sytuacji migracyjnej; ma na celu teol.

GRANICA

przez ujazd (objazd lub obchód przez urzędnika w obecności sąsiadów); znaki granicznerobiono na starych drzewach, sypano kopce, między polamipowstawały miedze; od XV w. spory graniczne (zwł. Znaki graniczne w Polsce średniowiecznej, ArPs 5 (1960) 257-289; W.

Granice zadłużenia publicznego Polski

Granice zadłużenia publicznego zostały ujęte w aktach prawnych, gdzie wyznaczono maksymalne limity zadłużenie w stosunku do wielości produktu krajowego brutto.

Granice konsystencji

odpowiadające granicom przedziałów, w których gleba znajdujesię w określonych stanach.

FUENTES DE OŃORO, osada na granicy hiszp.- portug.

Idący jego śladem Wellington zatrzymał się na granicy hiszp.

GRANICE NATURALNE

Oświadczył on wówczas, że Francja, prowadząca wojnę z pierwszą koalicją i zagrożona przez wrogów zewnętrznych, musi mieć naturalne granice, za jakie uznał Pireneje, Alpy i Ren.

TYLŻA, m. nad rz. Niemen, na granicy prus.- ros.

Granice wpływów Francji, jeszcze do niedawna niewiele wykraczające poza Ren, przesunięte zostały aż nad Niemen.