Granice słyszalności

Granice słyszalności

Granice słyszalności – skrajne (górna i dolna) częstotliwości fal dźwiękowych oraz dolna i górna wartość poziomu ciśnienia akustycznego dźwięków, które są słyszalne przez ucho ludzkie. Granice słyszalności są pojęciem umownym i zostały uśrednione (były wielokrotnie wyznaczane empirycznie przez różnych badaczy). Granice słyszalności na diagramie częstotliwość-poziom ciśnienia akustycznego...

Czytaj Dalej

Jak oceniasz rolę konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie w tworzeniu powojennej Polski

Mimo że Churchill i Roosevelt w zasadzie akceptowali radziecką propozycję ustalenia wschodnich granic polskich wzdłuż linii Curzona, ostatecznej decyzji w tej sprawie nie podjęto. Nie uzgodniono też kryteriów, według których należałoby szczegółowo opracować kwestię granic.

Interpretacja tytulu "Granicy" Zofii Nalkowskiej

-Granica moralna jest to granica, po przekroczeniu której doprowadza sie do nieszczescia drugiej osoby. Te granice przekracza takze Justyna, która po usunieciu ciazy popadla w obled.

Droga życiowa Zenona Ziembiewicza, bohatera "Granicy" Zofii Nałkowskiej

  -> Granica moralna jest to granica, po przekroczeniu której doprowadza się do nieszczęścia drugiej osoby. Granicę tę przekracza Zenon pozwalając na ingerencję w swoje artykuły, czy też romansując z Justyną.

Obszary morskie poza granicami jurysdykcji państwowej

Zgromadzenie Ogólne uchwaliło deklarację zasad dotyczących dna mórz i oceanów poza granicami jurysdykcji państwowej. Dno mórz i oceanów oraz jego wnętrze, leżące poza granicami jurysdykcji państwowej zostało uznane za wspólne dziedzictwo ludzkości.

Międzywojnie: przesłanki odbudowy niepodl. Polski, walka o zach. granice Polski, walki polsko - ukraińskie o Lwów

prawo wyborcze: sejm 21lat, senat 30 lat prawo bierne: sejm 25 lat, senat 40 lat liczba posłów: sejm 444, senat 111 sejm mógł sam się rozwiązać przed upływem kadencji (razem z senatem), do obu izb należała inicjatywa ustawodawcza, senat nie miał prawa veta, mógł tylko opóźniać ustawy, sejm decydował o naruszeniu konstytucji,zgody sejmu wywagały: zawarcie pokoju, rozejmu, wypowiedzenie wojny, umowy handlowe i celne, decyzje o zmianie granic ...

Czy obywatel Polski ponosi odpowiedzialność według polskiego prawa za czyny popełnione za granicą? Jeżeli tak to pod jakimi warunkami?

Jeśli obywatel polski został skazany za granicą i powróci do Polski to będzie ukarany w Polsce, ale sąd będzie brał pod uwagę karę jaka odbył za granicą. Prawo karne reguluje przejęcie wyroku karnego zapadłego za granicą i przejęcie ścigania obywatela.

Decyzja o rozpoczęciu działalności za granica

Może to być krajowy eksporter, zagraniczny importer lub rząd danego kraju, który namaw ia określone przedsiębiorstwo do p<xljęcia sprzedaży za granicą.

Stosunki Gospodarcze RP z sąsiadami.

Granica polsko-niemiecka w wyniku zjednoczenia Niemiec stała się granicą z Unią Europejską, stąd też szczególne znaczenie współpracy transgranicznej i działalności euroregionów.

Odpowiedzialność - granice wolności mediów

Kolejnym ciekawym zagadnieniem jest sama wolność mediów, gdzie jest granica ich wolności. Najbardziej jednak widoczna jest granica ekonomiczna i to jest największy problem dlaczego dostajemy różne „ciekawe” informacje.

Granice resocjalizacji (czynniki wyznaczające te granice)

Na podstawie rozważań na temat granic resocjalizacji możne usta¬lić następujące wnioski: 1/ Granice resocjalizacji mieszczą się w granicach wychowalności i rozwoju jednostki.

Paszport i rodzaje paszportów-zadanie

Paszporty tymczasowe wydaje konsul w celu umożliwienia powrotu do kraju obywatelom polskim przebywającym czasowo za granicą, którzy nie posiadają paszportu polskiego, oraz obywatelom polskim przebywającym na stałe za granicą na czas oczekiwania przez nich na doręczenie paszportu wykonanego w kraju.

ANSCHLUSS - przyłączenie Austrii do Rzeszy

Już w pierwszych godzinach An-schlussu Niemcy rozpoczęli zakro­jone na szeroką skalę poszukiwania i likwidowanie przeciwników nazi-mu, z których niewielu udało się ujść za granicę.

NIEMIECKO - RADZIECKI UKŁAD O GRANICACH I PRZYJAŹNI, 1939

Ustalał „ostateczną" granicę między polski­mi ziemiami okupowanymi przez Niemcy a ZSRR. Dokładny przebieg granicy określono w drugimtajnym protokole do układu, podpi­sanym 4 października.

„GRANICA” Z. NAŁKOWSKIEJ - WIELOZNACZNOŚĆ UTWORU

Poszukiwanie granic tego co ocenia się obiektywnie a subiektywnie. Granica oddziela prawdę od fałszu. Granica kompromisu nie polega na rezygnacji z własnych ideałów.

Kariera a moralność - rozważania w odniesieniu nie tylko do "Granicy". (Weź pod uwagę sądy Nałkowskiej, innych pisarzy i swoje)

Wraz z gruntującą się decyzją o dalszej karierze granica odpowiedzialności moralnej zacierała się (bohater znieczulał się na ideały). Jak bardzo różni się doktor Judym od Zenona Ziembiewicza z "Granicy".

Gdzie szukać prawdy o człowieku? Czy i w jakim stopniu znajdujesz odpowiedź na to pytanie w "Granicy".

Powieść Zofii Nałkowskiej "Granica" można traktować jako filozoficzne studium kariery człowieka. Uważam, że w "Granicy" nie można znaleźć żadnej uniwersalnej prawdy o człowieku.

"GRANICA" Zofia Nałkowska

Granica filozoficzna, czyli granica poznania świata przez człowieka, jego możliwości ogarnięcia rzeczywistości zewnętrznej; wymowny jest sąd Karola Wąbrowskiego o otwartych, rozszerzających się granicach ludzkiego poznania  

Różne interpretacje tytułu powieści "Granica".

Następną granicą występującą w utworze jest rozdzielenie subiektywnego i obiektywnego postrzegania świata i własnych w nim czynów. W utworze obserwujemy u Zenona (bo to on głównie granice owe przekraczał) zanik umiejętności trzeźwej oceny sytuacji.

Kariera a moralnosc - rozwazania w odniesieniu nie tylko do "Granicy". (Wez pod uwage sady Nalkowskiej, innych pisarzy i swoje).

Wraz z gruntujaca sie decyzja o dalszej karierze granica odpowiedzialnosci moralnej zacierala sie (bohater znieczulal sie na idealy). Jak bardzo rózni sie doktor Judym od Zenona Ziembiewicza z "Granicy".

Tragizm, drwina i ironia w prozie lat trzydziestych

Moglibysmy wiec, nawiazujac do tytulu powiesci zapytac o granice czlowieczenstwa: czy te granice wyznaczaja spoleczne schematy, czy przypadek losu, czy srodowisko spoleczne, czy wreszcie czlowiek jest zdeterminowany biologicznie, historycznie, religijnie?