Gospodarstwo

Czytaj Dalej

Dostep do internetu w gospodarstwach domowych.

Dostęp do internetu w gospodarstwach domowych 17% gospodarstw domowych posiada dostęp do internetu. W kolejnych latach następował coraz szybszy wzrost liczby podłączonych gospodarstw: 17,4% podłączyło się w 2000, w 2001 24,5%, a w 2002 — 37,7% gospodarstw, które obecnie posiadają dostęp do internetu.

GOSPODARSTWO A PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE

Gospodarstwa indywidualne (nazywane również gospodarstwami rodzinnymi) dominują w Polsce pod względem obszaru użytkowanej ziemi nad innymi formami społeczno-gospodarczymi w rolnictwie. Wśród gospodarstw indywidualnych wyróżnić można gospodarstwa towarowe i gospodarstwa socjalne.

Korzyści i koszty dla gospodarstw rolnych i polskiej gospodarki

Cele pośrednie powinny być związane z głównym celem restrukturyzacji gospodarstwa, i stosownie do zamierzeń właściciela gospodarstwa, mogą one być następujące: - przystąpienie do grupy lub organizacji producentów - zakup lub dzierżawa gruntów - zakup zwierząt - ukończenie szkoleń w zakresie: dobrej praktyki rolniczej lub ekonomiki gospodarstwa - udział w programie rolnośrodowiskowym - przejście na system opodatkowania VAT na ...

KOSZTY W GOSPODARSTWIE (PRZEDSIĘBIORSTWIE) ROLNICZYM

Jeżeli produkty dodatkowe są zużywane w gospodarstwie, nie podlegają one wycenie i nie są uwzględniane w kosztach zmiennych.

KATEGORIE DOCHODU GOSPODARSTWA (PRZEDSIĘBIORSTWA) ROLNICZEGO

Podstawowym wzorem do oceny działalności finansowej gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolniczego i powiązania trzech podstawowych kategorii kosztów uzyskanej produkcji i efektu finansowego jest wzór: efekt finansowy = uzyskana produkcja - poniesione koszty (1) Prezentowany wzór jest uniwersalny - można go wykorzystać do wszystkich gospodarstw (przedsiębiorstw) rolniczych, niezależnie od form społeczno-gospodarczych, do których należą.

KATEGORIE PRODUKCJI GOSPODARSTWA (PRZEDSIĘBIORSTWA) ROLNICZEGO

Wykorzystywany w organizacji i ekonomice gospodarstw rolniczych termin ,,produkcja” ma dwa różne znaczenia. Jest to kategoria przydatna do porównania gospodarstw (przedsiębiorstw) rolniczych o różnych typach społeczno-gospodarczych.

Gospodarstwo domowe

Do analizy ich finansów korzysta się ze źródeł rachunków narodowych, gdzie do sektora gospodarstw domowych zalicza się gospodarstwa prywatne i zbiorowe.

DZIERŻAWA W GOSPODARSTWIE (PRZEDSIĘBIORSTWIE) ROLNICZYM

Formą dzierżawy lub wspólnego prowadzenia gospodarstw rodzinnych są gospodarstwa grupowe. Współcześnie dzierżawa ziemi pozwala na restrukturyzację gospodarstw (przedsiębiorstw) rolniczych i powiększenie ich obszaru w celu lepszego wykorzystania sił i środków bez angażowania własnego kapitału na zakup gruntów.

ZUNIFIKOWANY SYSTEM RACHUNKOWOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH

Gospodarstwa te płacą podatek rolny uzależniony od klasy gruntów oraz położenia gospodarstwa. ma obejmować wszystkie rodzaje oraz formy organizacyjno-prawne gospodarstw rolniczych.

Analiza SWOT gospodarstwa agroturystycznego

Z roku na rok przybywa coraz więcej klientów korzystających z usług gospodarstw agroturystycznych , które stają się ciekawą formą wypoczynku. Gospodarstwo agroturystyczne ?

Gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej

Tworząc gospodarstwo pomocnicze kierownik jednostki budżetowej określa nazwę i siedzibę gospodarstwa pomocniczego, nazwę i siedzibę jednostki budżetowej, przedmiot działalności wyodrębnionej z zakresu działalności jednostki budżetowej oraz składniki majątkowe przydzielone gospodarstwu przez jednostkę budżetową.

DOTACJE W GOSPODARSTWIE (PRZEDSIĘBIORSTWIE) ROLNICZYM

Gospodarstwa rolnicze są w Polsce zwolnione od płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, objęte są natomiast podatkiem rolnym uzależnionym od wielkości areału i jakości gleby gospodarstwa. : modernizacji gospodarstw rolnych.

UBEZPIECZENIA W GOSPODARSTWIE ROLNICZYM

Ubezpieczenia te obejmują: obowiązkowe ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia dobrowolne, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w wyniku ruchu tych pojazdów, ubezpieczenia społeczne rolników.

Gospodarstwo agroturystyczne

Charakterystyka Gospodarstwo rolne, które wprowadziło do swej struktury nowy dział- agroturystykę- nazywa się gospodarstwem agroturystycznym. turyści korzystają z żywności wyprodukowanej w gospodarstwie.

GOSPODARSTWO WIEJSKIE

Państwowe Gospodarstwa Rolne, Rolnicze SpółdzielnieProdukcyjne) oraz prywatną, a ze względu na cechyspoł. Szemberg, Przemiany w strukturze ugrurnej gospodarstw chłopskich.

Substytucja produkcji gospodarstwa rolnego na przykładzie produkcji roślinnej.

Jak więc widać substytucja w gospodarstwie rolnym zajmującym się produkcją roślinną jest ciekawą alternatywą i szansą dla Doś biednego rolnictwa w Polsce, gdyż pozwala nie tylko na oszczędności, ale również realnie podnosi jakoś, a więc cenę i konkuręcyjność produktów uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego.

Gospodarstwo agroturystyczne

Na terenie gospodarstwa znajduje się pole namiotowe – camping z węzłem sanitarnym i możliwością podłączenia do sieci elektrycznej. Gospodarstwo to jest zrzeszone w stowarzyszeniu „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne”

ZARZĄDZANIE GOSPODARSTWEM ROLNYM

ZARZĄDZANIE GOSPODARSTWEM ROLNYM — czynności związane z realizacją zasadracjonalnego gospodarowania. Również władze nadrzędne mogą wydawaćzarządzenia dotyczące spraw wspólnych dlawszystkich gospodarstw, nic mogą natomiastkierować bezpośrednio pojedynczym gospodarstwem.

OBRÓT GLOBALNY W GOSPODARSTWIE (PRZEDSIĘBIORSTWIE) ROLNICZYM

Obrót wewnętrzny gospodarstwa (przedsiębiorstwa) rolniczego obejmuje produkty rolnicze towarowe i nietowarowe, zużyte między działalnościami produkcyjnymi, gałęziami i działami tego gospodarstwa.

STRUKTURA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Potrzeby nietradycyjnych gospodarstw domowych są dla producentów coraz częściej przedmiotem zainteresowania, gdyż ich liczba wzrasta szybciej niż liczba tradycyjnych gospodarstw domowych.