Gospodarka otwarta

Czytaj Dalej

Gospodarka otwarta

Gospodarka otwarta to nie tylko import towarów z kraju za granicę, ale także otwarcie rynku krajowego na towary z zagranicy.

Pojecia takie jak ekonomia,inflancja,gospodarka narodowa...

Podziałk dochodu w gospodarce:pierwotny:dokonywany między pracowników,do budżetu,właścicieli,przedsiębiorstw,wtórny:dla policji,administracja państwowa,wojsko,emeryci,ostateczny.

Powieść otwartych perspektyw - "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego

"Przedwiośnie" Stanisława Żeromskiego jest powieścią pytań, otwartych wciąż perspektyw rozwoju odrodzonego państwa polskiego.

Podmiotowy i przedmiotowy aspekt gospodarki światowej

a) struktura podmiotowa - aspekt - przedsiębiorstwa narodowe - korporacje transnarodowe-gospodarki narodowe - międzynarodowe ugrupowania integracyjne- międzynarodowe organizacje gospodarcze b) struktura przedmiotowa – aspekt - międzynarodowe obroty towarowe - międzynarodowa wymiana usług - międzynarodowy ruch kapitału - międzynarodowa migracja - międzynarodowy przepływ wiedzy naukowo-technicznej ( transfer technologii)

Podstawowe grupy krajów we współczesnej gospodarce światowej

Liderzy światowej gospodarki- współcześnie nadal można mówić o istnieniu trzech najbardziej rozwiniętych regionów gospodarczych świata ( TRIADA) tj.

Podstawowe zjawiska we współczesnej gospodarce światowej

a) Globalizacja stosunków międzynarodowych W znaczeniu ekonomicznym globalizacja odnosi się najczęściej do działalności gospodarczej, gospodarki rynków branżowych, gałęzi i przedsiębiorstw.

Zmiany w gospodarce i ich wpływ na przedsiębiorstwo

Globalizacja biznesu: otwieranie się gospodarek narodowych, liberalizacja,prywatyzacja i ekspansja handlu, coraz silniejsze ugrupowania regionalne;Zmiany właścicieli przedsiębiorstw: od prywatnych właścicieli do instytucjonalnych;Wzrost znaczenia rynków kapitałowych: coraz więcej oszczędności ludności pozasystemem bankowym; fundusze emerytalne jako coraz silniejsi inwestorzy;Zmiana metod oceny rezultatów przedsiębiorstw - od metod opartych na ...

PODSTAWY PRAWA BUDŻETOWEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ PAŃSTWA.

 

1 Pojęcie Budżetu

Budżet to podst instytucja finansowopr, zbudowana jako zespół prawnie określ zasad:

- planowania dochodów i wydatków oraz

- postępowania ze zgromadzonymi zasobami pieniężnymi i

-kompetencji do decyzji planistycznych i realizacyjnych.

 

1-To podstawowy plan finansowy państwa/...

Narzędzia kształtujące wizerunek firmy - Dni otwarte

W czasie dnia otwartego wykorzystuje się poza słowem mówionym filmy, wystawy obrazujące historię i rozwójfirmy, materiały promocyjne czy też dyskusje z osobami zwiedzającymi.

Cechy charakterystyczne gospodarki budżetowej

Wady gospodarki budżetowej.

Operacje otwartego rynku

     Najprostszą formą operacji otwartego rynku są operacje bezwarunkowe, w trakcie których bank centralny kupuje od banków (outright purchase, outright buy) lub sprzedaje bankom (outright sale) papiery wartościowe - najczęściej są to papiery skarbowe.

Globalizacja gospodarki

Globalizacja gospodarki może z jednej strony dawać szanse związane z większą otwartością gospodarek, wyrównywaniem różnic rozwojowych, poczuciem wspólnoty interesów, z drugiej zaś czyni narodowe gospodarki wrażliwymi na każde załamanie na rynkach światowych, jak krach finansowy, recesja, kryzysy strukturalne, wzrost bezrobocia itp.

SCHARAKTERYZUJ OPERACJĘ OTWARTEGO RYNKU, POLITYK STOPY DYSKONTOWEJ W ROLI ŚRODKÓW KONTROLI SPRAWOWANEJ PRZEZ BANK CENTRALNY

Operacje repo, reverse repo Bank centralny ma możliwość oddziaływania poprzez operacje otwartego rynku na krótkoterminowe stopy procentowe dzięki temu, że różnica między ceną rynkową, po jakiej bank centralny kupuje lub sprzedaje papiery wartościowe oraz ceną, po jakiej je następnie od­sprzedaje lub odkupuje jest faktycznie wielkością oprocentowania kredytów, których bank centralny udziela lub które zaciąga w rezultacie ...

Zasady gospodarki finansów publicznych

2) zasada równowagi finansów publicznych, 3) zasada gospodarki finansowej podmiotów sektora finansów publicznych, 4) zasada dotycząca wykorzystywania finansów publicznych, 5) zasada ograniczania deficytu budżetowego.

Zasady gospodarki finansowej funduszu celowego

Odpisy od innych funduszy tworzą fundusz ubezpieczeniowy, fundusz świadczeń gwarantowanych, narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, fundusz alimentacyjny, państwowy fundusz kombatantów.

Formy organizacyjno – prawne gospodarki budżetowej

Przykład zakładów budżetowych: Miejskie Zakłady Komunikacyjne, przedszkola, żłobki, zakłady gospodarki mieszkalnej, zakłady wodociągów i kanalizacji.

Ewolucja zarządzania finansowego w gospodarce rynkowej

 

Przełom XIX/XX – gromadzenie kapitału, fuzje i połączenia przedsiębiorstw, potrzeba określenia i zabezpieczenia praw różnych grup udziałowców.

Okres wielkiego kryzysu – lata 30-te (fala bankructw, upadłości przedsiębiorstw, niewypłacalności) nie zmieniły zasadniczego podejścia do nauczania...

Etapy zmian gospodarki

 

W latach 90-tych wyróżnić można trzy etapy rozwoju polityki handlu zagranicznego1:

 

I. Etap pierwszy – od początku 1990 do połowy 1991r.

W powyższym okresie w obrotach międzynarodowych liberalizacji uległo ok. 90% wymienianych towarów. Miała miejsce głęboka dewaluacja złotego i wprowadzenie jego...