Gospodarka nakazowa

Gospodarka nakazowa - występuje w niej państwowa własność czynników wytwórczych, co związane jest z centralnym podejmowaniem decyzji, które przekazywane są jednostkom gospodarczym w formie obowiązujących szczegółowych planów gospodarczych. Planiści rządowi ustalają jakie dobra i usługi należy wyprodukować. Określając poziom płac i system rozdzielnictwa czynników produkcji, decydują również...

Czytaj Dalej

Wolny rynek – gospodarka mieszana – gospodarka nakazowa

- Nie ma idealnej gospodarki wolnego rynku (czy gospodarki nakazowej). Planowanie tego rodzaju jest bardzo skomplikowane i dlatego całkowicie nakazowa gospodarka, gdzie wszystkie decyzje bez wyjątku podejmowane są przez państwo, praktycznie nigdzie nie występuje (w wielu krajach Bloku Wschodniego zakres centralnego zarządzania i planowania był bardzo znaczny).

Gospodarka rynkowa i planowa (nakazowa) w Polsce

Cechy gospodarki planowej: centralizacja zarządzania gospodarką i planowania, nakazowo-rozdzielczy charakter systemu, ceny były kształtowane administracyjnie, centralizacja uprawnień do tworzenia i reorganizacji jednostek gospodarczych, niemal całkowity brak konkurencji między jednostkami gospodarczymi, brak działających na zasadach komercyjnych instytucji finansowych,duży stopień izolacji gospodarki i przedsiębiorstw od procesów i zjawisk dominujących w ...

Gospodarka rynkowa i planowa (nakazowa) w Polsce

Cechy gospodarki planowej: centralizacja zarządzania gospodarką i planowania, nakazowo-rozdzielczy charakter systemu, ceny były kształtowane administracyjnie, centralizacja uprawnień do tworzenia i reorganizacji jednostek gospodarczych, niemal całkowity brak konkurencji między jednostkami gospodarczymi, brak działających na zasadach komercyjnych instytucji finansowych,duży stopień izolacji gospodarki i przedsiębiorstw od procesów i zjawisk dominujących w ...

Gospodarka narodowa

Gospodarki narodowe są traktowane jako podstawowe podmioty gospodarki światowej. Poszczególne gospodarki narodowe mogą także wchodzić w skład międzynarodowych wspólnot tworzących przez państwa zainteresowane bliższą wzajemną współpracę.

Proces gospodarki komunalnej

Gospodarka komunalna może być prowadzona w formie: - Zakładu budżetowego - Spółki prawa handlowego - Zlecenia świadczenia usług podmiotom prywatnym na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych Gospodarka komunalna jest procesem złożonym, do zadań angażuje wiele podmiotów.

Transformacja w Polsce

Jeszcze w czerwcu podwyższono wskaźnik indeksacji płac SKUTKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZE REFORM W okresie transformacji systemu gospodarczego szczególnego znaczenia nabiera rynek pracy, na którym wystąpiło nie odnotowywane w warunkach gospodarki nakazowej bezrobocie.

GOSPODARKA TURYSTYCZNA

Należy zauważyć, że gospodarka turystyczna szeroko pojmowana obejmuje różnorodne funkcje przynależne do wielu działów gospodarki narodowej.

Transformacja systemu zarządzania w Polsce - przejście z gospodarki nakazowej do gospodarki rynkowej

  gospodarka nakazowa (centralnie kierowana - rozdzielcza) oparta była na centralnym planowaniu gospodarki narodowej. System gospodarki centralnie kierowanej lub nakazowo -rozdzielczej, wprowadzono w Polsce po II W.

Globalizacja

Paradoksalnie, ten sam czynnik, który spowodował rozluźnienie narodowego wymiaru działalności gospodarczej może też sprzyjać utrzymaniu tożsamości firm w globalizującej się gospodarce.

Próby zapewnienia skuteczności regulacji międzynarodowej przez spójność polityki ekonomicznej

Wciąż aktualne pozostaje pytanie, na ile wzrost współzależności gospodarki światowej wymusza „nowe reguły gry” zarówno w polityce wewnętrznej, jak i w stosunkach międzynarodowych.

Ogólne zasady gospodarki magazynowej

Prawidłowa organizacja gospodarki magazynowej musi więc polegać na stworzeniu warunków techniczno-ekonomicznych, które umożliwiłby zabezpieczenia potrzeb odbiorców przy utrzymaniu w magazynie jak najniższych zapasów.

Rządowa administracja gospodarki

Dwie grupy: 1) urzędy, których zadania łączą się zazwyczaj z funkcjonowaniem całej gospodarki, wykraczają poza sferę przedmiotowo zakreślonych działów administracji rządowej, np.

GOSPODARKA POLSKI W XX-LECIU MIĘDZYWOJENNYM - Kryzys ekonomiczny w latach 1929/35

W ciągu 14 lat gospodarki wspomniane-go koncernu produkcja zapałek spadła ze 170. Główną jego tendencją było zwiększenie opłacalności gospodarki rolnej, obniżenie cen wyrobów przemysłowych - głównie kartelowych - zwiększenie zatrud-nienia bezrobotnych oraz aktywizacja eksportu.

GOSPODARKA NAKAZOWO - ROZDZIELCZA A GOSPODARKA RYNKOWA

Gospodarka nakazowa rozdzielcza istniała w realnym socjaliźmie: Cechy: dominacja polityki nad ekonomią, często lekceważono prawa ekonomiczne, dominował rynek producenta, odgórne zarządzanie gospodarką, nastawienie na potrzeby militarne, w ZSRR istniało nawet niewolnictwo, niszczono środowisko naturalne, scentralizowana gospodarka, dominowała własność państwowa.

Samorząd terytorialny (gospodarka finansowa j.s.t.)

Do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego można stwierdzić że: -prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, -podstawą tej gospodarki jest budżet, który ustawy o samorządzie powiatowym i województwa nazywają planem finansowym, -budżet uchwalany jest przez organ stanowiący i kontrolny danej jednostki, -nadzór w zakresie spraw finansowych w odniesieniu do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego sprawuje regionalna izba obrachunkowa.

Cechy gospodarki planowanej

Gospodarka planowana to gospodarka nakazowa, gdzie decyzje dotyczące co? Współczesne gospodarki zachodnie są gospodarkami mieszanymi, opierającymi się głównie na mechanizmach rynku, ale jednocześnie ze znaczącym interwencjonizmem państwa.

Gospodarka centralnie planowana a gospodarka rynkowa

W gospodarkach centralnie kierowanych w przeciwieństwie do gospodarek rynkowych, o wykorzystaniu czynników wytwórczych, sposobach wymiany i możliwościach konsumpcyjnych decydują rządy a nie poszczególne osoby.

Właściwości koniunktury gospodarczej w rozwiniętych krajach gospodarki rynkowej w latach 90 – tych

W drugiej połowie lat 90 w części gospodarki światowej wystąpiło załamanie gospodarcze, które określano jako „kryzys azjatycki”. Kryzys przeniósł się także do Rosji i był odczuwalny – jednak nie w takim stopniu – w innych regionach gospodarki światowej.

Funkcje giełd finansowych

Przyczyniają się one do ograniczenia kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa, redukując koszty finansowe (dzięki większej płynności i niższym wymaganym stopom zwrotu), a co za tym idzie do wzrostu konkurencyjności firm i całych gospodarek narodowych.

Gospodarka Oparta na Wiedzy

Gospodarka oparta na wiedzy : Wyzwanie dla Polski w XXI wieku, KBN, Warszawa 2001 Woroniecki J, Nowa gospodarka: miraż czy rzeczywistość?