Gospodarka nakazowa

Czytaj Dalej

Wolny rynek – gospodarka mieszana – gospodarka nakazowa

- Nie ma idealnej gospodarki wolnego rynku (czy gospodarki nakazowej). Planowanie tego rodzaju jest bardzo skomplikowane i dlatego całkowicie nakazowa gospodarka, gdzie wszystkie decyzje bez wyjątku podejmowane są przez państwo, praktycznie nigdzie nie występuje (w wielu krajach Bloku Wschodniego zakres centralnego zarządzania i planowania był bardzo znaczny).

Gospodarka rynkowa i planowa (nakazowa) w Polsce

Cechy gospodarki planowej: centralizacja zarządzania gospodarką i planowania, nakazowo-rozdzielczy charakter systemu, ceny były kształtowane administracyjnie, centralizacja uprawnień do tworzenia i reorganizacji jednostek gospodarczych, niemal całkowity brak konkurencji między jednostkami gospodarczymi, brak działających na zasadach komercyjnych instytucji finansowych,duży stopień izolacji gospodarki i przedsiębiorstw od procesów i zjawisk dominujących w ...

Gospodarka rynkowa i planowa (nakazowa) w Polsce

Cechy gospodarki planowej: centralizacja zarządzania gospodarką i planowania, nakazowo-rozdzielczy charakter systemu, ceny były kształtowane administracyjnie, centralizacja uprawnień do tworzenia i reorganizacji jednostek gospodarczych, niemal całkowity brak konkurencji między jednostkami gospodarczymi, brak działających na zasadach komercyjnych instytucji finansowych,duży stopień izolacji gospodarki i przedsiębiorstw od procesów i zjawisk dominujących w ...

Pojecia takie jak ekonomia,inflancja,gospodarka narodowa...

Podziałk dochodu w gospodarce:pierwotny:dokonywany między pracowników,do budżetu,właścicieli,przedsiębiorstw,wtórny:dla policji,administracja państwowa,wojsko,emeryci,ostateczny.

Podmiotowy i przedmiotowy aspekt gospodarki światowej

a) struktura podmiotowa - aspekt - przedsiębiorstwa narodowe - korporacje transnarodowe-gospodarki narodowe - międzynarodowe ugrupowania integracyjne- międzynarodowe organizacje gospodarcze b) struktura przedmiotowa – aspekt - międzynarodowe obroty towarowe - międzynarodowa wymiana usług - międzynarodowy ruch kapitału - międzynarodowa migracja - międzynarodowy przepływ wiedzy naukowo-technicznej ( transfer technologii)

Podstawowe grupy krajów we współczesnej gospodarce światowej

Liderzy światowej gospodarki- współcześnie nadal można mówić o istnieniu trzech najbardziej rozwiniętych regionów gospodarczych świata ( TRIADA) tj.

Podstawowe zjawiska we współczesnej gospodarce światowej

a) Globalizacja stosunków międzynarodowych W znaczeniu ekonomicznym globalizacja odnosi się najczęściej do działalności gospodarczej, gospodarki rynków branżowych, gałęzi i przedsiębiorstw.

Zmiany w gospodarce i ich wpływ na przedsiębiorstwo

Globalizacja biznesu: otwieranie się gospodarek narodowych, liberalizacja,prywatyzacja i ekspansja handlu, coraz silniejsze ugrupowania regionalne;Zmiany właścicieli przedsiębiorstw: od prywatnych właścicieli do instytucjonalnych;Wzrost znaczenia rynków kapitałowych: coraz więcej oszczędności ludności pozasystemem bankowym; fundusze emerytalne jako coraz silniejsi inwestorzy;Zmiana metod oceny rezultatów przedsiębiorstw - od metod opartych na ...

PODSTAWY PRAWA BUDŻETOWEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ PAŃSTWA.

 

1 Pojęcie Budżetu

Budżet to podst instytucja finansowopr, zbudowana jako zespół prawnie określ zasad:

- planowania dochodów i wydatków oraz

- postępowania ze zgromadzonymi zasobami pieniężnymi i

-kompetencji do decyzji planistycznych i realizacyjnych.

 

1-To podstawowy plan finansowy państwa/...

Cechy charakterystyczne gospodarki budżetowej

Wady gospodarki budżetowej.

Globalizacja gospodarki

Globalizacja gospodarki może z jednej strony dawać szanse związane z większą otwartością gospodarek, wyrównywaniem różnic rozwojowych, poczuciem wspólnoty interesów, z drugiej zaś czyni narodowe gospodarki wrażliwymi na każde załamanie na rynkach światowych, jak krach finansowy, recesja, kryzysy strukturalne, wzrost bezrobocia itp.

Zasady gospodarki finansów publicznych

2) zasada równowagi finansów publicznych, 3) zasada gospodarki finansowej podmiotów sektora finansów publicznych, 4) zasada dotycząca wykorzystywania finansów publicznych, 5) zasada ograniczania deficytu budżetowego.

Zasady gospodarki finansowej funduszu celowego

Odpisy od innych funduszy tworzą fundusz ubezpieczeniowy, fundusz świadczeń gwarantowanych, narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, fundusz alimentacyjny, państwowy fundusz kombatantów.

Formy organizacyjno – prawne gospodarki budżetowej

Przykład zakładów budżetowych: Miejskie Zakłady Komunikacyjne, przedszkola, żłobki, zakłady gospodarki mieszkalnej, zakłady wodociągów i kanalizacji.

Ewolucja zarządzania finansowego w gospodarce rynkowej

 

Przełom XIX/XX – gromadzenie kapitału, fuzje i połączenia przedsiębiorstw, potrzeba określenia i zabezpieczenia praw różnych grup udziałowców.

Okres wielkiego kryzysu – lata 30-te (fala bankructw, upadłości przedsiębiorstw, niewypłacalności) nie zmieniły zasadniczego podejścia do nauczania...

Etapy zmian gospodarki

 

W latach 90-tych wyróżnić można trzy etapy rozwoju polityki handlu zagranicznego1:

 

I. Etap pierwszy – od początku 1990 do połowy 1991r.

W powyższym okresie w obrotach międzynarodowych liberalizacji uległo ok. 90% wymienianych towarów. Miała miejsce głęboka dewaluacja złotego i wprowadzenie jego...

Otwartość gospodarki

O ile otworzenie się gospodarki na zagranicę jest zjawiskiem dawnym, to stosunkową nowością jest nasilenie się tego zjawiska w ostatnich czasach.

Znaczenie branży piwowarskiej dla gospodarki kraju

 

Całkowita wielkość sprzedaży rynku piwnego w Polsce wynosi 24 mln hektolitrów rocznie czyli - w wymiarze finansowym - ponad 9 mld PLN. Jest to kwota równa wydatkom państwa na obronność przewidzianym w budżecie na 2001 r. Korzyści z naszej działalności czerpią nie tylko Akcjonariusze, ale także...