Gmina Śniadowo

Gmina Śniadowo

Czytaj Dalej

Proces zarządzania rozwojem gminy

Zasoby (dane wejściowe) Uczestnicy procesu pracownicy(wykształcenie co najmniej wyższe) ukierunkowani w zależności od zajmowanego stanowiska doświadczeni kierownicy - eksperci koordynujący prace poszczególnych działów specjalista od dotacji unijnych prawnik wójt - organ wykonawczy gminy rada gminy - zakres działania rady gminy obejmuje najważniejsze sprawy wspólnoty samorządowej oraz funkcjonowania jej władz.

Podstawy prawa administracyjnego

Gmina może być gminą miejską, gminą miejsko-wiejską, lub gminą miejską. Gmina realizuje wszystkie zadania niezastrzeżone do kompetencji innych jednostek samorządu terytorialnego (powiat, województwo samorządowe) Na tereni Polski znajduje się 2478 gmin w tym 65 gmin ma statu miasta na prawach powiatu.

Organizacja i funkcjonowanie organów władzy publicznej na przykładzie gminy Włoszczowa

Miesiąc Tematyka Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów Zaproszeni na posiedzenie komisji 1 styczeń zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2005 rok rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał pozostających w zakresie działania gminy opracowanie planu pracy Komisji na 2005 rok sprawy różne Naczelnicy Wydziałów Skarbnik Gminy Przewodniczący Komisji Burmistrz 2 marzec rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał sprawy różne ...

Samorząd terytorialny

Powiaty tworzy, łączy dzieli oraz znosi Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w drodze rozporządzenia określającego gminy wchodzące w skład powiatów oraz nazwy powiatów i siedziby ich władz.

Samorząd terytorialny - GMINA

Szczegółowe zasady określa ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich. Gmina jest podzielona terytorialnie na jednostki pomocnicze, takie jak sołectwa na obszarach wiejskich, a dzielnice czy osiedla w miastach, wreszcie miasta na terenie gminy.

Źródła dochodu samorządu terytorialnego - Zwrotne przychody samorządów terytorialnych

Dochodami budżetu gminy mogą być: a) dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gmin z zakresu pomocy społecznej, wypłat dodatków mieszkaniowych i innych zadań b) dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi JST c) dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego d) dotacje z funduszy celowych e) ...

Pojęcie i funkcje promocji w gminie

Jak wynika z raportu opracowanego w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową na zlecenie Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw spośród 116 ankietowanych gmin polskich, zaledwie 42% dysponowało wyodrębnioną jednostką 3 Słowo strategia rozwinęło się na gruncie teorii sztuki wojennej, która obejmowała zarówno teorię, jak i praktykę przygotowania i prowadzenia wojny, jej pojedynczych kampanii oraz najważniejszych operacji (por.

Samorząd

Gmina jest jak najbardziej samodzielna ,jest korporacja terytorialną mieszkańców ,opiera swoją autonomię na: *autonomi terytorialnej i administracyjnej , która przejawia się w możliwości sprawowania władzy na danym terytorium, *władztwo organizacyjne- swoboda organizowania wewnątrz gminy w zakresie pozaregulacjami ustawowymi, *prawo stanowienia przepisów prawa miejscowego ,budżetu ,podatków lokalnych , statutu gminy, *autonomi w ...

Samorząd terytorialny - procedura powstawanie budżetu gminy

5 ustawy o finansowaniu gmin są: 8) dotacje celowe budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin; 9) wpływy z samoopodatkowania; 10) spadki, zapisy, darowizny; 11) odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki od pożyczek udzielanych przez gminy; 12) odsetki nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków, opłat, subwencji ogólnej oraz subwencji oświatowej; 13) dotacje z funduszów ...

W Gminie Narol

Gmina Narol graniczy: od południowego wschodu z gminą Lubycza Królewska i Bełżec, od północy z gminą Susiec, od zachodu z gminą Obsza, od południowego zachodu z gminą Cieszanów a od południowego zachodu z gminą Horyniec.

Samorząd terytorialny

: Uchwalanie statutu gminy Wybór i odwołanie zarządu gminy Uchwalanie budżetu gminy Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Uchwalanie podatków i opłat lokalnych Podejmowanie uchwał w ważnych sprawach majątkowych gminy Określanie wysokości sumy, do której zarząd gminy może zaciągnąć zobowiązania Podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy,

Organy gminy

Funkcja ta polega na występowaniu w imieniu gminy między innymi wobec organów administracji innych gmin, ich związków i stowarzyszeń, podmiotów gospodarczych, partii politycznych z którymi gmina pozostaje w określonych stosunkach.

Samorząd terytorialny w Niemczech - Typy Gmin

• Mieszkańcy gmin wybierają skład osobowy rady, która ze swego grona wybiera burmistrza(na 5 lat) kierującego jej pracą oraz wybiera dyrektora gminy( na 8 lub 12 lat), kierującego administracją gminy.

Nadzór realizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową - Kompetencje RIO w zakresie badania projektów i uchwał budżetowych

3 ustawy o RIO wskazuje jako jedno z zadań izby wydawanie opinii o przedkładanych projektach budżetów gmin, wraz z informacjami o stanie mienia komunalnego.

Organy gminy: Rada gminy i zarząd gminy

Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi Zarząd gminy i jego przewodniczący oraz urząd gminy Zarząd gminy jest kolegialnym organem wykonawczym.

Gmina (organy)

11a ustawy o samorządzie gminnym organami gminy są: 1) rada gminy, 2) zarząd gminy. Organem wykonawczym gminy jest zarząd gminy.

Dochody własne budżetu gminy

3 Do dochodów z majątku gminy lub z innego mienia gminy, stanowiących dochód własny budżetu gminy zalicza się: czynsze z dzierżawy, najmu, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego majątku gminy, opłaty leasingowe, opłaty z tytułu zarządu ustawionego na majątku gminy, dochody płynące z udziału w zyskach spółek, wpływy z dywidendy, dochody z tytułu różnego rodzaju ...

Ustrój i zadania gminy

Zadania własne gminy można podzielić na pewne kategorie, a mianowicie zadania z zakresu: infrastruktury technicznej gminy- gminne ulice, drogi, mosty, place, wodociągi, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych; utrzymywanie czystości, utrzymywanie urządzeń sanitarnych; wysypiska oraz utylizacja odpadów komunalnych; zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną; komunalne budownictwo mieszkaniowe; lokalny transport zbiorowy; ...

System jakości w gminie

Dozwolone formy współpracy to tworzenie związków i porozumień międzygminnych, stowarzyszeń gmin oraz współpraca międzynarodowa. Stowarzyszenia gmin (art.

Finansowanie gmin

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Gmina może jeszcze pozyskiwać środki pieniężne za pomocą dochodów zwrotnych w gospodarce finansowej gminy, czyli: • Kredytów bankowych oraz pożyczek.