Gmina Czarna (powiat dębicki)

Czytaj Dalej

Proces zarządzania rozwojem gminy

Zasoby (dane wejściowe) Uczestnicy procesu pracownicy(wykształcenie co najmniej wyższe) ukierunkowani w zależności od zajmowanego stanowiska doświadczeni kierownicy - eksperci koordynujący prace poszczególnych działów specjalista od dotacji unijnych prawnik wójt - organ wykonawczy gminy rada gminy - zakres działania rady gminy obejmuje najważniejsze sprawy wspólnoty samorządowej oraz funkcjonowania jej władz.

Samorząd terytorialny

Powiaty tworzy, łączy dzieli oraz znosi Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w drodze rozporządzenia określającego gminy wchodzące w skład powiatów oraz nazwy powiatów i siedziby ich władz.

Samorząd terytorialny - GMINA

Szczegółowe zasady określa ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich. Gmina jest podzielona terytorialnie na jednostki pomocnicze, takie jak sołectwa na obszarach wiejskich, a dzielnice czy osiedla w miastach, wreszcie miasta na terenie gminy.

Źródła dochodu samorządu terytorialnego - Zwrotne przychody samorządów terytorialnych

Dochodami budżetu gminy mogą być: a) dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gmin z zakresu pomocy społecznej, wypłat dodatków mieszkaniowych i innych zadań b) dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi JST c) dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego d) dotacje z funduszy celowych e) ...

Pojęcie i funkcje promocji w gminie

Jak wynika z raportu opracowanego w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową na zlecenie Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw spośród 116 ankietowanych gmin polskich, zaledwie 42% dysponowało wyodrębnioną jednostką 3 Słowo strategia rozwinęło się na gruncie teorii sztuki wojennej, która obejmowała zarówno teorię, jak i praktykę przygotowania i prowadzenia wojny, jej pojedynczych kampanii oraz najważniejszych operacji (por.

Organizacja i funkcjonowanie organów władzy publicznej na przykładzie gminy Włoszczowa

Bąk Antoni Ciosek Marek Dziubek Grzegorz Huś Tadeusz Karpiński Ryszard - Przewodniczący Kołaczkowski Bogdan Lesiak Stefan Nowak Ewa Pakosz Antonii Rak Zdzisław Rogula Henryk Trojszczak Tadeusz Wójcik Stanisław Plan Pracy Komisji Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej we Włoszczowie na 2005 rok Lp Miesiąc Tematyka Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów Zaproszeni na posiedzenie komisji 1 styczeń omówienie i ...

Samorząd

Gmina jest jak najbardziej samodzielna ,jest korporacja terytorialną mieszkańców ,opiera swoją autonomię na: *autonomi terytorialnej i administracyjnej , która przejawia się w możliwości sprawowania władzy na danym terytorium, *władztwo organizacyjne- swoboda organizowania wewnątrz gminy w zakresie pozaregulacjami ustawowymi, *prawo stanowienia przepisów prawa miejscowego ,budżetu ,podatków lokalnych , statutu gminy, *autonomi w ...

Samorząd terytorialny - procedura powstawanie budżetu gminy

5 ustawy o finansowaniu gmin są: 8) dotacje celowe budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin; 9) wpływy z samoopodatkowania; 10) spadki, zapisy, darowizny; 11) odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki od pożyczek udzielanych przez gminy; 12) odsetki nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków, opłat, subwencji ogólnej oraz subwencji oświatowej; 13) dotacje z funduszów ...

Miasto na prawach powiatu

Aktem prawnym, który przesądził wiele kwestii dotyczących statusu miasta na prawach powiatu była ustawa z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną. Zadaniem tej ustawy było stworzenie warunków organizacyjnoprawnych, majątkowych i technicznych do rozpoczęcia funkcjonowania samorządu oraz administracji rządowej w województwie. Przepisy wprowadzające miały także rozstrzygnąć kwestię: czy rozpoczęcie funkcjonowania ...

W Gminie Narol

Gmina Narol graniczy: od południowego wschodu z gminą Lubycza Królewska i Bełżec, od północy z gminą Susiec, od zachodu z gminą Obsza, od południowego zachodu z gminą Cieszanów a od południowego zachodu z gminą Horyniec.

Samorząd terytorialny

: Uchwalanie statutu gminy Wybór i odwołanie zarządu gminy Uchwalanie budżetu gminy Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Uchwalanie podatków i opłat lokalnych Podejmowanie uchwał w ważnych sprawach majątkowych gminy Określanie wysokości sumy, do której zarząd gminy może zaciągnąć zobowiązania Podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy,

Organy gminy

Funkcja ta polega na występowaniu w imieniu gminy między innymi wobec organów administracji innych gmin, ich związków i stowarzyszeń, podmiotów gospodarczych, partii politycznych z którymi gmina pozostaje w określonych stosunkach.

Samorząd terytorialny - POWIAT

Powiaty tworzy, łączy dzieli oraz znosi Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w drodze rozporządzenia określającego gminy wchodzące w skład powiatów oraz nazwy powiatów i siedziby ich władz.

Samorząd terytorialny w Niemczech - Typy Gmin

• Mieszkańcy gmin wybierają skład osobowy rady, która ze swego grona wybiera burmistrza(na 5 lat) kierującego jej pracą oraz wybiera dyrektora gminy( na 8 lub 12 lat), kierującego administracją gminy.

Nadzór realizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową - Kompetencje RIO w zakresie badania projektów i uchwał budżetowych

3 ustawy o RIO wskazuje jako jedno z zadań izby wydawanie opinii o przedkładanych projektach budżetów gmin, wraz z informacjami o stanie mienia komunalnego.

Kształt zadań publicznych na poszczególnych poziomach samorządu terytorialnego - POWIAT

Zadania realizowane przez samorząd powiatowy spełniają trzy funkcje: zadania lokalne o charakterze ponad gminnym, aby nie dochodziło do konfliktów z gminą, (służą spełnieniu zbiorowych potrzeb mieszkańców tworzących powiatową wspólnotę samorządową), spełniają funkcje uzupełniającą(gmina nie ma zdolności efektywnego działania, aby wykonać określone zadania w związku z tym powiat ...

Gospodarka komunalna: gminy, powiatu, województwa

O wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej ,wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy , powiatu lub województwa decydują rada gminy, rada powiatu bądź sejmik województwa, jeżeli przepisy ogólne nie stanowią inaczej.

Organy gminy: Rada gminy i zarząd gminy

Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi Zarząd gminy i jego przewodniczący oraz urząd gminy Zarząd gminy jest kolegialnym organem wykonawczym.

Mienie komunalne: gminy, powiatu i samorządu województwa

Mienie gminy Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych.

Gmina (organy)

11a ustawy o samorządzie gminnym organami gminy są: 1) rada gminy, 2) zarząd gminy. Organem wykonawczym gminy jest zarząd gminy.