Gmina Bolesław (powiat dąbrowski)

Gmina Bolesław (powiat dąbrowski)

Czytaj Dalej

Proces zarządzania rozwojem gminy

Zasoby (dane wejściowe) Uczestnicy procesu pracownicy(wykształcenie co najmniej wyższe) ukierunkowani w zależności od zajmowanego stanowiska doświadczeni kierownicy - eksperci koordynujący prace poszczególnych działów specjalista od dotacji unijnych prawnik wójt - organ wykonawczy gminy rada gminy - zakres działania rady gminy obejmuje najważniejsze sprawy wspólnoty samorządowej oraz funkcjonowania jej władz.

Samorząd terytorialny

Powiaty tworzy, łączy dzieli oraz znosi Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w drodze rozporządzenia określającego gminy wchodzące w skład powiatów oraz nazwy powiatów i siedziby ich władz.

Samorząd terytorialny - GMINA

Szczegółowe zasady określa ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich. Gmina jest podzielona terytorialnie na jednostki pomocnicze, takie jak sołectwa na obszarach wiejskich, a dzielnice czy osiedla w miastach, wreszcie miasta na terenie gminy.

Źródła dochodu samorządu terytorialnego - Zwrotne przychody samorządów terytorialnych

Dochodami budżetu gminy mogą być: a) dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gmin z zakresu pomocy społecznej, wypłat dodatków mieszkaniowych i innych zadań b) dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi JST c) dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego d) dotacje z funduszy celowych e) ...

Pojęcie i funkcje promocji w gminie

Jak wynika z raportu opracowanego w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową na zlecenie Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw spośród 116 ankietowanych gmin polskich, zaledwie 42% dysponowało wyodrębnioną jednostką 3 Słowo strategia rozwinęło się na gruncie teorii sztuki wojennej, która obejmowała zarówno teorię, jak i praktykę przygotowania i prowadzenia wojny, jej pojedynczych kampanii oraz najważniejszych operacji (por.

Organizacja i funkcjonowanie organów władzy publicznej na przykładzie gminy Włoszczowa

Miesiąc Tematyka Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów Zaproszeni na posiedzenie komisji 1 styczeń zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2005 rok rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał pozostających w zakresie działania gminy opracowanie planu pracy Komisji na 2005 rok sprawy różne Naczelnicy Wydziałów Skarbnik Gminy Przewodniczący Komisji Burmistrz 2 marzec rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał sprawy różne ...

Geneza hymnu polskiego

Mazurek Dąbrowskiego Hymn – wyraz pochodzenia greckiego . Oznacza on uroczystą i podniosłą pieśń. Śpiewa się ją stojąc na baczność, poważnie; żołnierze natomiast prezentują broń. W polskiej twórczości obok wielu różnych przeróbek hymnów łacińskich zachowała się „Bogurodzica”. Jest ona najdawniejszą polską pieśnią religijną. Najczęściej za datę powstania utworu przyjmuje się połowę trzynastego wieku. Z czasem do dwóch najstarszych strof ...

Samorząd

Gmina jest jak najbardziej samodzielna ,jest korporacja terytorialną mieszkańców ,opiera swoją autonomię na: *autonomi terytorialnej i administracyjnej , która przejawia się w możliwości sprawowania władzy na danym terytorium, *władztwo organizacyjne- swoboda organizowania wewnątrz gminy w zakresie pozaregulacjami ustawowymi, *prawo stanowienia przepisów prawa miejscowego ,budżetu ,podatków lokalnych , statutu gminy, *autonomi w ...

Samorząd terytorialny - procedura powstawanie budżetu gminy

5 ustawy o finansowaniu gmin są: 8) dotacje celowe budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin; 9) wpływy z samoopodatkowania; 10) spadki, zapisy, darowizny; 11) odsetki od środków finansowych gmin gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki od pożyczek udzielanych przez gminy; 12) odsetki nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków, opłat, subwencji ogólnej oraz subwencji oświatowej; 13) dotacje z funduszów ...

Miasto na prawach powiatu

Aktem prawnym, który przesądził wiele kwestii dotyczących statusu miasta na prawach powiatu była ustawa z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną. Zadaniem tej ustawy było stworzenie warunków organizacyjnoprawnych, majątkowych i technicznych do rozpoczęcia funkcjonowania samorządu oraz administracji rządowej w województwie. Przepisy wprowadzające miały także rozstrzygnąć kwestię: czy rozpoczęcie funkcjonowania ...

W Gminie Narol

Gmina Narol graniczy: od południowego wschodu z gminą Lubycza Królewska i Bełżec, od północy z gminą Susiec, od zachodu z gminą Obsza, od południowego zachodu z gminą Cieszanów a od południowego zachodu z gminą Horyniec.

Samorząd terytorialny

: Uchwalanie statutu gminy Wybór i odwołanie zarządu gminy Uchwalanie budżetu gminy Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Uchwalanie podatków i opłat lokalnych Podejmowanie uchwał w ważnych sprawach majątkowych gminy Określanie wysokości sumy, do której zarząd gminy może zaciągnąć zobowiązania Podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy,

Organy gminy

Funkcja ta polega na występowaniu w imieniu gminy między innymi wobec organów administracji innych gmin, ich związków i stowarzyszeń, podmiotów gospodarczych, partii politycznych z którymi gmina pozostaje w określonych stosunkach.

Samorząd terytorialny - POWIAT

Powiaty tworzy, łączy dzieli oraz znosi Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w drodze rozporządzenia określającego gminy wchodzące w skład powiatów oraz nazwy powiatów i siedziby ich władz.

Samorząd terytorialny w Niemczech - Typy Gmin

• Mieszkańcy gmin wybierają skład osobowy rady, która ze swego grona wybiera burmistrza(na 5 lat) kierującego jej pracą oraz wybiera dyrektora gminy( na 8 lub 12 lat), kierującego administracją gminy.

Nadzór realizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową - Kompetencje RIO w zakresie badania projektów i uchwał budżetowych

3 ustawy o RIO wskazuje jako jedno z zadań izby wydawanie opinii o przedkładanych projektach budżetów gmin, wraz z informacjami o stanie mienia komunalnego.

Kształt zadań publicznych na poszczególnych poziomach samorządu terytorialnego - POWIAT

Zadania realizowane przez samorząd powiatowy spełniają trzy funkcje: zadania lokalne o charakterze ponad gminnym, aby nie dochodziło do konfliktów z gminą, (służą spełnieniu zbiorowych potrzeb mieszkańców tworzących powiatową wspólnotę samorządową), spełniają funkcje uzupełniającą(gmina nie ma zdolności efektywnego działania, aby wykonać określone zadania w związku z tym powiat ...

Bolesław II Szczodry (Śmiały) - Informacje Ogólne

- urodził się ok.: 1042, zmarł: 1081 lub 1082

- na tronie w latach: 1058-1079

- ósmy władca dynastii Piastów

- poprzednik: Kazimierz Odnowiciel

- następca: Władysław I Herman

- syn: Kazimierza Odnowiciela i Dobronegi Marii

- żona : nieznana

- dzieci : Mieszko

- przydomek :

Szczodry - uzyskał go...

Początki Państwa Polan - pierwsi władcy

Około VIII wieku na Wielkopolsce powstało państwo Polan , które jednoczyło kilka mniejszych plemion osiadłych wokół grodów : Gniezna , Poznania , Kruszwicy i Kalisza . Legenda zapisana w XII wieku przez anonimowego kronikarza zwanego Gallem opowiada o rządach w Gnieźnie księcia Popiela właśnie około...

POLSKA ZA CZASÓW BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

Państwo polskie było podzielone. Na Śląsku rządził Bolesław, w Wielkopolsce - Zbigniew. Duży wpływ na władzę mieli możnowładcy. Prawdopodobnie Zbigniew jako starszy wiekiem, wyznaczony także przez ojca, spełniał władzę zwierzchnią, ale taka sytuacja przetrwała zaledwie do 1106 r., kiedy to...