Głuchota

Czytaj Dalej

Jakie są przyczyny głuchoty?

Głuchotę dzielimy na dwie kategorie. W głucho­cie przewodzeniowej dźwięk napotyka na fizycz­ną przeszkodę uniemożliwiającą mu dotarcie do ucha wewnętrznego. W głuchocie odbiorczej syg­nały z ucha wewnętrznego nie mogą dotrzeć do mózgu. Większość przypadków głuchoty można zakwalifikować do...

Głuchota starcza

Objawy. Zaburzenie to dotyczy utraty słuchu, zazwyczaj obustronnej, na początku dla tonów wyższych, później również dla częstotliwości średnich. Stopniowo powstaje „głuchota socjalna", tj. chory nie może dłużej brać udziału w rozmowie z kilkoma osobami jednocześnie. Słyszenie mowy jest utrudnione...

Nagła głuchota

Nagła głuchota jest naglącym stanem w otiatrii. Jest to naruszenie czynności senso-rycznó-nerwowej narządu słuchu, występuje nagle lub ulega szybkiemu pogłębianiu się w ciągu kilku godzin lub dnjs; Zwykle jednostronna utrata słuchu jest stwierdzana rano, po obudzeniu się lub w czasie dnia pracy...

Jak zdiagnozować głuchotę?

Jak w przypadku większości chorób, wczesna dia­gnoza głuchoty zwiększa szanse powodzenia kura­cji. Głuchotę można zdiagnozować w bardzo prosty sposób. Człowiek normalnie słyszący potrafi dosłyszeć słowa lub liczby wypowiedziane szeptem z odległości około 1,5 metra. Człowiek z drobnym...

Klasyfikacja głuchoty w zależności od stopnia ciężkości

Słuch prawidłowy. Próg słuchowy w audiogramie tonalnym nie przekracza 20 dB w każdej częstotliwości.

Lekkie upośledzenie słuchu. W audiogramie tonalnym ubytek jest więk szy od 20 dB, ale nie przekracza 40 dB w całym zakresie częstotliwości. Głuchota tego typu zazwyczaj nie powoduje opóźnionego...

Co to jest głuchota?

Niewielu jest ludzi, którzy nie sły­szą całkowicie nic, istnieje wiele stopni głuchoty. Wywołana jest ona przez infekcje, choroby, czyn­niki dziedziczne lub zbyt wysoki poziom hałasu. Medycyna zna wie­le metod leczenia schorzeń słuchu. Słuch jest jednym z najważniejszych zmysłów ludzkich;...

Genetyczne uwarunkowania głuchoty

genetyczne uwarunkowania głuchoty; występują dość rzadko i są prze­kazywane zarówno jako cechy dzie­dziczone recesywnie, jak i dominująco. Mogą się pojawiać u członków ro­dziny w linii prostej lub bocznej. Badania audiometryczne wykrywają charakterystyczne wysepki głuchoty, świadczące o...

Jaka jest różnica między pojęciami: niedosłuch i głuchota?

W starszych opracowaniach wyraźnie rozróżnia się te dwa terminy. Granicę między niedosłuchem a głuchotą (obecnie głębokim upośledzeniem słuchu) wyznacza stopień ubytku słuchu. Niedosłuchy najczęściej wiązano z uszkodzeniami typu przewodzeniowego, rzadziej mieszanego. Za granicę niedosluchu...

Głuchota

głuchota; ograniczenie zdolności sły­szenia wskutek uszkodzenia narządu słuchu, utrudniające orientację w oto­czeniu i porozumiewanie się z innymi ludźmi. Ubytki słuchu w g: są przed­miotem oceny audiologicznej. Są one określane procentowo przy użyciu specjalnych wskaźników. G. jest ka­lectwem...

Głuchota zawodowa

głuchota zawodowa: uszkodzenie na­rządu słuchu i zmniejszenie wrażliwości słuchowej wskutek hałasów przemysło­wych zawierających bodźce akustyczne o zbyt dużym natężeniu, dużej często­tliwości, powodujących uraz akustycz­ny. Hałasy przemysłowe oddziaływują przeważnie w sposób ciągły...

Głuchota przewodzeniowa i odbiorcza

głuchota przewodzeniowa i odbiorcza;

a) g. przewodzeniowa —uszkodze­nie słuchu dotyczące przewodu słucho­wego zewnętrznego, ucha środkowego i płynów ucha wewnętrznego. Przyczy­nami mogą być choroby zapalne ucha lub zesztywnienie połączeń między kosteczkami słuchowymi w uchu środ­kowym. W...

Głuchota

isurditas, surdity); całkowity —> niedo-słuch. Może dotyczyć jednego lub obu uszu. Może być: 1) przewodzeni owra (uszkodzenie aparatu przewodzącego dźwięk); 2) odbiorcza (uszkodzenie zakończeń nerwu słuchowego); 3) mieszana; 4) centralna (uszkodzenie szlaków i ośrodków słuchowych). G. wrodzona...