Głoska nosowa

Głoska nosowa - głoska, przy wymawianiu której otwarty jest tor nosowy. Przeciwstawiana głosce ustnej.

Czytaj Dalej

Jama nosowa

Ze ścian bocznych jamy nosowej widoczna jest część przednia małżowiny nosowej dolnej, powyżej zaś małżowina nosowa środkowa; najmniejsza ze wszystkich trzech małżowin, małżowina nosowa górna, położona najwyżej i najbardziej do tyłu w jamie nosowej, nie jest widoczna, gdy jest oglądana od przodu.

Śpiew, rodzaje głosów

Głos służy nie tylko do komunikowania się. Artystyczną funkcją głosu może być śpiew. Wielu znawców twierdzi, że odpowiednio wyszkolony głos jest piękniejszy i bardziej wyrazisty od dźwięku instrumentów muzycznych.

We wszystkich kulturach, na całej kuli ziemskiej, śpiew wydaje się być równie...

PIEŚŃ

Lit. najstarszy i najpopularniejszy gatunek poezji lirycznej, ściśle związany z muzyką w pieśni ludowej, luźno zaś a. wcale w pieśni literackiej (Horacy, Kochanowski).

Tradycja lit. wykształciła wiele gatunków pieśni, jak pieśni biesiadne, taneczne, powitalne i pożegnalne, miłosne, poranne i...

Jak powstaje ludzki głos?

Tak zwany kanał boczny, złożony z jamy noso-gardłowej i nosowej, włączany jest przez obniżenie podniebienia miękkiego tylko w czasie Tonacji głosek nosowych. Formant nosowy, powstający w jamie nosowej, ma dwa lormanty: jeden obejmujący częstotliwość około 300 Hz i drugi wysoki około 3 tys.

Jak przebiega rehabilitacja głosu i mowy zastępczej (przełykowej)?

W przypadku laryngektomii częściowej głos z reguły wytwarzany jest samoistnie Czasami w celu pobudzenia mechanizmów zastępczych konieczne jest prowadzenie ćwiczeń głosowych. Efekty rehabilitacji są tym lepsze, im bliższy kontakt uda się osiągnąć między zdrowym wiązadłem głosowym a blizną po...

Ogólna charakterystyka epoki renesansu

W związku z tym jest to głos o niedużej sile, nosowej barwie, niemniej charakteryzujący się dosyć dużą ruchliwością.

Jakie są przyczyny nosowej artykulacji głosek ustnych?

Przy nosowaniu otwartym  przejście do jamy nosowej cały czas jest otwarte z powodu: rozszczepów podniebienia (czasem niewidocznych, bo pod* śluzówkowych), krótkiego podniebienia, nieprawidłowej pracy zwierającego pierścienia gardłowego, co powoduje, że wszystkie głoski mają zabarwienie nosowe.

FONETYKA

Do samogłosek nosowych, wymawianych przy opuszczonym podniebieniu miękkim, a więc mających obok ustnego także rezonans nosowy, zaliczamy ę, ą.

Styl utworu literackiego

Styl utworu literackiego

 Polega na określonym wyborze i szczególnej organizacji elementów językowych. Styl utworu bywa w mniejszym lub większym stopniu zindywidualizowany, właściwy tylko temu jedynemu tekstowi. W jakiejś mierze determinują go zawsze czynniki ponadindy-widualne: styl pisarza, styl gatunku...

Historia Radia

Radio

Estetycy przyznają części twórczości radiowej rangę sztuki, która posiada znaczne osiągnięcia. Na wyróżnienie zasługuje gatunek audycji artystycznej, zwany słuchowiskiem, które opiera się na zasadach odrębnej i autonomicznej twórczości.

Radio łączy z telewizją podobny podział na rodzaje...

Jan Kasprowicz - "Wiersze" - streszczenie

„Krzak dzikiej róży”

Podobnie jak pozostałe wielkie utwory okresu Młodej Polski, również cykl czterech sonetów autorstwa Jana Kasprowicza pt. „Krzak dzikiej róży” posiada bardzo wiele możliwości interpretacji. Cykl ten to typowy przykład poezji symbolistycznej, szczególnie propagowanej właśnie przez...

Stefan Żeromski

Żeromski przez całe życie twórcze wierzył w niepodległość Polski. Kiedy w końcu nadeszła, powitał ją z wiarą, że oto spełniły się nadzieje wielu pokoleń i jego własne o potędze i szczęściu tragicznie doświadczonego narodu. Jeszcze w publicystyce, powstałej w okresie wojny, z najgłębszym...

Rząd

 

Organami mającymi decydujący wpływ na powołanie i skład rządu są Prezydent i Sejm. Powołanie rządu składa się z kilku etapów:

Etap pierwszy

Powołanie rządu należy do Prezydenta. Desygnuje on premiera i powierza mu misję sformułowania rządu, a następnie powołuje rząd w składzie...

List do redakcji, głos opinii publicznej, odpowiedź redakcji

Stylistyka tego rodzaju tekstów - jako powstających poza redakcją - po­winna być w zasadzie nieprzewidywalna. Tymczasem lektura rubryk gazeto­wych im poświęconych pozwala dopatrywać się zawsze większych lub mniej­szych ingerencji adresatów nie tylko w kształt językowy listów (bądź wypo­wiedzi...

Dlaczego upadło? Juliusza Słowackiego głos w kwestii powstania listopadowego w świetle jego twórczości

Temat powstania listopadowego bezpośrednio podejmuje Słowacki w "Kordianie". Ocena zrywu i jego przywódców ma głównie miejsce w Przygotowaniu. Złe moce biorą udział w przygotowaniu tego wydarzenia. Ostro skrytykowane są postacie przywódców:

- Adam Czartoryski - oceniony niepochlebnie jako człowiek...

Rodzaje ćwiczeń stosowanych w terapii dyslalii

Ćwiczenia przygotowujące narządy artykulacyjne i słuch do wywołania nowej głoski, której chcemy nauczyć:

*ćwiczenia słuchu fonemowego, które maja na celu rozróżnienie nowego dźwięku spośród innych:

Głoski w izolacji: np. sz, s ,s ,sz (z patrzeniem i bez patrzenia)

Głoski w sylabach:...

FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - Cechy głosek - 5 cech dystynktywnych

-ustna lub nosowa -twarda lub miękka -dźwięczna lub bezdźwięczna -sposób artykulacji -miejsca artykulacji

Obszary lewej półkuli kierujące czynnościami mowy

a) ośrodek Broka- ośrodek ruchowy mowy, tylna część zakrętu czołowego środkowego i dolnego, odpowiedzialna za organizację procesów ruchowych tj. dynamiczny aspekt mowy, dokładniej odpowiada za łączenie głosek w wyrazy, wyrazów w zdania oraz formułowania płynnych odpowiedzi

b) obszary kory leżące...

Najczęściej spotykane wady fonacji

spółgłosek w wygłosie lub ubezdźwięcznianie -rzadkie uproszczenia grup spółgłoskowych oraz brak upodobnień międzywyrazowych -nazalizacja głosek ustnych lub brak nosowości przy artykulacji spółgłosek i samogłosek; głoski nosowe są wtedy wymawiane jak ich odpowiedniki ustne ale realizowane ze zwiększoną siłą głosu i dłuższym czasem trwania -trudności w akcentowaniu, nie ma zróżnicowania sylab na akcentowanie i nieakcentowanie,

Istota i symptomatologia dyslalii - Reranie (rotacyzm)

Wraz z wadliwą realizacją głosek szumiących często występuje  rotacyzm, czyli nieprawidłowa realizacja fonemu r (Logopedyczny słownik terminologii diagnostycznej, 1996, s.251). Zdarza się,  że ma miejsce brak owej głoski w systemie fonetycznym lub różnego rodzaju jej deformacje (E. M. Minczakiewicz...