Głos Koszaliński

Głos Koszaliński

Głos Koszaliński – gazeta codzienna powstała w latach 90. z rozłamu w „Głosie Pomorza”. Początkowo ukazywała się na terenie dawnego województwa koszalińskiego. Od 2007 roku ukazuje się w regionie koszalińskim jako jedna z trzech lokalnych mutacji „Głosu – Dziennika Pomorza”.

Czytaj Dalej

Śpiew, rodzaje głosów

Głos służy nie tylko do komunikowania się. Artystyczną funkcją głosu może być śpiew. Wielu znawców twierdzi, że odpowiednio wyszkolony głos jest piękniejszy i bardziej wyrazisty od dźwięku instrumentów muzycznych.

We wszystkich kulturach, na całej kuli ziemskiej, śpiew wydaje się być równie...

PIEŚŃ

Lit. najstarszy i najpopularniejszy gatunek poezji lirycznej, ściśle związany z muzyką w pieśni ludowej, luźno zaś a. wcale w pieśni literackiej (Horacy, Kochanowski).

Tradycja lit. wykształciła wiele gatunków pieśni, jak pieśni biesiadne, taneczne, powitalne i pożegnalne, miłosne, poranne i...

Jak przebiega rehabilitacja głosu i mowy zastępczej (przełykowej)?

W przypadku laryngektomii częściowej głos z reguły wytwarzany jest samoistnie Czasami w celu pobudzenia mechanizmów zastępczych konieczne jest prowadzenie ćwiczeń głosowych. Efekty rehabilitacji są tym lepsze, im bliższy kontakt uda się osiągnąć między zdrowym wiązadłem głosowym a blizną po...

Ogólna charakterystyka epoki renesansu

W okresie renesansu nastąpił bujny rozwój muzyki i istotny wzrost jej znaczenia. Niewątpliwie stało się to za sprawą powiększenia się grona kompozytorów, nasilenia ich wzajemnych kontaktów i dynamicznego przyrostu repertuaru muzycznego. Niebagatelne znaczenie dla rozpo­wszechniania muzyki miał wynalazek...

Styl utworu literackiego

Styl utworu literackiego

 Polega na określonym wyborze i szczególnej organizacji elementów językowych. Styl utworu bywa w mniejszym lub większym stopniu zindywidualizowany, właściwy tylko temu jedynemu tekstowi. W jakiejś mierze determinują go zawsze czynniki ponadindy-widualne: styl pisarza, styl gatunku...

Historia Radia

Radio

Estetycy przyznają części twórczości radiowej rangę sztuki, która posiada znaczne osiągnięcia. Na wyróżnienie zasługuje gatunek audycji artystycznej, zwany słuchowiskiem, które opiera się na zasadach odrębnej i autonomicznej twórczości.

Radio łączy z telewizją podobny podział na rodzaje...

Jan Kasprowicz - "Wiersze" - streszczenie

„Krzak dzikiej róży”

Podobnie jak pozostałe wielkie utwory okresu Młodej Polski, również cykl czterech sonetów autorstwa Jana Kasprowicza pt. „Krzak dzikiej róży” posiada bardzo wiele możliwości interpretacji. Cykl ten to typowy przykład poezji symbolistycznej, szczególnie propagowanej właśnie przez...

Stefan Żeromski

Żeromski przez całe życie twórcze wierzył w niepodległość Polski. Kiedy w końcu nadeszła, powitał ją z wiarą, że oto spełniły się nadzieje wielu pokoleń i jego własne o potędze i szczęściu tragicznie doświadczonego narodu. Jeszcze w publicystyce, powstałej w okresie wojny, z najgłębszym...

Rząd

 

Organami mającymi decydujący wpływ na powołanie i skład rządu są Prezydent i Sejm. Powołanie rządu składa się z kilku etapów:

Etap pierwszy

Powołanie rządu należy do Prezydenta. Desygnuje on premiera i powierza mu misję sformułowania rządu, a następnie powołuje rząd w składzie...

List do redakcji, głos opinii publicznej, odpowiedź redakcji

Stylistyka tego rodzaju tekstów - jako powstających poza redakcją - po­winna być w zasadzie nieprzewidywalna. Tymczasem lektura rubryk gazeto­wych im poświęconych pozwala dopatrywać się zawsze większych lub mniej­szych ingerencji adresatów nie tylko w kształt językowy listów (bądź wypo­wiedzi...

Dlaczego upadło? Juliusza Słowackiego głos w kwestii powstania listopadowego w świetle jego twórczości

Temat powstania listopadowego bezpośrednio podejmuje Słowacki w "Kordianie". Ocena zrywu i jego przywódców ma głównie miejsce w Przygotowaniu. Złe moce biorą udział w przygotowaniu tego wydarzenia. Ostro skrytykowane są postacie przywódców:

- Adam Czartoryski - oceniony niepochlebnie jako człowiek...

Rodzaje ćwiczeń stosowanych w terapii dyslalii

Ćwiczenia przygotowujące narządy artykulacyjne i słuch do wywołania nowej głoski, której chcemy nauczyć:

*ćwiczenia słuchu fonemowego, które maja na celu rozróżnienie nowego dźwięku spośród innych:

Głoski w izolacji: np. sz, s ,s ,sz (z patrzeniem i bez patrzenia)

Głoski w sylabach:...

Obszary lewej półkuli kierujące czynnościami mowy

a) ośrodek Broka- ośrodek ruchowy mowy, tylna część zakrętu czołowego środkowego i dolnego, odpowiedzialna za organizację procesów ruchowych tj. dynamiczny aspekt mowy, dokładniej odpowiada za łączenie głosek w wyrazy, wyrazów w zdania oraz formułowania płynnych odpowiedzi

b) obszary kory leżące...

Istota i symptomatologia dyslalii - Reranie (rotacyzm)

Wraz z wadliwą realizacją głosek szumiących często występuje  rotacyzm, czyli nieprawidłowa realizacja fonemu r (Logopedyczny słownik terminologii diagnostycznej, 1996, s.251). Zdarza się,  że ma miejsce brak owej głoski w systemie fonetycznym lub różnego rodzaju jej deformacje (E. M. Minczakiewicz...

Istota i symptomatologia dyslalii - Nieprawidłowa wymowa głosek k, g

Nieprawidłową wymowę głosek tylnojęzykowych  k, g w literaturze specjalistycznej określa się mianem  kappacyzmu i  gammacyzmu. Za przyczynę owych zaburzeń uważa się niską sprawność ruchową języka, złą pracę języka (głównie jego tylnej części) wynikającą  z jego ograniczonych możliwości...

Pedagogika osób z zaburzeniami mowy - logopedia - Zaburzenia mowy

Mianem zaburzeń mowy obejmuje się wszelkie nieprawidłowości mowy o rożnej etiologii i patogenezie, które prowadzą do zakłóceń złożonego procesu porozumiewania się. Nieprawidłowości te mogą być spowodowane zarówno czynnikami egzogennymi (zewnętrznymi), jak też endogennymi (wewnętrzny­mi), bądź...

"Jesień narodów". Scharakteryzuj przemiany społeczno - gospodarcze w Europie Środkowo - Wschodniej w latach 1989 - 1991

"Jesienią ludów" czy "Jesienią narodów" zwykło się określać proces rozpadu rządów komunistycznych w środkowej i południowo-wschodniej Europie, którego nasilenie przypadło na jesień 1989 roku. Wydarzenia jesieni 1989 zamknęły kilkuletni proces rozpadu porządku jałtańskiego w Europie Środkowej, zaś...

JAKIE KOMPETENCJE POSIADA PREZYDENT POLSKI W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ PERSONALNYCH

Prezydent jest głową państwa i najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej.

Prezydent wybierany jest na 5 lat w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Do wyboru konieczne jest uzyskanie bezwzględnej większości ważnie...

Fazy procedury budżetowej

Procedura budżetowa to całokształt prawnie określonych zasad postępowania z budżetem. Fazy procedury budżetowej: ustalanie budżetu, wykonywanie budżetu i kontrola wykonywania budżetu.

Uchwalanie i opracowywanie budżetu państwa

1. przedstawienie projektu budżetu Radzie Ministrów.

a) opracowanie...

Zasada tajności głosowania i jej gwarancje

Tajność głosowania ma zapewnić wyborcy pełną swobodę wyrażania woli i zagwarantowanie mu bezpieczeństwa, że z powodu treści oddanego głosu nie spotkają go za to negatywne konsekwencje. Zasada tajności stanowi gwarancje nie skrępowanego wyrażania indywidualnych preferencji wyborczych, nie wprowadza...