Głos Koszaliński

Głos Koszaliński

Czytaj Dalej

Romantyczna koncepcja poety i poezji autorstwa A. Mickiewicza („Konrad Wallenrod”) i polemizujące z nią głosy J. Słowackiego („Kordian”) i Z. Krasińskiego („Nie – Boska komedia”).

 

Pogląd Mickiewicza na rolę poezji i poety w życiu narodu poznajemy m. in. na podstawie jego powieści poetyckiej pt. „Konrad Wallenrod”, przede wszystkim w „Pieśni Wajdeloty”. Według Mickiewicza, poezja ludowa jest w życiu każdego narodu łączniczką między przeszłością a współczesnością...

List do redakcji, głos opinii publicznej, odpowiedź redakcji

Stylistyka tego rodzaju tekstów - jako powstających poza redakcją - po­winna być w zasadzie nieprzewidywalna. Tymczasem lektura rubryk gazeto­wych im poświęconych pozwala dopatrywać się zawsze większych lub mniej­szych ingerencji adresatów nie tylko w kształt językowy listów (bądź wypo­wiedzi...

Dlaczego upadło? Juliusza Słowackiego głos w kwestii powstania listopadowego w świetle jego twórczości

Temat powstania listopadowego bezpośrednio podejmuje Słowacki w "Kordianie". Ocena zrywu i jego przywódców ma głównie miejsce w Przygotowaniu. Złe moce biorą udział w przygotowaniu tego wydarzenia. Ostro skrytykowane są postacie przywódców:

- Adam Czartoryski - oceniony niepochlebnie jako człowiek...

FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - Cechy głosek - 5 cech dystynktywnych

-ustna lub nosowa

-twarda lub miękka

-dźwięczna lub bezdźwięczna

-sposób artykulacji

-miejsca artykulacji

Istota i symptomatologia dyslalii - Nieprawidłowa wymowa głosek k, g

Nieprawidłową wymowę głosek tylnojęzykowych  k, g w literaturze specjalistycznej określa się mianem  kappacyzmu i  gammacyzmu. Za przyczynę owych zaburzeń uważa się niską sprawność ruchową języka, złą pracę języka (głównie jego tylnej części) wynikającą  z jego ograniczonych możliwości...

Wytwarzanie głosu

Przy wytwarzaniu głosu wargi głosowe drgają w kierunku mniej więcej poprzecznym w stosunku do siebie,  rozwierają się oraz zwierają i perio-dvcznic przerywają wydechowy prąd powietrza: to drganie fal powietrznych wywołuje dźwięk.

Wysokość dźwięku zależna jest od napięcia, długości i...

W jaki sposób dokonuje się rozpoznawanie i synteza głosu przez sztuczną inteligencję?

Rozpoznawanie i synteza głosu to technologie, umożliwiające człowiekowi - rozmowę z maszyną, w której obie strony potrafią zinterpretować infor­macje i zareagować na nie. Pomysł inteligentnej wymiany zdań pomiędzy człowiekiem i kompute­rem jest ekscytujący, a technologie te należą do najaktywniej...

GŁOS. Tygodnik Literacko-Społeczno-Polityczny

GŁOS. Tygodnik Literacko-Społeczno-Polityczny, od 1900 podtyt. Tygodnik Naukowo-Literacki, Społeczny i Polityczny, tygodnik wyd. w Warszawie 1886-1905. Zał. przez J.L. Popławskiego, J. K. Potockiego, A. Więckowskiego i in., początkowo (do nru 10) podpisywany przez W. Kiersza, nabyty nast. w imieniu...

GŁOS UMARŁYCH

GŁOS UMARŁYCH, wiersz (22 sekstyny) A. Naruszewicza, powst. i wyd. (w Gdańsku) 1778 w związku z dyskusją nad kodeksem A. Zamoyskiego. Ujęty w formę właściwej liryce inwokacyjnej (—» liryka) retorycznej przemowy, której adresatem jest autor-dziejopis, w końcowej partii - Stanisław August, rolę zaś...

GŁOS WOLNY wolność ubezpieczający

GŁOS WOLNY wolność ubezpieczający, traktat polit. spornego autorstwa, przypisywany tradycyjnie S. Leszczyńskiemu (przekł. franc. wchodzi w skład autoryzowanego wyd. zbiór, pism Leszczyńskiego z 1763), wyd. bezim. trzykrotnie b.m. i z fikcyjną datą 1733 (zapewne data powstania); jedna z wymienionych...

GŁOS ZIEMI

GŁOS ZIEMI, tygodnik kult.-społ„ organ SL okręgu mazur., wyd. w Olsztynie 1945—48 pod red. F. Murawy, publicysty i poety. Z G.Z. współpracowali m. in.: J. Burski, B. Wilamow-ski, E. Sukertowa-Biedrawina, L. Zieliński, M. Zientara-Male-wska, H. Skurpski. Pierwsze po wojnie pol. pismo na Warmii i Mazurach...

GŁOSY W CIEMNOŚCI, powieść J. Stryjkowskiego

GŁOSY W CIEMNOŚCI, powieść J. Stryjkowskiego, powst. ok. 1946, wyd. w Warszawie 1956. Przynosi bogaty, pełen plastyki obraz chasydzkiego miasteczka w Galicji wsch. (Stryj), stanowiąc skrupulatny przekaz specyficznej kultury i obyczajowości konserwatywnego środowiska żyd. zanikającego w pocz. XX w., w...

GŁOSY ZNAD ODRY, kwartalnik

GŁOSY ZNAD ODRY, kwartalnik popularnonaukowy, wyd. w Opolu 1918, nast. w Mikołowie 1919-24 u K. Miarki, organ Tow. Oświaty im. Św. Jacka, red. przez ks. E. Szramka (oficjalnie od 1920), od 1922 (nr 3) przez P. Ranka. Czasopismo przeznaczone dla ludu, realizujące zadania patriotyczno-wychowawcze. G. z O...

GŁOS

Głos gromu z Biblii, Apok., 6, 1: „Słyszałem, jak jedno z czterech zwierząt mówiło jakby głosem gromu: Przyjdź i patrz." Głos (dźwięk, słowa) i nic poza tym, łac. vox et praeterea nihil, często żart. lub sarkastycznie.

Głos jego pana, ang. His mas ter 's wice, znak handlowy amer. fabryki gramofonów...

Śpiew, rodzaje głosów

Głos służy nie tylko do komunikowania się. Artystyczną funkcją głosu może być śpiew. Wielu znawców twierdzi, że odpowiednio wyszkolony głos jest piękniejszy i bardziej wyrazisty od dźwięku instrumentów muzycznych.

We wszystkich kulturach, na całej kuli ziemskiej, śpiew wydaje się być równie...

Przedstaw i scharakteryzuj 3 rodzaje większości głosów

 

W głosowaniach w parlamencie (i nie tylko tam) decyzje podejmowane są zawsze większością głosów. Większość jednak większości nierówna – istnieją trzy rodzaje większości:

*większość zwykła – gdy więcej osób głosuje za wnioskiem niż przeciw;

*większość bezwzględna – gdy za wnioskiem...

"Głos wolny wolność ubezpieczający"

 

Ten traktat polityczny, wydany przypuszczalnie w 1743 roku, był ogłoszony przez Leszczyńskiego, a napisany przez kogoś z kręgu jego zwolenników. E.Rostworowski wskazuje na Mateusza Białłozora, litewskiego szlachcica, który miał go napisać go po polsku w 1733 roku.

W traktacie tym wytyczono drogę...

GLOSA, glossa

(gr. język, słowo - najczęściej dialektalnegopochodzenia), wyraz funkcjonujący co najmniej w2 dyscyplinach: w naukach hist.-filol. i w naukach prawniczych.

1. W naukach h i s t o r y c z n o - f i l o l o g i c z n y c h , zwł.w krytyce tekstu (tekstologii), oznacza wyraz wymagającyprzetłumaczenia lub...

„GŁOS EUCHARYSTYCZNY"

Miesięcznik wyd.1918-22 w Krakowie, a nast. (do 1939) we Lwowie; wydawcamii redaktorami byli księża J. Mazurek (1918-22), S. Żukowski(1922-23), I. Chwirut (1925-39) i Tow. BibliotekaReligijna we Lwowie.

Pismo szerzyło kult Eucharystii przez popularyzowanieteol. podstaw kultu i kształcenie odpowiednich postaw...

„GŁOS EWANGELICKI"

Tygodnik popularny wydawany1920-39 w Warszawie, poświęcony sprawom —* ewangelickoaugsburskiegoKościoła w Polsce.

Był to jedyny tygodnikewang. w dawnym Królestwie Pol. (—> ewangelickieczasopisma I ) ; 1924 zwiększono objętość pisma, a nacz. redakt o r em (w miejsce F. —> Gloeha) został A. —» Loth...