Głos Koszaliński

Głos Koszaliński

Głos Koszaliński – gazeta codzienna powstała w latach 90. z rozłamu w „Głosie Pomorza”. Początkowo ukazywała się na terenie dawnego województwa koszalińskiego. Od 2007 roku ukazuje się w regionie koszalińskim jako jedna z trzech lokalnych mutacji „Głosu – Dziennika Pomorza”.

Czytaj Dalej

List do redakcji, głos opinii publicznej, odpowiedź redakcji

Stylistyka tego rodzaju tekstów - jako powstających poza redakcją - po­winna być w zasadzie nieprzewidywalna. Tymczasem lektura rubryk gazeto­wych im poświęconych pozwala dopatrywać się zawsze większych lub mniej­szych ingerencji adresatów nie tylko w kształt językowy listów (bądź wypo­wiedzi...

Dlaczego upadło? Juliusza Słowackiego głos w kwestii powstania listopadowego w świetle jego twórczości

Temat powstania listopadowego bezpośrednio podejmuje Słowacki w "Kordianie". Ocena zrywu i jego przywódców ma głównie miejsce w Przygotowaniu. Złe moce biorą udział w przygotowaniu tego wydarzenia. Ostro skrytykowane są postacie przywódców:

- Adam Czartoryski - oceniony niepochlebnie jako człowiek...

FONETYKA I FONOLOGIA JĘZYKA POLSKIEGO - Cechy głosek - 5 cech dystynktywnych

-ustna lub nosowa

-twarda lub miękka

-dźwięczna lub bezdźwięczna

-sposób artykulacji

-miejsca artykulacji

Istota i symptomatologia dyslalii - Nieprawidłowa wymowa głosek k, g

Nieprawidłową wymowę głosek tylnojęzykowych  k, g w literaturze specjalistycznej określa się mianem  kappacyzmu i  gammacyzmu. Za przyczynę owych zaburzeń uważa się niską sprawność ruchową języka, złą pracę języka (głównie jego tylnej części) wynikającą  z jego ograniczonych możliwości...

Wytwarzanie głosu

Przy wytwarzaniu głosu wargi głosowe drgają w kierunku mniej więcej poprzecznym w stosunku do siebie,  rozwierają się oraz zwierają i perio-dvcznic przerywają wydechowy prąd powietrza: to drganie fal powietrznych wywołuje dźwięk.

Wysokość dźwięku zależna jest od napięcia, długości i...

W jaki sposób dokonuje się rozpoznawanie i synteza głosu przez sztuczną inteligencję?

Rozpoznawanie i synteza głosu to technologie, umożliwiające człowiekowi - rozmowę z maszyną, w której obie strony potrafią zinterpretować infor­macje i zareagować na nie. Pomysł inteligentnej wymiany zdań pomiędzy człowiekiem i kompute­rem jest ekscytujący, a technologie te należą do najaktywniej...

GŁOS. Tygodnik Literacko-Społeczno-Polityczny

GŁOS. Tygodnik Literacko-Społeczno-Polityczny, od 1900 podtyt. Tygodnik Naukowo-Literacki, Społeczny i Polityczny, tygodnik wyd. w Warszawie 1886-1905. Zał. przez J.L. Popławskiego, J. K. Potockiego, A. Więckowskiego i in., początkowo (do nru 10) podpisywany przez W. Kiersza, nabyty nast. w imieniu...

GŁOS UMARŁYCH

GŁOS UMARŁYCH, wiersz (22 sekstyny) A. Naruszewicza, powst. i wyd. (w Gdańsku) 1778 w związku z dyskusją nad kodeksem A. Zamoyskiego. Ujęty w formę właściwej liryce inwokacyjnej (—» liryka) retorycznej przemowy, której adresatem jest autor-dziejopis, w końcowej partii - Stanisław August, rolę zaś...

GŁOS WOLNY wolność ubezpieczający

GŁOS WOLNY wolność ubezpieczający, traktat polit. spornego autorstwa, przypisywany tradycyjnie S. Leszczyńskiemu (przekł. franc. wchodzi w skład autoryzowanego wyd. zbiór, pism Leszczyńskiego z 1763), wyd. bezim. trzykrotnie b.m. i z fikcyjną datą 1733 (zapewne data powstania); jedna z wymienionych...

GŁOS ZIEMI

GŁOS ZIEMI, tygodnik kult.-społ„ organ SL okręgu mazur., wyd. w Olsztynie 1945—48 pod red. F. Murawy, publicysty i poety. Z G.Z. współpracowali m. in.: J. Burski, B. Wilamow-ski, E. Sukertowa-Biedrawina, L. Zieliński, M. Zientara-Male-wska, H. Skurpski. Pierwsze po wojnie pol. pismo na Warmii i Mazurach...

GŁOS

Głos gromu z Biblii, Apok., 6, 1: „Słyszałem, jak jedno z czterech zwierząt mówiło jakby głosem gromu: Przyjdź i patrz." Głos (dźwięk, słowa) i nic poza tym, łac. vox et praeterea nihil, często żart. lub sarkastycznie.

Głos jego pana, ang. His mas ter 's wice, znak handlowy amer. fabryki gramofonów...

Śpiew, rodzaje głosów

Głos służy nie tylko do komunikowania się. Artystyczną funkcją głosu może być śpiew. Wielu znawców twierdzi, że odpowiednio wyszkolony głos jest piękniejszy i bardziej wyrazisty od dźwięku instrumentów muzycznych.

We wszystkich kulturach, na całej kuli ziemskiej, śpiew wydaje się być równie...

Przedstaw i scharakteryzuj 3 rodzaje większości głosów

 

W głosowaniach w parlamencie (i nie tylko tam) decyzje podejmowane są zawsze większością głosów. Większość jednak większości nierówna – istnieją trzy rodzaje większości:

*większość zwykła – gdy więcej osób głosuje za wnioskiem niż przeciw;

*większość bezwzględna – gdy za wnioskiem...

"Głos wolny wolność ubezpieczający"

 

Ten traktat polityczny, wydany przypuszczalnie w 1743 roku, był ogłoszony przez Leszczyńskiego, a napisany przez kogoś z kręgu jego zwolenników. E.Rostworowski wskazuje na Mateusza Białłozora, litewskiego szlachcica, który miał go napisać go po polsku w 1733 roku.

W traktacie tym wytyczono drogę...

„GŁOS EUCHARYSTYCZNY"

Miesięcznik wyd.1918-22 w Krakowie, a nast. (do 1939) we Lwowie; wydawcamii redaktorami byli księża J. Mazurek (1918-22), S. Żukowski(1922-23), I. Chwirut (1925-39) i Tow. BibliotekaReligijna we Lwowie.

Pismo szerzyło kult Eucharystii przez popularyzowanieteol. podstaw kultu i kształcenie odpowiednich postaw...

„GŁOS EWANGELICKI"

Tygodnik popularny wydawany1920-39 w Warszawie, poświęcony sprawom —* ewangelickoaugsburskiegoKościoła w Polsce.

Był to jedyny tygodnikewang. w dawnym Królestwie Pol. (—> ewangelickieczasopisma I ) ; 1924 zwiększono objętość pisma, a nacz. redakt o r em (w miejsce F. —> Gloeha) został A. —» Loth...

„GŁOS KAPŁANA"

Dwutygodnik, organ KomisjiKsięży byłych Więźniów Obozów Hitlerowskich przy ZarządzieGłównym Związku Bojowników o Wolność i Demokrację,wyd. 1950 w Warszawie w nakładzie 8000 egz. i przekształconyw grudniu 1950 w —> „Księdza Obywatela", a1953 w —> „Kuźnicę Kapłańską".

Powstał w atmosferze...

„GŁOS KAPŁANA POLSKIEGO"

Tajne czasopismozał. i red. przez ks. K. -» Mikoszewskiego (z. 1-6), ks. W.Szabrańskiego oraz ks. K. Żulińskiego, wychodzące od VI1862 do II 1864 (13 numerów); należało do najdłużej ukazującychsię i najlepiej redagowanych pism z okresu powstaniastyczniowego.

Dążyło do zaangażowania się...

„GŁOS KAPŁAŃSKI"

Miesięcznik wydawany 1927-39w Warszawie, poświęcony sprawom formacji duchowej i duszpast.duchowieństwa katolickiego.

Założycielem i pierwszymred. G.K. był 1927-31 ks. I. Kłopotowski, a 1931-34 ks. W.Kępiński, 1934-38 ks. E. Szlenk i 1939 ks. K. Konieczny.G.K. zajmował się przede wszystkim problematyką...

„GŁOS KARMELU"

Miesięcznik poświęcony ascezie,historii i sprawom bieżącym zakonu karmelitańskiego wPolsce, wydawany 1927-41 i 1947-52 w Krakowie. Kształtowałi uzupełniał formację katolicyzmu dynamicznego reprezentowanegoprzez Akcję K a t . ;

informował o zadaniach i posłannictwieKarmelu oraz szerzył kult jego...