Skutki suszy, klęski głodu

Susze są główną przyczyną klęsk głodu w Afryce i niektórych rejonach Azji, w tym między innymi w Chinach i Indiach. Klęską głodu określa się okres, w którym stale występują niedobory żywnoś­ci na dużym obszarze. W takiej sytuacji całe spo­łeczności głodują i w rezultacie ludzie masowo...

Norwida głód przestrzeni i czasu

Cyprian Norwid (1821 —1883), poeta, którego twórczość zajmowała odrębne miejsce na tle literatury romantycznej, za życia autora nie zrozumiana, odkryta i spopularyzowana w pierwszych latach XX w. przez Zenona Przesmyckiego (Miriama).

Od 1849 r. Norwid mieszkał w Paryżu, przez kilka lat przebywał w...

GŁÓD

Głód i miłość. Wiersz Die Weltweisen nm., 'Mędrcy', 1795, Friedricha Schillera kończy się słowami: „(Natura) utrzymuje życie w ruchu głodem i miłością", nm. Erhalt sie das Getriebe durch Hunger und durch Liebe.

Głód melijski dotkliwy, straszny; klęska głodowa; w komedii Ptaki, Prolog, sc. 3 (414...

Jak rozwiązać problem głodu na świecie?

Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała, że w latach dziewięć­dziesiątych 1,2 mld ludzi na świe­cie cierpiało wskutek chronicznego niedożywienia; każdego roku od 40 do 60 min ludzi umierało z głodu i związanych z nim chorób. Podstawowym problemem większości miesz­kańców państw rozwijających...

Rewolucja i głód w Rosji

Z górą na rok przed upadkiem państw centralnych upadła na poły wschodnia monarchia rosyjska, która uważała siebie za ciąg dalszy państwa bizantyńskiego. Na kilka lat przed wojną objawiał carat znamiona głębokiego rozkładu; dwór pozostawał pod władzą fantastycznego szarlatana religijnego, Rasputina...

Leptyna - struktura i funkcje. Regulacja głodu i sytości

 

Jest to hormon z grupy adipokin, zaangażowany w regulację głodu i sytości. Wydzielają ją głównie adipocyty tkanki tłuszczowej żółtej. Oddziałuje ona na OUN wywołując uczucie sytości.

Gen dla leptyny – ob, znajduje się na 7. chromosomie. Produktem ekspresji tego genu jest białko OB czyli...

Czas niepokoju duchowego, głodu, idealizmu, świętości i sensu. Podejmij próbę porównania naszego końca stulecia z ubiegłym - esej.

Czas niepokoju duchowego, głodu, idealizmu, świętości i sensu. Podejmij próbę porównania naszego końca stulecia z ubiegłym - esej.

Zbliżający się koniec stulecia, dla wielu oznaczający lęki, przepowiednie czy obawy, ożywia dyskusje na temat przyszłości bytu ludzi na Ziemi. Myślę, że tak...

OŚRODEK GŁODU I SYTOŚCI

Ośrodki nerwowe zlokalizowane blisko siebie w podwzgórzu. Ośrodek głodu jest pobudzany przez niskie stężenie glukozy we krwi, -dając odczucie łaknienia. Ośrodek sytości jest pobudzany przez wysokie stężenie glukozy we krwi, dając brak łaknienia i uczucie sytości.

Ponieważ adrenalina powoduje...

Czas niepokoju duchowego, głodu, idealizmu, świętości i sensu. Podejmij próbę porównania naszego końca stulecia z ubiegłym.

Zbliżający się koniec stulecia, dla wielu oznaczający lęki, przepowiednie czy obawy, ożywia dyskusje na temat przyszłości bytu ludzi na Ziemi. Myślę, że tak wielkie nasilenie tego zjawiska zarówno pod koniec XIX wieku, jak i teraz wynika z gwałtownych zmian poprzedzających narodzenie nowego...

GŁÓD

W znaczeniu biol.-med. stan organizmu wywołanybrakiem lub niedostatkiem składników pokarmowych,wyrażający się określoną formą psych., dążeniem do uzyskania pożywienia i zmianami ustrojowymi; w znaczeniu społ.--ekon. deficyt środków żywności spowodowany b r a k i em lubniemożnością dysponowania...

GŁÓD - ASPEKT BIOLOGICZNO - MEDYCZNY

G. jest poczuciemogólnym o różnym nasileniu i jakości, od umiarkowanegoi pozyt. (apetytu i łaknienia) aż do bolesnego cierpieniawywołanego brakiem lub niedoborem pożywienia; g. jestskładnikiem złożonych psychofizjol. procesów regulacyjnych,które mają na celu zapewnienie pokrycia...

GŁÓD - ASPEKT SPOŁECZNO - EKONOMICZNY

Zjawisko g. pojawiasię okresowo i jest najczęściej wynikiem niekorzystnychzjawisk przyr. (susze, powodzie, silne mrozy, huragany,choroby roślin lub inwazja owadów), wydarzeń polit, zakłócającychnormalne funkcjonowanie gospodarki (wojna zaborcza,przewrót polit.) oraz społ.-ekon. - wówczas kiedy ustrójspoł...

GŁÓD - W BIBLII

1. W ST g. (hebr. ra ab, re'abon, kafarì)oznacza odczucie człowieka wynikłe z a k t u a l n e g o niedostatkupożywienia (Iz 5,13; 8,21), j a k o skutek klęski wywołującejniedostatek —» chleba (Rdz 41,55), jak również j a k o stanzwiązany z wędrówką na pustyni (Ps 107,4-9), wyprawą wojenną(Śdz 8,4-5)...

GŁÓD - STANOWISKO KOŚCIOŁA

Posłuszny wezwaniu Chrystusa(Mt 25,35) Kościół od początku swego istnienia pomagabiednym i głodnym; obowiązek niesienia pomocy tym ludziomwynika z przykazania —> miłości bliźniego; dziełachrzęść, miłosierdzia pełnili początkowo —» diakoni, jałmużnicy(—> dobroczyńca) i —» bractwa miłosierdzia; z...