Konferencje Ministerialne WTO - Genewa i Seattle

Konferencja ministerialna w Genewie w 1998 r. Podczas Konferencji ministerialnej WTO w Genewie obchodzono również obchody 50-lecia powstania poprzednika WTO, układu ogólnego ceł i handlu GATT.

Kalwin i Genewa

W Genewie wystąpił Kalwin z żądaniami. Życie religijne w Genewie polegało na odprawianiu codziennej liturgii Słowa: czytaniu Pisma Świętego,modlitwach, śpiewie psalmów.

BOSSEJSKI INSTYTUT EKUMENICZNY, Institut Oecuménique de Bossey (k. Genewy)

w Genewie (1925-30). Instytut afiliowany 1952do wydziału teologii protest, w Genewie jest ośrodkiem uniw.

GENEWA

Franc. Genève, niem. Genf, wł. Ginevra, miastoi dawne bpstwo w Szwajcarii, największe w E u r o p i e centrumekumenizmu i międzynar. organizacji.

1. M i a s t o - Początkowo była t u celt. osada Allobrogów,ufortyfikowana 58 prz.Chr. przez Juliusza Cezara; w V w.opanowali G. królowie Burgundu, od 534...