Genetyka

Genetyka

Czytaj Dalej

Historia Genetyki

Doświadczenie takie jako jeden z pierwszych przeprowadził polski zespół naukowców kierowany przez dr Jacka Modlińskiego z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu pod Warszawą.

Genetyka i jej wkład w różne dziedziny życia

Nasz stopień znajomości genetyki pozwala przetestować te okazy, i wywnioskować , które z nich nadają się najlepiej do chowu . Genetyka jest niesłychanie ważnym elementem nauki .

GENETYKA

Główne działy genetyki: genetyka biochemiczna i molekular­na — która bada naturę chemiczną i me­chanizmy działania determinant genety­cznych (genów, chromosomów) na pozio­mie molekularnej struktury komórek; genetyka populacji — która dotyczy zjawisk dziedziczności i zmienności na poziomie populacji, analizując wpływ zmian częstotliwości współdziałania ge­nów,

Genetyka - pojęcia

Genetyka medyczna - dział genetyki człowieka zajmujący się zależnością między czynnikami genetycznymi a chorobą. Prawa Mendla - podstawowe prawa genetyki, dotyczące dziedziczenia cech.

Genetyka

Wyróżnia się w niej szereg szczegółowych dyscyplin, takich jak genetyka molekularna, cytogenetyka, etnogenetyka i genetyka populacyjna. Zagadnienia dziedziczności w poszczególnych grupach organizmów są przedmiotem badań wyspecjalizowanych działów genetyki.

Kwasy nukleinowe, mutacje, genetyka Mendla

To prawo zostało udowodnione przy krzyżowaniu nasion żółtych o gładkiej powierzchni i zielonych o powierzchni szorstkiej: A - gładkie a - szorstkie B -żółte b - zielone AABB x aabb AaBb - pokolenie f1 AaBb x AaBb Pokolenie f2: ab Ab aB AB ab aabb aAbb aabB aAbB Ab Aabb Aabb AabB AAbB aB aaBb aABb aaBB aABB AB AaBb AABb AaBB AABB Stosunek w tej krzyżówce wynosi 9:3:3:1 9 żółtych gładkich 3 żółte pomarszczone 3 ...

Rola kwasów nukleinowych, mutacje, genetyka mendlowska

To prawo zostało udowodnione przy krzyżowaniu nasion żółtych o gładkiej powierzchni i zielonych o powierzchni szorstkiej: A - gładkie a - szorstkie B -żółte b - zielone AABB x aabb AaBb - pokolenie f1 AaBb x AaBb Pokolenie f2: ab Ab aB AB ab aabb aAbb aabB aAbB Ab Aabb Aabb AabB AAbB aB aaBb aABb aaBB aABB AB AaBb AABb AaBB AABB Stosunek w tej krzyżówce wynosi 9:3:3:1 9 żółtych gładkich 3 żółte pomarszczone 3 ...

Elementy genetyki zachowania

Genetyka ilościowa – związaną teorią ewolucji i rozwojem metod statystycznych zajmuje się zmiennością miedzyosobniczą, różnicami fenotypowymi.

GENETYKA

Obejmuje kilka działów: genetykę klasyczną, zajmującą się ustalaniem podstawowych zasad dziedziczenia (za jej prekursora uważa się Grzegorza Mendla, czeskiego zakonnika zajmującego się uprawami groszku; prawa Mendla), populacyjną - badającą przepływ genów w obrębie i pomiędzy populacjami (w tym mechanizmy genetyczne ewolucji), molekularną (na poziomie cząsteczkowym) - przekazywanie informacji od DNA i RNA do białek, inżynierię genetyczną - ...

Genetyka - Informacje ogólne

Genetyka - nauka o informacji genetycznej,o ekspresji,czyli wyrażaniu się tej informacji oraz o jej przekazywaniu do komórek potomnych.

Czym jest dziedziczność (genetyka)?

Kiedy mówimy „ta cecha charakteryzuje wszystkich członków rodziny" albo „ona ma oczy swojej matki", odnosimy się do zjawiska dziedziczności, czy mówiąc żargonem naukowym - genetyki - nauki o genach.

Jakie jest zastosowanie badań screeningowych w genetyce?

Jednym z obszarów szybkiego rozwoju badań screeningowych jest genetyka, zajmująca się między innymi chorobami dziedzicznymi.

Podstawowe założenia genetyki zachowania

- jednostki w populacji różnią się zarówno z przyczyn genetycznych jak i środowiskowych. Zakłada się przy tym, e genotyp i środowisko nie są skorelowane - badanie wielkości wkładu czynnika genetycznego.

- Zmienność w zakresie większości cech lub zachowań wynika z wpływów poligenicznych. Metoda...

Podstawowe założenia genetyki zachowania - Selektywny dobór rodziców

Tendencja polegająca na doborze partnerów w sposób nielosowy na podstawie charakterystyk psychologicznych. Jeśli ich podobieństwo genetyczne będzie większe to podobieństwo ich dzieci do siebie będzie większe. Wzrasta odziedziczalność wspólnych cech. Pozytywny dobór rodziców (podobieństwo) – zwiększa...

Podstawowe założenia genetyki zachowania - Wariancja nieaddytywna

Interakcja alleli mających to samo lub różne loci. Czynniki nieaddytywne, mające charakter procesualny, wynikający z interakcji dziedziczonych genów nie są wspólne dla rodziców i dzieci, ale mogą być wspólne dla rodzeństwa, czego prawdopodobieństwo wynosi 1:4. U MZ czynnik ten jest wspólny. Jej wpływ...

Podstawowe założenia genetyki zachowania - Czynniki środowiskowe – wspólne i specyficzne

Środowisko wspólne – wspólne doświadczenia osób tworzących rodzinę ( osobowość członków rodziny, ich zachowania względem siebie, interakcji rodzinnych, otoczenia fizycznego, statusu ekonomiczno – społecznego, tradycji rodzinnych itd.) – ten czynnik niewiele wyjaśnia, za to jest ważny przy IQ...

Podstawowe założenia genetyki zachowania - Interakcja i korelacja genotypu i środowiska

Wpływy genetyczne są modyfikowane przez środowisko, a genotyp może być czynnikiem pośredniczącym. Interakcja i korelacja.

Interakcja genotypu i środowiska oznacza, że cześć wariancji, która może być przypisana statystycznej interakcji pomiędzy różnymi genotypami a środowiskiem. Optymalizacja...

Podstawowe założenia genetyki zachowania - Pojęcie odziedziczalności

Inne pojęcia:

Dziedziczność – podstawowa właściwość każdego żywego organizmu, obejmująca całokształt mechanizmów genetycznych warunkujących następstwo organizmów w kolejnych pokoleniach.

Dziedziczenie – odtwarzanie w kolejnych pokoleniach struktury, funkcji i poszczególnych cech u osobników tego...

Podstawowe założenia genetyki zachowania - Odziedziczalność w szerokim i wąskim rozumieniu

Odziedziczalność w szerokim rozumieniu ujmuje w sposób bardzo ogólny tylko główne składniki zmienności fenotypowej, nie uwzględniając składników genetycznych i środowiskowych.

Odziedziczalność w wąskim rozumieniu może być określona jako stosunek wariancji addytywnej do wariancji fenotypowej...

Podstawowe założenia genetyki zachowania - Współczynnik odziedziczalności wg Faloonera

Współczynnik odziedziczalności stanowi podwojoną różnicę współczynników korelacji badanej zmiennej w MZ i DZ. Tej formule zarzuca się nadmierny genetyczny determinizm oraz niedokładne rozróżnienie czynników genetycznych i środowiskowych.