Genetyczny odcisk palca

Czytaj Dalej

Odciski palców w kryminalistyce

Odciski pozostawione na gładkich powierzchniach są stosunkowo łatwe do zidenty­fikowania, ale istnieją też metody zdejmowania odcisków pozostawionych na papierze, ubraniach a nawet skórze. Do celów identyfikacyjnych można używać także odcisków dłoni, palców nóg a nawet nosa.

Genetyczne typy i rodzaje opadów atmosfe­rycznych

Ze względu na różne przyczyny wywołujące ruch wstępujący wydzielamy następujące genetyczne typy opadów: • konwekcyjne - spowodowane wznoszeniem się i ochładzaniem po­wietrza nagrzanego od podłoża i tworzeniem się ośrodka niskiego ci­śnienia przy powierzchni Ziemi, • frontalne - wywołane wznoszeniem ciepłego powietrza w strefie frontów atmosferycznych (patrz: rozdz.

TEORIA JAKO WIEDZA WYJAŚNIAJĄCA - Wyjaśnianie genetyczne

Na ogół wyjaśnienie genetyczne jest rozumiane tak, że każdy fakt w opisie serii chronologicznie po sobie następujących faktów jest niezbędnym warunkiem zajścia faktu następnego.

Genetyczne i środowiskowe czynniki rozwoju człowieka

Wszystkie możliwe do zaobserwowania właściwości organizmu powstają w wyniku współdziałania informacji zawartych w genach (odziedziczonych po naszych przodkach) i środowisku.

Ze środowiska organizm czerpie budulec i energię.

Każdy organizm dzięki przemianom chemicznym (metabolizm) przetwarza pokarmy na...

Przekazywanie materiału genetycznego

Informacja genetyczna przekazana za pośrednictwem RNA lub rybosomu warunkuje jakie aminokwasy może wytwarzać komórka i jakie białka uwidocznią się w fenotypie. Zachowanie osobnika nazywa się fenotypem, a składy genetyczne nazywa się genotypem.

Podejście psychometryczne i genetyczne Heymansa

Jego najważniejszym wkładem do wiedzy o temperamencie było ogromne badanie zmierzające do opisu podstawowych wymiarów składających się na strukturę temperamentu i określenia roli czynników dziedzicznych i środowiskowych w kształtowaniu cech temperamentalnych

Wyróżnił 3 podstawowe wymiary...

GENETYCZNY MODEL POWSTAWANIA PARTII WG DUVERGERA

Powstał w 1954 roku. Duvergere podjął się próby wyjaśnienia i zinterpretowania procesu kształtowania się pierwszych partii politycznych w Europie na przełomie XIX i XX wieku. W jego koncepcji pojawiło się rozróżnienie pomiędzy partiami wewnętrznie tworzonymi przez ustabilizowane elity polityczne, a...

Model genetyczny demokratyzacji

Model genetyczny(subiektywny) opiera się na założeniu, że proces zmiany systemowej zapoczątkowują przede wszystkim aktorzy polityczni, wybierając określone strategie rozwiązywania ujawnianych konfliktów społecznych(politycznych).

Sposoby definiowania kultury - Genetyczne

Zwraca uwagę na pozabiologiczne uwarunkowania. Kładzie nacisk na genezę kulury i mechanizmy jej powstania.

2 grupy

- pytają o genezę kultury

- wypowiadają się jak dochodzi do wyłaniania się „wyższych form kultury”

Pewna suma wytworów ludzkich działań. Rozumiana jako całokształt wytworów zarówno w...

Wyjaśnij, na czym polega genetyczne sterowanie rozwojem

Genetyczna kontrola rozwoju jest realizowana na drodze: - powtarzalności (kopiowania) materiału genetycznego w komórkach, co gwarantuje identyczność genetyczną komórek potomnych, - zakresu i ilości wytwarzanych białek, - tempa procesów biochemicznych i fizjologicznych rzutujących miedzy innymi na tempo procesów rozwojowych, - sposobu odpowiedzi organizmu na bodźce środowiskowe.

Wyjaśnij pojęcia: adaptacja genetyczna, adaptabilność, adiustacja - podaj przykłady

ADAPTACJA GENETYCZNA – genotypowe przystosowanie gatunku i konkretnych jego populacji do określonych nisz ekologicznych.

Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się: Przyczyny trudności w uczeniu się - Uwarunkowania genetyczne

Czynniki genetyczne związane są z naturą dziecka, z jego wyposaże­niem, z jakim przychodzi na świat. wskazać konkretnego aspektu trudności w uczeniu się uwarunkowane­go genetycznie.

Problemy poradnictwa w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych - Poradnictwo genetyczne i wczesna interwencja w rewalidacji

Działal­ność poradnictwa genetycznego ma na celu nie tylko zmniejszenie liczby chorych genetycznie, ale umożliwia też posiadanie zdrowych dzieci przez genetycznie obciążone rodziny (zob.

Główne genetyczne typy gleb – proces glebotwórczy i profil glebowy

Gleba to zewnętrzna cienka powłoka litosfery umożliwiająca wzrost roślin.

Proces glebotwórczy - na ten proces składa się:

wietrzenie mechaniczne i chemiczne

wkroczenie flory i fauny

wytwarzanie się próchnicy i kwasów humusowych

przemieszczanie się produktów wietrzenia i...

GENETYCZNA KLASYFIKACJA JEZIOR

Jeziora słone występują przede wszystkim w klimacie suchym. Zasolenie jezior wzrasta w miarę ubytku wody w skutek parowania. Największe zasolenie (260-) ma Morze Martwe. Jeziora zasilane są wodami uchodzących do nich rzek, wodami opadowymi oraz niekiedy wodami podziemnymi. Jeziora, które nie odprowadzają...

Choroby genetyczne człowieka

W Polsce powstaje cala sieć genetycznych poradni onkologicznych, która obejmie 16 ośrodków, m. Badania genetyczne wykorzystywane są też w diagnostyce prenatalnej.

Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - EKSPRESJA INFORMACJI GENETYCZNEJ

DNA opisuje istotne dla funkcjonowania komórki związki takie jak: rRNA wchodzący w skład rybosomów, tRNA zaangażowany w syntezę wcześniej wspomnianych białek i inne.

Tak więc, w DNA występuje kilka klas genów, których transkrypcja prowadzi do powstania różnych produktów. Zanim jednak przejdziemy do...

Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - REPLIKACJA DNA ORGANIZMÓW EUKARIOTYCZNYCH

ludzie, których ciała liczą biliony komórek ) wzięły swój początek z pojedynczych zygot, w których zdeponowany został materiał genetyczny obojga rodziców. Dzięki temu materiał genetyczny w każdej komórce jest w zasadzie identyczny, a zatem niesie identyczną informację.

Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - REPLIKACJA A WIELKOŚĆ I ORGANIZACJA GENOMU EUKARIOTYCZNEGO

Proces podwajania ilości DNA rozpoczyna się w tzw. miejscach inicjacji, których w DNA eukariotycznym ze względu na jego długość jest bardzo wiele. I tak dla przykładu, w największym spośród czterech chromosomów Drosophila liczącm 62 mln. p.z. replikacja startuje z ponad 6 tys. miejsc ( tzw. Ori ). U...