Generalizacja

Czytaj Dalej

Generalizacja historyczna

Zakres generalizacji historycznej może obejmować tylko przypadki przebadane (generalizacja historyczna sprawozdawcza) lub wykraczać poza nie (generalizacja historyczna indukcyjna) Przykład Przykładem takiej generalizacji historycznej może być twierdzenie: "Mieszkańcy Galicji dysponowali słabszym wykształceniem niż ludność Prus co przekładało się na ich poziom życia" Poprzez Galicję należy rozumieć tereny historyczne stanowiące część ...

Generalizacja map

Celem generalizacji jest zwiększenie czytelności map.

Na czym polega GENERALIZACJA mapy?

Stopień generalizacji jest odpowiednio dostosowany do skali mapy, rodzaju i celu jakiemu ma ona służyć.

GENERALIZACJA

  GENERALIZACJA <łc. Generalizacja bodźca — reagowanie tym samym odruchem wa­runkowym na -> bodziec podobny do te­go, który wywoływał daną reakcję po­przednio.

Prawa nauki a generalizacje historyczne, Uzasadnianie zdań (twierdzeń)

Prawa nauki a generalizacje historyczne twierdzenia ogólne uniwersalne nazywane ogólnymi prawami nauki. twierdzenia ogólne – generalizacje historyczne – tj.

Generalizacja

generalizacja - zjawisko uogólniania, które może dotyczyć uczenia się, myślenia, uczuć, a także różnego rodzaju zachowań molorycznyeh czy werbalnych. też: generalizacja semantyczna.

Błąd generalizacji i stereotypu

Skutecznym poniekąd sposobem znacznego osłabienia lub niekiedy całkowitego usunięcia błędu generalizacji jest ocenianie każdej jego cechy w ścisłej łączności z wszystkimi pozostałymi osobami badanymi, tj.

Generalizacja semantyczna

generalizacja semantyczna - zjawisko uogólniania dokonujące się w przypadku bodźców i reakcji słownych z uwagi na ich znaczenie.

GENERALIZACJA

(łac. generalis ogólny, powszechny),operacja myślowa, prowadząca od tego, co się odnosi do poszczególnychprzypadków, do tego, co ogólne (klasy przypadków);oprócz —> abstrakcji odgrywa istotną rolę w tworzeniu— pojęć, przekształcaniu nazw podrzędnych w nadrzędnej a k o przejście od gatunku do rodzaju ( T...