Genealogia

Genealogia

Czytaj Dalej

GENEALOGIA

zajmująsię przyrodnicy (—» genealogia biologiczna), psycholodzy,demografowie i antropolodzy. Dworzaczka(Genealogia, Wwa 1959), Z. Forst-Battaglia, Genealogie, L 1913; A. Genealogia, w: Maukipomocnicze historii.

GENEALOGIE BIBLIJNE

W Listach pasterskich (1 Tm 1,4; Tt 3,9) zajmowanie się genealogiamiuznane jest za j e d e n z przejawów błędnowierstwaw pierwotnym chrześcijaństwie; chodzi zapewne o tworzeniespekulacji genealogicznych, opartych na legendarnych szczegółachz życia znanych postaci hist.

GENEALOGIA TERAŹNIEJSZOŚCI, rozprawa A. Świętochowskiego

GENEALOGIA TERAŹNIEJSZOŚCI, rozprawa A.

Genealogia

Genealogia — 1) nauka pom ocnicza historiizajm ująca się badaniem rodow odów i stosunkówpokrew ieństw a; 2) historia rodow a określonej grupyorganizmów.

Genealogia traumy kulturowej

W medycynie, psychiatrii, psychoanalizie - skąd zapożyczamy dla potrzeb socjologii kategorię traumy, pojęcie to bywa używane w sposób dwojaki. Czasami przez traumę rozumie się samo zdarzenie o szokującym, wstrząsowym charakterze: wypadek drogowy, molestowanie seksualne w rodzinie, zdrada małżeńska...

Jaka jest genealogia pojęć „kultura” i „cywilizacja”

 

Kultura:  

- rodowód sięga starożytnego Rzymu 

- ”cultura” z łac. oznacza uprawę roli 

- w ujęciu przenośnym termin był użyty przez Cycerona ale nie rozprzestrzenił się 

- kultura jako kształcenie, proces ewolucji ludzkości, wspólnota kulturowa narodu, rozwój ducha – w Niemczech i Francji 

-...

GENEALOGIA BIOLOGICZNA

Układ grup świataorganizmów żywych odzwierciedlający stosunki pokrewieństwamiędzy nimi, w postaci graficznej przedstawiany najczęściejjako tzw. filogram lub drzewo filogenetyczne (rodowe,genealogiczne) form żywych.

W zależności od skali, w jakiej rozpatruje się związki pokrewieństwa,drzewo...