Gatunek zagrożony

Gatunek zagrożony

Czytaj Dalej

Słoń - zagrożony gatunek

Słoń afrykański

Największy spośród wszystkich ssaków lądowych - słoń afrykański - spędza aż 16 godzin na dobę w szukaniu pożywienia, by zaspokoić potrzeby tak ogromnego ciała. Słonie żyją w stadach, na czele których stoją samice.

Żywiąc się głównie liśćmi i gałązkami drzew, słonie...

RODZAJE I GATUNKI LITERACKIE

gatunki mieszane, np. Na obrzeżach świata literatury znajdują się rozmaite gatunki pograniczne, w których cechy swoiście literackie łączą się z cechami znamiennymi dla innych form piśmiennictwa (do takich należą m.

Ważniejsze gatunki epickie

Bajka jako gatunek literacki wyrosła z literatury ludowej; za twórcę tego gatunku uważa się Ezopa, legendarnego poetę greckiego z VI w.

Ważniejsze gatunki liryczne

W poezji polskiej gatunek ten znany jest od czasów renesansu i uprawiany do dzisiaj.

Gatunki dramatyczne - Tragedia

Tragedia — gatunek obejmujący utwory, w których ośrodkiem i siłą napędową akcji jest nieprzezwyciężalny konflikt między dążeniami wybitnej jednostki a wartościami i mocami wyższymi, którym musi się ona przeciwstawić: losem, prawami historii, interesem zbiorowości, normą moralną, prowadzący nieubłaganie do jej klęski.

Gatunki dramatyczne - Komedia

Komedia — to  gatunek uformowany w starożytnej Grecji (Arystofanes), obejmujący utwory o pogodnej tematyce i żywej najczęściej akcji, zamkniętej rozwiązaniem pomyślnym dla bohaterów, operujące chwytami komizmu sytuacyjnego, charakterologicznego i językowego, karykaturalnego wyjaskrawienia i groteski, nierzadko mające zabarwienie satyryczne.

Gatunki dramatyczne - Gatunki dramatu średniowiecznego

Z intermediów wyrósł osobny gatunek sceniczny — farsa.

Gatunki dramatyczne - Dramat romantyczny

Nieliczenie się z koniecznościami technicznymi i konwencjami widowiska teatralnego czyniło z wielu utworów tego gatunku dramaty — w swojej epoce — niesceniczne.

Gatunki dramatyczne - Dramat obyczajowo-psychologiczny

Istotny składnikstanowi wielostronna charakterystyka postaci, przy czym w pewnychodmianach gatunku akcent pada na charakterystykę bohatera jakoreprezentanta określonego środowiska socjalnego, w innych zaś naanalizę jego życia wewnętrznego; wszystkim odmianom właściwe jestzainteresowanie dla realiów obyczajowych i ich roli w kształtowaniulosu postaci.

Historia Filmu - Rodzaje i gatunki filmu

Podział na gatunki i rodzaje piśmiennictwa budzi kontrowersje wśród teoretyków literatury, toteż podział filmów na rodzaje i gatunki również wywołuje ostre spory teoretyczne.

GATUNKI LITERACKIE

LIRYKA −  pieśń −  hymn −  satyra −  miłosna −  psalm } modlitewnik EPIKA -  kronika −  kazanie −  hagiografia (żywoty świętych, opisując idealizują je, propagują wzorzec osobowy → asceta) −  apokryt       (gatunek literacki przedstawiający żywot najświętszej rodziny) −  romans rycerski −  epos ...

GATUNKI LITERACKIE W RENESANSIE

Do literatury polskiej ten gatunek wprowadził Kochanowski. Stała się środkiem wprowadzenia do literatury środowiska mieszczańskiego z jego życiem codziennym i ludźmi, problematyką obyczajową i psychologiczną, co wyraźnie odróżniało ten gatunek od epiki wierszowanej.

PAMIĘTNIK JAKO GATUNEK LITERACKI - RODZAJE I TYPY PAMIĘTNIKÓW

Pamiętniki w XVII wieku pisali prawie wszyscy. Nie pisali ich tylko chłopi. Można wyróżnić trzy rodzaje pamiętników:

−  pamiętniki, które powstawały dla upamiętnienia jakiegoś wydarzenia

−  pamiętniki pisane u schyłku życia

−  pamiętniki spisywane z dnia na dzień (były to tzw...

PAMIĘTNIK JAKO GATUNEK LITERACKI - FUNKCJA I ZNACZENIE W CZASACH BAROKU

1.  opowiadania oparte na faktach historycznych wojnach jakie Polska prowadziła w XVII wieku (wojny ze Szwecją, Moskwą i Turkami, wojna domowa, zwana rokoszem Lubomirskiego)

2.  kreślą realistyczny obraz życia stanu szlacheckiego w XVII wieku zabawy, pijatyki, bójki, pojedynki, rokosze, uczty...

PAMIĘTNIK JAKO GATUNEK LITERACKI - TWÓRCY PAMIĘTNIKÓW W XVII W.

1.  Jan Chryzostom Pasek

>

3.  Bogusław Maskiewicz

GATUNKI LITERACKIE W BAROKU

EPIKA

−  pamiętnik

−  epos

−  powieść („Don Kichot”)

−  listy

−  poemat

LIRYKA

−  pieśń

−  sonet

−  wiersz miłosny

−  fraszka

−  carmen figuratum (wiersze napisane w różnych kształtach, np. dzwonu)

DRAMAT

−  tragedia

−  ...

SATYRY I. KRASICKIEGO - RODZAJE SATYR I DZIEJE GATUNKU

Satyra to gatunek literacki znany od starożytności. Jest to gatunek z pogranicza liryki i epiki.

GATUNKI LITERACKIE W EPOCE OŚWIECENIA

EPIKA

−  powiastka filozoficzna

−  poemat heroikomiczny (parodia poematu heroicznego czyli eposu bohaterskiego)

−  satyra dialogowa

−  bajka

−  powieść epistolarna

−  publicystyka

LIRYKA

−  wiersz

−  erotyk

−  oda

−  hymn

DRAMAT

−  ...

Jakie rodzaje i gatunki występują w literaturze Oświecenia. Jakie są ich źródła i czemu zawdzięczały popularność?

Z założeń gatunku wynikał optymizm, nakazujący szczęśliwe rozstrzygnięcie zarówno intrygi, jak i nabrzmiałych problemów społecznych.

Wymień gatunki literackie romantyzmu, wymień cechy jednego z nich

Gatunki literackie romantyzmu to: dramat romantyczny poemat dygresyjny powieść poetycka epopeja oda ballada Ballada Nazwa pochodzi od słowa ballare (wł.