Ganczo Bankow

Czytaj Dalej

Płatności przyspieszone, kredyty banku eksportera dla importera, przedpłaty

Przyspieszone płynności – kredyty banku eksportera dla importera będą polegały na przyznaniu przez bank eksportera zagranicznemu importerowi kredytu w walucie narodowej eksportera.

Płynność a rentowność banku

Stanowi to zagrożenie dla płynności banku. gotowość banku do realizacji płatności w terminie wymaga utrzymywania aktywów niedochodowych, wówczas kosztem jest kwota obniżonego dochodu.

Fundusze własne banku jako element ograniczenia ryzyka

Zgodnie z ustawą Prawo Bankowe bank jest obowiązany utrzymywać sumę funduszy własnych na takim poziomie, aby wynosiła ona nie mniej niż 8% aktywów i zobowiązań pozabilansowych banku ważonych ryzykiem.

Ryzyko, rentowność i płynność banku

Stanowi to zagrożenie dla płynności banku. gotowość banku do realizacji płatności w terminie wymaga utrzymywania aktywów niedochodowych, wówczas kosztem jest kwota obniżonego dochodu.

Ryzyko kapitałowe w banku

Jednak bardziej precyzyjnie stopień ryzyka akceptowany przez bank przedstawia współczynnik wypłacalności. Jednak z powodu bezpieczeństwa spadek wartości aktywów nie może przekroczyć wartości kapitału akcyjnego - w przeciwnym razie bank stałby się niewypłacalny.

Organizacja Narodowego Banku Polskiego

Jest on przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej, Zarządu NBP oraz Komisji Nadzoru Bankowego. Zatwierdza ona plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności.

Funkcje banku centralnego

Pełniąc rolę banku banków sprawuje on kontrolę nad działalnością banków komercyjnych, a w szczególności nad przestrzeganiem przepisów prawa bankowego.

Konsolidacja banków w formie spółek akcyjnych

Również BRE Bank ma w planach zbudowanie silnej grupy uniwersalnej, do czego ma się przyczynić przejęcie Banku Częstochowa SA, stworzenie pionu wirtualnej bankowości (mBanku) oraz pionu bankowości detalicznej pod nazwą Multibank.

Konsolidacja banków spółdzielczych

Obecnie jest ich 1 0 oraz BGŻ SA, który uzyskał prawo do zrzeszania banków spółdzielczych na podstawie ustawy o bankach spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i o bankach zrzeszających z dnia 7grudnia 2000 r.

ROLA BANKU

  UDZIAŁ W KREACJI PIENIĄDZA Banki komercyjne mogą w ograniczonym stopniu tworzyć pieniądz bankowy ponad pozostawione mu sumy wkładów za pomocą kreacji dodatkowych kredytów.

Istota ryzyka kredytowego banku i jego konsekwencje

Bank bowiem angażuje środki własne akcjonariuszy i udziałowców oraz przyjęte depozyty i lokaty od klientów oraz innych banków i instytucji (pasywa)- w działalność kredytową, inwestuje w papiery wartościowe (aktywa).

Szczególne obowiązki i uprawnienia banków

  Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie:   1) innym bankom o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń oraz czynnościami obrotu dewizowego, a także w związku z konsolidacją ...

Likwidacja, przejęcie banku

    Z dniem podjęcia przez Komisję Nadzoru Bankowego decyzji o przejęciu banku przez inny bank:   1) zarząd banku, zarząd komisaryczny oraz rada nadzorcza przejmowanego banku ulegają rozwiązaniu, a kompetencje walnego zgromadzenia zostają zawieszone, 2) bank przejmujący obejmuje zarząd majątkiem banku przejętego, 3) wygasają prokury i pełnomocnictwa udzielone przez przejęty ...

Upadłość banku

  Jeżeli według bilansu aktywa banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań, zarząd banku, zarząd komisaryczny lub likwidator powiadamia o tym niezwłocznie Komisję Nadzoru Bankowego, która podejmuje decyzję o zawieszeniu działalności banku, a następnie decyzję o jego przejęciu przez inny bank, za zgodą banku przejmującego, albo występuje do właściwego sądu wojewódzkiego z ...

Polityka lokalizacji banku

Sytuacja konkurencyjna na rynku: liczba instytucji finansowych, miejsce ich lokalizacji i czas ich pracy; struktura tych instytucji wg wielkości obrotów, zatrudnienia, liczby klientów i rachunków ich oddziałów; okres działania konkurencyjnych firm w badanym rejonie; opinie mieszkańców rejonu o funkcjonujących w nim bankach; wielkość oferty banków konkurencyjnych i jakości obsługi ...

Promocja i reklama banku

Każdy bank powinien również mieć opracowany folder reklamowy banku oraz roczne raporty.

Konsolidacja banków

Jakość obsługi gospodarki przez system bankowy i jego bezpieczeństwo w decydującej mierze zależą od regulacji bankowych i pracy nadzoru bankowego, od uniezależnienia banków od presji politycznych (prywatyzacja), od wyposażenia kapitałowego banków i kompetencji zarządzających, od konkurencji międzybankowej wreszcie - a nie od obywatelstwa właścicieli banków.

GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW BANKU

W strukturze przychodów z działalności bankowej zwiększył się udział przychodów z tytułu operacji finansowych i wymiany walut (o 35,1 pkt) i wyniósł 72,5%, a zmniejszył się udział przychodów z tytułu odsetek, stanowiących w poprzednich okresach podstawowe źródło przychodów banków, który wyniósł 23,8% (przed rokiem 55,4%), Jak widać w rachunku zysków i strat banków ...

Fukncje banków centralnych

Bank banków spełnia następujące funkcje: - reguluje cyrkulację emitowanego pieniądza (gotówkowego i ży­rowego); - reguluje wielkość pieniądza bankowego tworzonego przez banki operacyjne; - reguluje płynność całego systemu bankowego; - kształtuje potencjał kredytowy banków operacyjnych poprzez odpowiednie instrumenty pieniężn Najbardziej istotne dla banku centralnego ...