Gammapatia monoklonalna o nieokreślonym znaczeniu

Czytaj Dalej

Aktywność ruchowa i jej znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

 

Szkielet człowieka dzieli się na:szkielet osiowy (czaszka,kręgosłup,żebra,mostek),szkielet kończyn.W kości długiej można wyodrębnić:trzon,dwie nasady (gorną,dolną).Okostna-włóknista błona ochraniająca kość od zewnątrz-jest silnie unaczyniona(odżywia kość)&unerwiona.Znajdują się w niej...

Polityk, gospodarz, artysta - różne sposoby realizowania siebie i znaczenia swojego śladu w rzeczywistości przez bohaterów literackich epok odrodzenia i oświecenia

Polityk, gospodarz, artysta - różne sposoby realizowania siebie i znaczenia swojego śladu w rzeczywistości przez bohaterów literackich epok odrodzenia i oświecenia . Znaczną część tekstu komedii zajmują dyskusje, nie tylko na tematy polityczne.

Uzasadnij znaczenie słów A. Asnyka „Każda epoka ma swe własne cele" na podstawie literatury dwóch wybranych epok

Uzasadnij znaczenie słów A. Romantyzm i pozytywizm to dwie wielkie epoki w dziejach XIX-wiecznej kultury polskiej, okresy znaczące dla świadomości narodowej współczesnych Polaków.

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.  

W zależności od tego, co dla konkretnej osoby jest życiowym celem, będzie on nadawał różne znaczenia Itace. Nie dane jest nam rozsądzać o tym, czy któreś z tych znaczeń, czyli celów życia jest ważniejsze, nadrzędne.

TREŚĆ I ZNACZENIE NOWEGO TESTAMENTU

Nowy Testament to zbór pism chrześcijańskich. Składa się z 27 ksiąg (historyczne, dydaktyczne, prorocze). Nowy Testament przedstawia dzieje Jezusa Chrystusa (ewangelie), historie pierwszych gmin chrześcijańskich. Przedstawione są tam zasady moralności, kultu, poglądy filozoficzne. Myślą przewodnią jest...

CHARAKTERYSTYKA I ZNACZENIE EWANGELII ŚW. JANA („APOKALIPSA ŚW. JANA”)

„Apokalipsa” znaczy objawienie, odsłonięcie.

ZNACZENIE DRUKARZY

Znajomość dzieł sztuki renesansowej nie była tak powszechna jak dzieł literatury powielanych w  wielu egzemplarzach i przez to łatwo dostępnych, zwłaszcza wobec wzrastającej konkurencji drukarni i obniżających się przez to cen. W RP liczba warsztatów drukarskich wzrastała od 1503 roku. Drukarnia stała...

PAMIĘTNIK JAKO GATUNEK LITERACKI - FUNKCJA I ZNACZENIE W CZASACH BAROKU

1.  opowiadania oparte na faktach historycznych wojnach jakie Polska prowadziła w XVII wieku (wojny ze Szwecją, Moskwą i Turkami, wojna domowa, zwana rokoszem Lubomirskiego)

2.  kreślą realistyczny obraz życia stanu szlacheckiego w XVII wieku zabawy, pijatyki, bójki, pojedynki, rokosze, uczty...

DZIAŁALNOŚĆ KRÓLA I ZNACZENIE DWORU KRÓLEWSKIEGO

Poniatowski popierał architekturę. Przebudował zamek królewski, zbudował pałac na wodzie. Był mecenasem literatury. Wydawał publiczne, oświeceniowe utwory (u niego pojawiły się po raz pierwszy utwory Krasickiego).

CHARAKTERYSTYKA CZASOPIŚMIENNICTWA - funkcja i znaczenie rozwoju czasopiśmiennictwa

Czasopiśmiennictwo doby oświecenia miało charakter zaangażowany, patriotyczny. Interesowało się sprawami polskimi, przede wszystkim społecznymi, politycznymi, gospodarczymi i kulturalnymi. Było głównym środkiem masowego przekazu i oddziaływania na ówczesne społeczeństwo.

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - znaczenie teatru

W okresie oświecenia teatr publiczny pełnił bardzo ważną rolę. Wychowywał ówczesnego obywatela. Uczył go krytycznie myśleć i widzieć wady ustroju, w którym żył. Walczył o język narodowy. Propagował postępowe reformy państwowe. Jego działalność szczególnie wzrosła w czasie Sejmu Czteroletniego...

„LALKA” - STARY SUBIEKT JAKO NARRATOR - ZNACZENIE PAMIĘTNIKA RZECKIEGO

Pamiętnik Rzeckiego to wzruszająca, chaotyczna gadanina starego subiekta, który opowiada o wszystkim co przeżył i przeżywa, wzbogacając to własnymi refleksjami. Spełnia tym samym ważne funkcje. Dopełnia obraz przedstawionej rzeczywistości w „Lalce” bardzo istotnymi elementami.

Informuje o udziale...

Znaczenie średniowiecza dla języka i kultury polskiej

Średniowiecze w historii i kulturze polskiej trwa od X do XV w. Jest to długi okres, wiele się w nim działo, najważniejsze to kształtowanie się państwowości polskiej w XV w. W tym też czasie zaczął kształtować się język polski, wydzielony z grupy języków słowiańskich. Między III i VIII w. n.e...

„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą słowa poety? Rozważania na podstawie własnych przemyśleń i literatury.

Nie dane jest nam rozsądzać o tym, czy któreś z tych znaczeń, czyli celów życia jest ważniejsze, nadrzędne. Istotny jest fakt, że Itaka zawsze kojarzona jest z czymś najważniejszym, najbardziej znaczącym.

Prometeusz, Ikar, Syzyf - realizacja określonych postaw

Postacie mitologiczne, czy to greckie, czy rzymskie, miały określony charakter, realizowały określone postawy. Sens ich czynów, dokonań był jasno określony i łatwy do odebrania przez czytelnika. Bohaterowie ci stali się symbolem ludzi realizujących określone postawy. Stąd też wielu twórców...

Prometeusz, Ikar, Syzyf - realizacja określonych postaw.

Postacie mitologiczne, czy to greckie, czy rzymskie, miały określony charakter, realizowały określone postawy. Sens ich czynów, dokonań był jasno określony i łatwy do odebrania przez czytelnika. Bohaterowie ci stali się symbolem ludzi realizujących określone postawy. Stąd też wielu twórców...

Rola motta i tytułu oraz ich wpływ na interpretację i znaczenie tekstu

Dżuma - wojna (znaczenie przenośne) - jest równie groźna jak wojna i jest także godziną próby - wyzwala z ludzi takie postawy i zachowania.

Współczesna literatura faktu, jej tematy i znaczenie

Jej duże znaczenie wynika z faktu, że ile jest rzetelna, stanowi źródło faktów historycznych, realiach życia, wiedzy o ludziach, motywacji ich czynów, psychice, oceny współczesnej im rzeczywistości itd. Uderza pytanie "Czy to ma dzisiaj jakiekolwiek znaczenie?

Realne i etymologiczne znaczenie pojęć biblijnych i mitologicznych

etymologia - znaczenie wyrazów, źródło słów znaczenie etymologiczne, znaczenie realne Pojęcia biblijne: raj, Eden cudowny ogród, pełen roślin i zwierząt, w którym żyli Adami Ewa, dopóki nie popełnili grzechu, wymarzone miejsce, kraina szczęścia, rozkoszy, "czuję się jak w raju" - jest mi dobrze, jestem szczęśliwy judasz imię jednego z apostołów Jezusa, który za ...

Struktura i znaczenie Dżumy

Narrator stawia siebie w pozycji osoby opowiadającej losy orańczyków podczas epi­demii (to jego pierwsza i oczywista funkcja) a przy tym wychodzącej w stronę czytelnika, nawiązującej z nim bezpośredni kontakt, wyjaś­niającej mu charakter i znaczenie swojej roli.