Funkcje władzy politycznej

Funkcje władzy politycznej - określone zadania, które spełnia władza. Sprowadza się do realizacji i koordynowania konfliktowych działań podmiotów polityki wokół nadrzędnych wartości i interesów warunkujących trwałość systemu politycznego, w tym podmiotów władzy politycznej i systemu ogólnospołecznego. Funkcja ta jest jedną z ważniejszych funkcji władzy politycznej. Wynika to bowiem z...

Czytaj Dalej

Przedmiot (dziedziny) działalności przedsiębiorstwa i realizowane w nim funkcje

Tak samo dla wewnętrznych komórek przedsiębiorstwa: funkcje pomocnicze z punktu widzenia przedsiębiorstwa (Np remonty) stają się funkcjami podstawowymi tych komórek (Np działu głównego mechanika).

Teorie legitymizacji i delegitymizacji władzy politycznej

Pałeckiego: Władza polityczna nie wymaga żadnego uzasadnienia, a jej uprawnienia władcze usprawiedliwia fakt posiadania władzy („samoistne źródła władzy politycznej”).

Prawne regulacje dotyczące partii politycznych w wybranych państwach współczesnych.

Z czasem jednak zaakceptowały one liberalne zasady porządku politycznego, traktując arenę wyborczo-parlamentarną jako jedynie właściwe miejsce konfrontowania grupowych interesów politycznych, i stały się równouprawnionymi partnerami w przetargach politycznych.

Władza-ujęcie socjologiczne

Ujmując w ten sposób funkcjonalny aspekt władzy politycznej, nie wyjaśniamy jeszcze jej aspektu strukturalnego tego, w jaki sposób władza jest sprawowana.

Motyw władzy w literaturze

Rozpoczynając rozważania nad problemem czy władza jest obowiązkiem, przywilejem czy też przekleństwem, warto się najpierw zastanowić, czym jest władza w ogóle. Zwykle określamy ją jako możliwość kierowania innym człowiekiem bądź grupą ludzi i konieczność brania odpowiedzialności za...

Legitymizacja władzy politycznej

Seymour Martin Lipset przedstawia ją natomiast jako "wysiłki podejmowane w celu wywołania i utrzymania opinii, że istniejące instytucje polityczne są najbardziej odpowiednie i właściwe dla społeczeństwa".

Władza jako podstawowa kategoria socjologii polityki - Władza polityczna a władza państwowa

Ujęcie relacji między tymi dwoma formami władzy sprowadza się do stwierdzenia, że „każda władza państwowa jest władzą polityczną lecz nie każda władza polityczna jest władzą państwową” Władza państwowa jest sprawowana przez specjalnie wyodrębniony aparata funkcjonujący na określonym terytorium gdzie państwo posiada suwerenność.

Formy legitymizacji władzy

Jeśli objęli i sprawują władzę zgodnie z prawem, jest ona prawnie umocowana, legalna, niezależnie od jakichkolwiek innych okoliczności czy osobistych przymiotów jednostek sprawujących te funkcje.

Co to jest doktryna i jej rodzaje

Doktryna polityczna jest to wynikający z określonej ideologii oraz uporządkowany zbiór poglądów na życie polityczne danego społeczeństwa kładący główny nacisk na zagadnienia władzy i ustroju politycznego państwa.

Kultura polityczna - pełny referat.

Funkcja socjalizacji politycznej oznacza proces wchodzenia członków danej społeczności w kulturę polityczną, a więc nabywanie wiedzy o systemie politycznym, tworzenie poglądów i postaw politycznych, kształtowanie hierarchii wartości politycznych.

Postawy obywatelskie Polaków w perspektywie wyborów samorządowych2002

W celu określenia zależności pomiędzy zaufaniem do samorządu lokalnego a poglądami politycznymi, skrzyżowaliśmy obie zmienne, przyjmując za zmienną niezależną poglądy polityczne.

Funkcje turystyki

Funkcja ta powiązana jest z funkcjami wychowania i kształcenia, wprowadza element poznania, zgłębienia wiedzy i wykorzystania teorii w praktyce.

Władza to przywilej, obowiązek czy przekleństwo?

Rozpoczynając rozważania nad problemem czy władza jest obowiązkiem, przywilejem czy też przekleństwem, warto się najpierw zastanowić, czym jest władza w ogóle. Zwykle określamy ją jako możliwość kierowania innym człowiekiem bądź grupą ludzi i konieczność brania odpowiedzialności za...

Władza to przywilej, obowiązek czy przekleństwo?

Rozpoczynając rozważania nad problemem czy władza jest obowiązkiem, przywilejem czy też przekleństwem, warto się najpierw zastanowić, czym jest władza w ogóle. Zwykle określamy ją jako możliwość kierowania innym człowiekiem bądź grupą ludzi i konieczność brania odpowiedzialności za podejmowane...

PROCES POLITYCZNY - Ujęcie polityki jako procesu wymaga przyjęcia kilku założeń

W ujęciu tym proces ma charakter egzogenny i przebiega wg schematu : uwarunkowania pozapolityczne – zmiany otoczenia polityki – stymulacja przeobrażeń politycznych – proces polityczny – cel polityczny – nowa sytuacja polityczna.

Teorie zmiany i rozwoju politycznego. Teorie rewolucji - TEORIE REWOLUCJI

Charles Tilly – teoria polityczna Rewolucja wynika ze zmieniającej się równowagi władzy i walk pomiędzy ubiegającymi się o przywództwo w kontrolowaniu państwa.

Elita polityczna, elita wpływu, klasa polityczna, elita władzy, elita decyzji - relacje

Można wyróżnić w niej dwie zasadnicze warstwy: elita polityczna- szeroko rozumiana, skupiona na zorganizowanych i zinstytucjonalizowanych instytucjach, takich jak partie polityczne, związki zawodowe czy też inne organizacje polityczne; elita administracyjna- określana jako rządzący establishment, podejmujący bezpośrednio decyzje polityczne i odpowiedzialny za ich realizację; w tym ujęciu klasa polityczna jest ujęciem szerszym od ...

Władza jako podstawowa kategoria socjologii polityki - Pojęcie władzy w ujęciu Maxa Webera

Max Weber definiuje władzę jako dowolną możliwość wykonywania własnej woli w ramach danych stosunków społecznych bez względu na sprzeciw i na to, na czym ta możliwość się opiera. Weber przyjmował więc behawioralne podejście do ujmowania władzy (o czym szerzej nieco dalej) pisząc, iż jest to...

Zachowania polityczne Polaków - Psychologiczne uwarunkowania zainteresowania polityką

Kulesza) Program – jest to konkretyzacją doktryny politycznej, program polityczny przenosi doktrynę i ideologię na grunt praktyki politycznej.

Pluralizm jako model stosunków władzy

Grupy interesu są bardzo zróżnicowane jeśli chodzi o zasoby polityczne i ekonomiczne. Partie polityczne mogą zmieniać sojusze z grupami interesu, aby móc optymalnie realizować swoje założenia programowe.