Funkcje władzy politycznej

Czytaj Dalej

Teorie władzy - Funkcje władzy politycznej

integracyjna

dystrybucyjna

ochronna

strukturotwórcza

Teorie władzy - Właściwości władzy politycznej

bezpieczeństwo, wolność, zabezpieczenie egzystencji, potrzeby wyższe, takie jak religijne, medyczne, estetyczne) wykonywanie władzy politycznej jest zawsze instytucjonalne podmiotami władczymi są tu decydenci polityczny (rządzący) a ich partnerami rządzeni władza polityczna poprzez instytucjonalne uprzedmiotowienie lub upodmiotowienie ludzi dokonuje dystrybucji, ochrony i kreowania dóbr publ.

Atrybuty władzy politycznej (siła – zakres – zasięg)

Koncepcje definiujące władzę poprzez cechy

II. W pewnym sensie dokonał tego R. Dahl, który wyróżnił:

- Rozkład władzy

- Koncentracja władzy

- Rozproszenie ludzi mających wpływ w układzie społecznym

■ Zakres władzy - Stopień w jakim władza ograniczona jest do pewnego obszaru

■ Zasięg...

Teorie władzy politycznej według Klausa von Beyme - Teorie psychologiczne

Dążenie do władzy często jest wykazywane jako jeden z podstawowych ludzkich popędów.

Jest to nie tylko wykorzystywanie władzy do maksymalizacji przyjemności, ale głównie twierdzenie, że człowiek nie może sobie zapewnić mocy i środków do tego by żyć dobrze tak jak w danej chwili nie zdobywając sobie...

Teorie władzy politycznej według Klausa von Beyme - Substancjonalne

Dawniej władza była utożsamiana z politycznymi środkami i zasobami które państwo może wykorzystać realizując monopol uprawnionego zastosowania przemocy, aby przeprowadzić swe zamierzenia pomimo wewnętrznego oporu obywateli czy też w relacjach zagranicznych z innymi państwami.

Teorie władzy politycznej według Klausa von Beyme - Operacyjne

Benfield wyróżnił analizę czynników umożliwiających wywieranie wpływu : - oddziaływanie opierające się na poczuciu zobowiązania (autorytet) - oddziaływanie opierające się na przyjaźni i życzliwości - oddziaływanie opierające się na racjonalnych rozważaniach - oddziaływanie opierające się na oszustwie i iluzji - oddziaływanie opierające się na przymusie Bachrach i Bartaz włądza bardziej relacja (podejście funkcjonalistyczne) przesłanki ...

Teorie władzy politycznej według Klausa von Beyme - Komunikacji

Kiedy zaś w polityce wewnętrznej procesy nauki i przetwarzania informacji przestaną funkcjonować grozi rewolucja władza bowiem utraciła swój kredyt.

Koncepcja władzy politycznej Maxa Webera

Według klasycznej definicji Maxa Webera, władza to dowolna możliwość wykonywania własnej woli w ramach danych stosunków społecznych bez względu na sprzeciw i na to, na czym ta możliwość się opiera.

Często przyjmuje się, że osoba podporządkowana sprawującemu władzę, powinna posiadać...

Legitymizacja władzy politycznej

Seymour Martin Lipset przedstawia ją natomiast jako "wysiłki podejmowane w celu wywołania i utrzymania opinii, że istniejące instytucje polityczne są najbardziej odpowiednie i właściwe dla społeczeństwa".

Substancjalne i relacjonalne ujęcie władzy politycznej

Ujęcia władzy:

a) substancjalne podmiotowe (mocne) – niepełne, władza sama w sobie, człowiek jest władzą, władza jest kimś

b) substancjalne przedmiotowe (słabe) – władza sama w sobie, człowiek posiada ją, władza jest czymś

c) relacjonalne – relacja między A i B (ludźmi, człowiekiem a...

Władza polityczna a władza państwowa

Jednak władza państwowa jest tylko postacią władzy politycznej.

Władza społeczna a władza polityczna

Władza dzieli się na: a) naturalną (nad otoczeniem) b) społeczną (nad ludźmi) Władza polityczna mieści się wewnątrz władzy społecznej, jest jej częścią.

Funkcje elit politycznych

Wypracowywanie długofalowych założeń dotyczących strategii politycznej obejmuje zarówno określenie zadań, celów politycznych, zestawień korzyści i kosztów społecznych, jak i główne instrumenty oraz mechanizmy ich realizacji Kontrolna; wyrażana w kompetencjach parlamentu względem egzekutywy rządowej.

Władza jako podstawowa kategoria socjologii polityki - Władza polityczna a władza państwowa

Ujęcie relacji między tymi dwoma formami władzy sprowadza się do stwierdzenia, że „każda władza państwowa jest władzą polityczną lecz nie każda władza polityczna jest władzą państwową” Władza państwowa jest sprawowana przez specjalnie wyodrębniony aparata funkcjonujący na określonym terytorium gdzie państwo posiada suwerenność.

Funkcje wartości politycznych

integracyjna

stabilizacyjna

regulacyjne

inspiracyjna

dyrektywna

Teorie legitymizacji i delegitymizacji władzy politycznej

Pałeckiego: Władza polityczna nie wymaga żadnego uzasadnienia, a jej uprawnienia władcze usprawiedliwia fakt posiadania władzy („samoistne źródła władzy politycznej”).

Funkcje partii politycznych w procesie demokratyzacji

społeczna - socjalizacja elektoratu - mobilizacja elektoratu, - ekspresja wartości i idei politycznych - artykulacja i agregacja interesów zbiorowych - integracja wyborców jako wspólnoty plitycznej 2) państwowo-publiczna - rekrutacja kandydatów - podejmowanie decyzji Krytyka rządu 3) organizacyjna - budowanie i utrwalanie ładu instytucjonalnego 4) systemowotwórcza – uczestnicttwo w formowaniu i utrwalaniu ...

Wymień funkcje partii politycznej

- zapewnienie pluralizmu politycznego, - wzmożona aktywność polityczna, - selekcja kandydatów na stanowiska polityczne, - tworzenie koalicji, - stabilizacja ustroju politycznego.

Struktura społeczeństwa - władza polityczna

Niemal we wszystkich społeczeństwach widoczny jest za to wyraźny podział na grupy o różnym stop­niu dostępu do centrum władzy. Prawie zawsze decydenci tworzą wyraźnie odrębną grupę - może to być rada starszych, może być wódz i jego do­radcy, cesarz i najwyżsi kapłani, król i szlachta, a w...

Scharakteryzuj trzy etapy legitymizacji władzy politycznej według Maxa Werbera

Ten typ legitymizacji władzy politycznej spotykamy współcześnie w państwach demokratycznych, gdzie nacisk kładzie się raczej na przestrzeganie prawa i autorytet instytucji władzy, a nie na osobisty autorytet poszczególnych polityków)