Fundusze inwestycyjne

Czytaj Dalej

Fundusze inwestycyjne- dynamika i czynniki sprawności sektora

Rozróżniamy trzy podstawowe kategorie funduszy inwestycyjnych: fundusze otwarte, zamknięte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. 000, a jako ciekawostkę można przytoczyć, że popularne są tam także fundusze inwestycyjne inwestujące w jednostki innych funduszy inwestycyjnych.

Asset mamangement, czy fundusze inwestycyjne - w co warto inwestować ?

30 Asset management – portfel akcyjny 32,7 159,3 128,6 Asset management – portfel mieszany 18,5 72,3 91,5 Asset management – portfel bezpieczny 8,6 26,2 70,4 Fundusze inwestycyjne akcyjne 21,3 123,7 84,8 Fundusze inwestycyjne zrównoważone 18,1 64,7 66,0 Fundusze inwestycyjne stabilnego wzrostu 13,1 43,6 54,6 Fundusze inwestycyjne obligacyjne 9,4 19,0 57,5 Fundusze inwestycyjne rynku ...

Fundusz inwestycyjny

Rodzaje funduszy inwestycyjnych Fundusz inwestycyjny może zostać utworzony jako: Fundusz inwestycyjny otwarty Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Fundusz inwestycyjny zamknięty Fundusz inwestycyjny o szczególnej konstrukcji lub szczególnego typu.

Narodowe Fundusze Inwestycyjne - krótka charakterystyka

Narodowe Fundusze Inwestycyjne, NFI, fundusze inwestycyjne utworzone przez skarb państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP), działające w formie spółek akcyjnych.

Fundusze własne banku jako element ograniczenia ryzyka

Zgodnie z ustawą Prawo Bankowe bank jest obowiązany utrzymywać sumę funduszy własnych na takim poziomie, aby wynosiła ona nie mniej niż 8% aktywów i zobowiązań pozabilansowych banku ważonych ryzykiem.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest dla przedsiębiorców poszukujących środków na dokonanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację lub powiększenie majątku trwałego przedsiębiorstwa.

Decyzje inwestycyjne

Można podzielić na trzy grupy: - decyzje służące odrzuceniu lub akceptacji konkretnego projektu inwestycyjnego, - decyzje dotyczące wyboru określonego wariantu inwestycyjnego spośród kilku konkurencyjnych projektów prowadzących do tego samego celu - decyzje odnoszące się do wyboru najkorzystniejszego programu rozwoju przedsiębiorstwa, rozumianego jako zbiór najkorzystniejszych przedsięwzięć rozwojowych.

Inwestycja (projekt inwestycyjny)

względnej oceny opłacalności; decyzje te podejmuje się wówczas, gdy założony cel można osiągnąć realizując jedno z wielu przedsięwzięć i zachodzi potrzeba wyboru najbardziej opłacalnego wariantu inwestycyjnego, decyzje odnoszące się do programowania, odzwierciedlające wybór najkorzystniejszego programu rozwoju firmy; program ten tworzy się uwzględniając z jednej strony środki będące w dyspozycji przedsiębiorstwa, z drugiej zaś ...

Efektywność projektów inwestycyjnych

Podstawę rachunku opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych stanowi wartość przepływów pieniężnych netto (net cash flow - NCF).

Analiza finansowa projektów inwestycyjnych - etapy

CAŁKOWITE NAKŁADY INWESTYCYJNE ZAKUP ZIEMI I PRZYGOTOWANIE TERENU+ BUDYNKI I BUDOWLE + MASZYNY I URZĄDZENIA + WYPOSAŻENIE POMOCNICZE I USŁUGOWE + NIEMATERIALNE AKTYWA TRWAŁE + PRZEDPRODUKCYJNE NAKŁADY INWESTYCYJNE + KAPITAŁ OBROTOWY NETTO CAŁKOWITE NAKŁADY INWESTYCYJNE

Stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych

Jest to relacja dochodów (liczonych w skali roku) do całkowitych nakładów inwestycyjnych (skumulowanych od momentu rozpoczęcia przedsięwzięcia inwestycyjnego do okresu, dla którego wyznaczana jest ta relacja): dochód roczny/całkowity nakład inwestycyjny = stopa zwrotu.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

Finansowanie Funduszu Podstawowymi źródłami finansowania BFG są: obowiązkowe opłaty roczne wnoszone przez banki objęte systemem gwarantowania, kwoty przekazane z Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych pochodzące od podmiotów objętych systemem gwarantowania, tworzonego w razie konieczności wypłat środków gwarantowanych, dochody z pożyczek udzielonych przez Fundusz, środki uzyskane w ramach ...

Kanały dystrybucji na rynku dóbr inwestycyjnych i rynku usług

Transakcje na rynku dóbr inwestycyjnych mają odmienny charakter.

Kryteria klasyfikacji budżetowej w/g międzynarodowego funduszu walutowego

  Klasyfikacja opracowana przez międzynarodowy fundusz walut.

Działalność inwestycyjna

  Działalność inwestycyjna – działalność związana z dostarczaniem i gromadzeniem gotówki jako pożyczkodawca i właściciel papierów wartościowych i pozyskiwaniem i sprzedawaniem majątku trwałego wpływy: sprzedaż ziemi, maszyn, urządzeń i wyposażenia, sprzedaż papierów (ekwiwalentów dla gotówki), otrzymanie spłaty pożyczki, wydatki: zakup ziemi.

Zasady gospodarki finansowej funduszu celowego

Odpisy od innych funduszy tworzą fundusz ubezpieczeniowy, fundusz świadczeń gwarantowanych, narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, fundusz alimentacyjny, państwowy fundusz kombatantów.

RODZAJE FUNDUSZY VENTURE CAPITAL

Ze względu na założycieli wyróżniamy: fundusze niezależne- tworzone w oparciu o kapitał osób prywatnych bądź instytucji finansowych, których głównym celem działalności jest maksymalizacja zysku fundusze zależne- tworzone z reguły przez instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, banki i inne podmioty Ze względu na zakres przedmiotowy działalności wyróżniamy: fundusze uniwersalne-, które ...

FUNKCJE KONTROLNE FUNDUSZU VENTURE CAPITAL

Oprócz informacji dotyczących danego przedsiębiorstwa udziałowego fundusz Venture Capital będzie dla zapewnienia bardziej wiarygodnej oceny jego sytuacji analizował rozwój nowych technologii, rozwój sytuacji rynkowej oraz rozwój branży, w której działa przedsiębiorstwo.

UPRAWNIENIA WŁADCZE FUNDUSZU VENTURE CAPITAL

Podstawowe uprawnienia funduszu to:   zatwierdzanie planów działalności przedsiębiorstwa oraz ich ewentualnych zmian wprowadzanych w trakcie realizacji zawieranie, zamiana i wypowiadanie umów zawieranych przez przedsiębiorstwo zawieranie, zamiana i rozwiązywanie umów o zatrudnieniu menedżerów sprzedaż części lub całości przedsiębiorstwa otwieranie i zamykanie oddziałów i filii tworzenie ...

DZAIAŁNOŚĆ DORADCZA FUNDUSZU VENTURE CAPITAL

Zakres i formy wsparcia przedsiębiorstwa udziałowego przez fundusz Venture Capital w sferze doradztwa zależą od kilku czynników:   determinuje je polityka przyjęta przez fundusz i jego możliwości w tym zakresie udział w zarządzaniu przedsiębiorstwami będzie zależał od potrzeb zgłaszanych prze nie zaangażowanie dawcy kapitału udziałowego może wynikać ze stopnia realizacji celu ...