Fundusz

Czytaj Dalej

Fundusze inwestycyjne- dynamika i czynniki sprawności sektora

Fundusz otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty sprzedaje jednostki uczestnictwa, które są wyceniane przez fundusz w każdym dniu wyceny, a fundusz ma obowiązek sprzedania jednostek uczestnictwa każdemu, kto dokona wpłaty.

Aspekty funkcjonowania funduszy emerytalnych

Nazwa PTE/OFE AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna AIG Otwarty Fundusz Emerytalny Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Spółka Akcyjna Otwarty Fundusz Emerytalny Allianz Polska Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK Spółka Akcyjna Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK Credit Suisse Life & Pensions Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna Credit Suisse Life & Pensions Otwarty Fundusz ...

Fundusze strukturalne

Realizacja Celi1 finansowana jest ze środków wszystkich funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF), Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF), Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF) oraz Finansowego Instrumentu Sterowania Rybołówstwem (FIFG) Cel 2 Cel 2 – dotyczy poprawy ekonomicznej i społecznej sytuacji regionów z trudnościami strukturalnymi i dokonujących ...

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - ŚRODKI GWARANTOWANE

Źródłami finansowania Funduszu są:   1)  obowiązkowe opłaty roczne wnoszone przez podmioty objęte systemem gwarantowania,   2)  kwoty przekazane z funduszu ochrony środków gwarantowanych, pochodzące z wpłat podmiotów objętych systemem gwarantowania, dokonywanych zgodnie z uchwałą Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek specjalny Funduszu w Narodowym Banku ...

Asset mamangement, czy fundusze inwestycyjne - w co warto inwestować ?

30 Asset management – portfel akcyjny 32,7 159,3 128,6 Asset management – portfel mieszany 18,5 72,3 91,5 Asset management – portfel bezpieczny 8,6 26,2 70,4 Fundusze inwestycyjne akcyjne 21,3 123,7 84,8 Fundusze inwestycyjne zrównoważone 18,1 64,7 66,0 Fundusze inwestycyjne stabilnego wzrostu 13,1 43,6 54,6 Fundusze inwestycyjne obligacyjne 9,4 19,0 57,5 Fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego 5,4 16,7 51,4 WIG 33,8 165,3 - WIG ...

Fundusz inwestycyjny

Rodzaje funduszy inwestycyjnych Fundusz inwestycyjny może zostać utworzony jako: Fundusz inwestycyjny otwarty Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Fundusz inwestycyjny zamknięty Fundusz inwestycyjny o szczególnej konstrukcji lub szczególnego typu.

PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

Są to: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Rezerwy Demograficznej, Fundusz Leśny, Fundusz Termomodernizacji, Fundusz Pracy, Krajowy Fundusz Drogowy, Fundusz Promocji Mleczarstwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz emerytalno-rentowy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Fundusz prewencji i rehabilitacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Fundusz Rozwoju ...

Turystyka, a zadania organów państwowych. Budżet państwa i fundusze parabudżetowe.

Dotacyjne zasilanie funduszów stwarza możliwości ingerencji organów państwowych wyższego stopnia w gospodarkę funduszową organów niższego stopnia, co ogranicza samodzielność organów administrujących omawianymi funduszami.

Fundusze celowe

Oznacza to odstąpienie od zawartego wpierwotnej definicji zastrzeżenia, iż funduszem celowym jest fundusz ustawowo powołany przed dniem wejścia w życie ustawy o finansach publicznych.

FUNDUSZE WŁASNE BANKU

Sposób wyliczania funduszy własnych skorygowanych może przedstawić następująco: Fundusze zasadnicze + pozycje dodatkowe funduszy podstawowych - pomniejszenia funduszy podstawowych = fundusze podstawowe skorygowane + fundusze uzupełniające = fundusze skorygowane i fundusze uzupełniające - pomniejszona suma funduszyFUNDUSZE WŁASNE ...

RODZAJE FUNDUSZY VENTURE CAPITAL

Ze względu na założycieli wyróżniamy: fundusze niezależne- tworzone w oparciu o kapitał osób prywatnych bądź instytucji finansowych, których głównym celem działalności jest maksymalizacja zysku fundusze zależne- tworzone z reguły przez instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, banki i inne podmioty Ze względu na zakres przedmiotowy działalności wyróżniamy: fundusze uniwersalne-, które ...

Fundusz emerytalny

Można być członkiem tylko jednego funduszu i można go dobrowolnie wybrać w określonym terminie, po wyznaczonym czasie jego fundusz zostanie wybrany losowo.

Fundusz powierniczy

(Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych) fundusz powierniczy stanowił wyodrębnioną finansowo wspólną masę majątkową uczestników, o zmiennej wartości i stałym przeznaczeniu gospodarczym, zarządzaną przez towarzystwo funduszy powierniczych.

Fundusz udziałowy i zasobowy w spółdzielni

Powstaje z : * wpłat udziałów członkowskich, * odpisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej * innych źródeł określonych w odrębnych przepisach Wykorzystuje się go na : *wycofane udziały przez członków spółdzielni, * pokrycie straty bilansowej jeżeli wartość funduszu zasobowego jest niewystarczająca FUNDUSZ ZASOBOWY fundusz spółdzielni, który powstaje z wpłat wpisowych dokonanych przez członków spółdzielni ...

Europejski Fundusz Społeczny

ęEuropejski Fundusz Społeczny to najwcześniej utworzony fundusz strukturalny UE. ęEuropejski Fundusz Społeczny to najwcześniej utworzony fundusz strukturalny UE.

Fundusze unijne - informacje ogólne

Fundusz Spójności (Cohesion Fund) jest instrumentem polityki strukturalnej, lecz nie zalicza się do funduszy strukturalnych.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny finansowany jest z rocznych opłat instytucji objętych systemem gwarantowania, własnej działalności, takiej jak udzielanie pożyczek, oraz z funduszy przekazywanych z budżetu Europejska|Unii Europejskiej i Bank Polski|Narodowego Banku Polskiego.

ISTOTA I KLASYFIKACJA FUNDUSZY CELOWYCH

Jeżeli fundusz celowy realizuje zadania wyodrębnione z budżetu państwa to jest on państwowym funduszem celowym Jeżeli fundusz celowy realizuje zadania wyodrębnione z budżetu jednostki samorządu terytorialnego to jest odpowiednio gminnym, powiatowym lub wojewódzkim funduszem celowym.

Fundusze Unii Europejskiej

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej to: EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) EFRR powstał w 1975 roku. Obok tych Funduszy Strukturalnych istnieje jeszcze Fundusz Spójności zwany też Funduszem Kohezji.

Pojęcie funduszu celowego: zasady gospodarki finansowej funduszów celowych

Fundusze celowe – ustawa o finansach publicznych nazywa funduszem celowym fundusz ustawowo powołany przed wejściem w życie ustawy, gdzie przychody funduszu pochodzą z dochodów publicznych, a wydatki przeznaczane są na realizację wyodrębnionych zadań.