Słowianie północno - zachodni a Frankowie

Książę Wieletów Drogowit wspierał Sasów w walce przeciwko Frankom i napadał Obodrzyców. Zwierzchnictwo frankijskie w tej części słowiańszczyzny przetrwało do rozbicia monarchii karolińskiej. w walce z Frankami zahamowała ten proces.

PAŃSTWO FRANKÓW - FRANKOWIE

W omawianym przez nas okresie rozróżniano dwie grupy plemion franki j skich, a mianowicie: Franków Salickich zamieszkałych w pobliżu Morza Północnego oraz Franków Rypuarskich, których siedziby znajdowały się głównie na prawym brzegu środkowego Renu.

FRANKO IWAN

FRANKO IWAN, ur.

Sakralny charakter władzy królów germańskich (VI – VIII w.) i model stosunków z Kościołem po przyjęciu chrześcijaństwa (Wizygoci, Ostrogoci, Wandalowie, Frankowie)

Ostrogoci w Italii Wandalowie w Afryce Burgundowie w dolinie Rodanu Wizygoci w Hiszpanii Frankowie wkroczywszy do Galii przyjęli katolicyzm u germ.

FRANKO z KOLONII, Franko z Paryża

, w której znaki nutowe miałyokreślać modusy rytmiczne, a nie na odwrót, jak było to wnotacji modalnej; ten rozwinięty sposób notacji często nazywasię od imienia twórcy notacją frankońską.

FRANKOWIE

Galię, dając początek państwu Franków (frankońskiemu); nazwa nadawana w Bizancjum, Syrii, Palestynie i Egipcie przybyszom z Europy zach.

FRANKO bp.

Żył w 2. poł. XI w. Wg Galla Anonimaj a k o bp „polski" F. był inicjatorem wysłania przez WładysławaHermana poselstwa do opactwa Saint-Gilles w Prowansjicelem uproszenia potomstwa (przyjmuje się, że „polski"znaczy wlkp., czyli pozn.).

Pogląd, że przed objęciem diec.poznańskiej F. był bpem nieznanej...

FRANKO IWAN

ur. 27 VIII 1856 w Nahujowicachk. Drohobycza, zm. 28 V 1916 we Lwowie, poeta, prozaik,publicysta.

Urodził się w rodzinie polsko-ukraińskiej; gimnazjum pol.ukończył w Drohobyczu i 1875 wstąpił na wydz. filozofiiUniw. Lwowskiego; 1878 wchodził w skład lwowskiego Komite tu Socjalist.; trzykrotnie był...

FRANKOWIE, Państwo Franków

Hubert, L'architecture religieuse du haut moyen-âge en France, P 1952; A. Palanque, Histoire du catholicisme en France I, P 1957, 19632; P. Kumor, Historia Kościoła I-II, Lb 1973; Histoire des diocèses de France I-XVI, P 1974-83.