Fotografia

Fotografia

Czytaj Dalej

Fotografia artystyczna, fotografia estetyzująca

Fotografia - 1931, Estetyka światła - 1936, Fotografiaojczysta - 1951), którą wywarł olbrzymi wpływ na środowiskofot. fotografiiamer.

Sztuka fotografii

Fotografia artystyczna Fotoreportaże oraz pospolite portrety, zdaniem niektórych, obniżały status fotografii, jako pretendentki do rangi jednej z dziedzin sztuki.

Fotografia zorientowana społecznie

Z jednej strony rozwija się fotografia artystyczna, uzyskująca z czasem akcep­tację jako dziedzina sztuki. Z drugiej - rozkwita fotografia reportażowa, prasowa.

Funkcje fotografii w badaniach socjologicznych

Taką rolę pełniły wymienione wcześniej cykle fotograficzne, uka­zujące nędzę, degradację społeczną w okresie Wielkiego Kryzysu w USA, zdjęciaemigrantów i wypędzonych, obrazy pracy dzieci, ruch „fotografii robotniczej"w Niemczech między I i II wojną światową, fotografia socrealistyczna w latach pięć­dziesiątych, zdjęcia środowiska narkomanów czy chorych na AIDS.

W stronę fotografii socjologicznej

W zasadzie jednak na ponad pół wieku drogi socjologii i fotografii rozchodzą się. W roku 197 2 rodzi się socjologiczna fotografia refleksyjna, zwana też partnerską lub ko­laboracyjną (reflexive photography, collaborative photography): Sol Worth i John Adair (zob.

Fotografia na usługach astronomii

Największe jednak możliwości fotografii ujawniły się przy badaniu takich obiektów kosmicznych, jak mgławice i galaktyki- Obiekty te świecą bardzo słabo i dopiero klisza fotograficzna po wielogodzinnym naświetleniu w pełni pokazuje szczegóły ich budowy.

Recenzja wystawy fotografii prasowej

Otóż organizatorem Konkursu jest Fundacja Konkurs Polskiej Fotografii Prasowej, niezależna organizacja typu non-profit, która wszelkie zgromadzone środki przeznacza na organizację konkursów, wystawę oraz inne działania służące popularyzacji i rozwojowi fotografii prasowej.

Teoretyczne inspiracje socjologii wizualnej - Wywiad z interpretacją fotografii

Bardziej skomplikowana wersja wywiadu fotograficznego to zastosowanie fotografii w wywiadzie grupowym, w grupach zogniskowanych (focus groups). poprzez dobór fotografii czy sugerujące komentarze, stosowana jest bardzo ciekawa procedura autofotografii (zob.

Fotografia a teoria socjologiczna

Zastanówmy się więc, jakie cechy musi spełniać teoria socjologiczna, aby sugerować prawomocność zastosowania fotografii i prawomocnie korzystać z materiału fotograficznego. Przy ich badaniu fotografia nie może znaleźć żadnego zastosowania.

Fotografia dnia roboczego

Zestawienie wyników indywidualnej fotografii dnia pracy (zestawienie przy wykonywaniu większej liczby fotografii tego samego stanowiska lub grup stanowisk).

Socjologia w fotografii i fotografia w socjologii

Dokonywało się to w okresie półtora wieku, zarówno od strony fotografii, któ­ra z czasem uzyskiwała coraz wyraźniejszą treść społeczną i implikacje społeczne, a najbardziej w tym jej nurcie, który zyskał nazwę „fotografii społecznej" (zob.

Początki fotografii

W początkowym okresie fotografii naświetlenie jednego tylko zdjęcia zajmowało częstokroć cały dzień. Fotografia zyskała popularność, gdy rozwój materiałów światłoczu­łych umożliwił zwykłym ludziom szybkie i łatwe robienie zdjęć.

Co to jest fotografia cyfrowa?

Fotografia cyfrowa jest szczególnie użyteczna gdy potrzebujemy natychmiast przesłać wykona­ne zdjęcia. Jednak technologia fotografii cyfrowej jest jesz­cze na stosunkowo wczesnymi etapie rozwoju.

FOTOGRAFIA

Fotografia, w; tenże, Teoria filmu. NY 1977 (O fotografii. Fotografia 6(1977) 2-3; H.

FOTOGRAFIA DUCHOWA

-> FOTOGRAFII MYŚLOWEJ, obrazie odtwarzanym nabłonie w wyniku aktywności psychicznej -> EKSTRASENSA, podczas którejprzenosi on na kliszę fotograficzną obraz powstały w jego mózgu. Efekt zaś fotografii duchowej wyjaśnia się dwojako: jako efekt fotografiimyślowej n.

Fotografia masowa

Krótkie czasy naświetlania i łatwość obsługi apa­ratów z filmem na rolce umożliwiły szybkie wy­konywanie całych serii zdjęć, co w efekcie dopro­wadziło do szerokiego spopularyzowania fotografii.

Czym jest nowoczesna fotografia?

Pod koniec lat 90. pojawiły się filmy nowej generacji, których parametry znacznie przewyższają dotychczasowe możliwości formatu małoobrazkowego, czyli 35 mm. Jednocześnie na rynku znalazły się aparaty cyfrowe, które zapisują obraz w postaci elektronicznej. Od końca lat 80. wybór błon...

FOTOGRAFIA MYŚLOWA

Obraz wytworzony w mózgu -> EKSTRASENSA n.t. jakiegoś przedmiotu,osoby,a następnie przeniesiony w wyniku ekspresji myślowej (psychicznej)na błonę filmową. Z zaobserwowanych przypadków wynika, że ekstrasensprzesyła nie tyle obiektywny obraz (przedmiotu, osoby) lecz obrazsubiektywny przetworzony przez swój...