Fizjologia pracy

Czytaj Dalej

SZKIC FIZJOLOGICZNY, fizjologia, utwór prozą

; jednakże fizjologie „ostatnich" stanowią margines gatunku: polski sz. fizjologie nie odegrały roli znaczącej; przez większość pisarzy traktowane były jako rodzaj ćwiczenia lit.

NOBEL Alfred Bernhard

fizjologii, inna - twórcy najwybitniejszego dzieła lit.

Fizjologia - zdolność wysiłkowa

W fizjologii są to próby oceniające wydolność fizyczną, które mierzą sumarycznie zdolność wykonywania pracy fizycznej.

Budowa i fizjologia człowieka

Budowa i fizjologia człowieka Anatomia- jest podstawą całej medycyny.

Pobudliwość i pobudzenie - fizjologia

Traczyk – „ Fizjologia człowieka w zarysie”. Aleksander Ronikier – „ Fizjologia sportu”.

FIZJOLOGIA

Fizjologia roślini zwierząt gospodarskich znalazła szerokie zastosowaniew rolnictwie, badania bowiem procesówwzrostu roślin i zwierząt oraz przekształcaniaprostych związków chemicznych w skom plikow anesubstancje zaspokajające potrzeby ludzkości(np.

INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT PAN

INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT PAN — instytut naukowo-badawczypodległy Wydziałowi V (Nauk Rolniczych i Leśnych)Polskiej Akademii Nauk; ma 8 zakładównaukowych: Fizjologii Żywienia, Paszoznawstwa,Fizjologii Środowiskowej, Przemiany Materii,Neurofizjologii i Endokrynologii, Fizjopatologii,Mięsoznawstwa, Fizjologii Rozpłodu i Laktacji.

Fizjologia

Fizjologia to nauka o procesach życiowych organizmów, np. Fizjologia jest niezmiernie szeroką dziedziną, toteż wyróżnia się jej węższe kierunki, np.

Układ nerwowy i narządy zmysłów

Obecnie w fizjologii dodaje się jeszcze zmysł równowagi, a także wszelkie czynności związane z czuciem (np. Obecnie w fizjologii dodaje się jeszcze zmysł równowagi, a także wszelkie czynności związane z czuciem (np.

HISTORIA LITERATURY - Dwudziestolecie Międzywojenne

Według tego psychologa zarówno zachowanie postaci, jak i jej reakcje zewnętrzne podporządkowane są prawom fizjologii i ujawniane za pomocą zmysłów.

Tendencje klasycystyczne i awangardowe w liryce XX wieku

utwory poetyckie składają się z różnorodnych obrazów, łączyło je to, że miały stanowić projekcję jednej osobowości niepokój znajdował swe odbicie w dynamizmie, a dążność do uogólnienia - w wizjach kosmicznych dosadność słownictwa, dobór wyrazów szokujących, o silnym zabarwieniu emocjonalnym wyjaskrawienie elementów brzydoty sięganie po motywy fizjologii zerwanie z tradycyjną ...

Jak rodzi się agresja

Pamiętajmy jednak, że możemy i powinniśmy starać się kontrolować nasze emocje, pomimo silnych wpływów fizjologii.

Uzależnienie medialne

W ICD - 10 określa się uzależnienie jako zespół wystąpienia różnych zjawisk na poziomie biochemii, fizjologii, psychiki (zwłaszcza procesów poznawczych) i zachowania związanego z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych lub uporczywego wykonywania pewnych czynności.

Przegląd metod jakościowych

Zdaniem niektórych badaczy, w szczególności w psychologii, manipulacja eksperymentalna (którą można traktować jako metodę ilościową) jest nieetyczna, ponieważ narusza się w niej prywatność osób badanych, podważa szacunek dla siebie, naraża zdrowie, a redukcja istoty działań ludzkich do mierzenia, liczb i fizjologii „jest wypaczeniem tego, co ludzie doświadczają”, eksperyment może nie uwzględniać też takich subiektywnych ...

SZKOŁA W CHARTRES. HUMANIZM WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA

Uczniem szkoły był Wilhelm z Conches (1080 - 1145), „najzdolniejszy po Bernardzie z Chartres gramatyk", prowadzący rozległe studia z zakresu astronomii, fizjologii, psycho­logii, filozofii przyrody.

RÓŻNE KONCEPCJE TEORII POZNANIA

Upraszczając sprawę, moŜna wyróŜnić jako zasadnicze następujące koncepcje teorii poznania: 1) Według jednej z nich (nazywamy ją psychofizjologiczną koncepcją teorii poznania) problematyka teoriopoznawcza jest fragmentem problematyki takich nauk szczegółowych, jak psychologia, fizjologia, socjologia i razem z nimi zależy (zarówno pod względem przyjmowanych przesłanek, jak i stosowanych metod) od nauk przyrodniczych i humanistycznych; teoria poznania ...

Denis Diderot (1713 - 1784) - Antropologia

Człowiek jest  istotą biologiczną, tworzącą organizm najwyżej zorganizowany. Wyłonił się z przyrody i podlega prawom biologicznym. Tym, co go wyróżnia jest to, że myśli, gdy tymczasem inne istoty żywe posługują się tylko zmysłami. O osobowości człowieka decydują: mózg, przepona, narządy...

Ludwik Feuerbach (1804 - 1872) - Antropologia

 Feuerbach  pisał: „w  żadnym wypadku człowiek nie różni się od zwierzęcia tylko myśleniem. Różnicą tą jest raczej cała jego istota”, istotą zaś człowieka jest uniwersalność i wolność.   

Feuerbachowska antropologia to nauka uniwersalna, bo rozpatrywana  łącznie z fizjologią, w sposób...

Wiedza społeczna a socjologia

Powiada się, że socjologia to nowa nauka na bardzo stary temat. Albo że socjologia ma krótką historię, ale długą przeszłość. Rzeczywiście, jako osobna dziedzina wiedzy naukowej rodzi się dopiero w I połowie XIX wieku. Nazwę „socjologia" wprowadza w 1838 roku francuski filozof Auguste Comte, budując...

Wizje „naukowości" socjologii

Ogólne uznanie naukowego statusu socjologii nie może jednak prowadzić do naiwnego utożsamiania nauki o społeczeństwie z naukami o przyrodzie. Błąd ten popełniali XIX-wieczni twórcy socjologii, którzy postulowali proste naśladowanie przez nową dyscyplinę takich metod i procedur badawczych, jakie...