Fizjologia

Czytaj Dalej

SZKIC FIZJOLOGICZNY, fizjologia, utwór prozą

; jednakże fizjologie „ostatnich" stanowią margines gatunku: polski sz. fizjologie nie odegrały roli znaczącej; przez większość pisarzy traktowane były jako rodzaj ćwiczenia lit.

INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT PAN

INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT PAN — instytut naukowo-badawczypodległy Wydziałowi V (Nauk Rolniczych i Leśnych)Polskiej Akademii Nauk; ma 8 zakładównaukowych: Fizjologii Żywienia, Paszoznawstwa,Fizjologii Środowiskowej, Przemiany Materii,Neurofizjologii i Endokrynologii, Fizjopatologii,Mięsoznawstwa, Fizjologii Rozpłodu i Laktacji.

FIZJOLOGIA

Fizjologia roślini zwierząt gospodarskich znalazła szerokie zastosowaniew rolnictwie, badania bowiem procesówwzrostu roślin i zwierząt oraz przekształcaniaprostych związków chemicznych w skom plikow anesubstancje zaspokajające potrzeby ludzkości(np.

Fizjologia

Fizjologia to nauka o procesach życiowych organizmów, np. Fizjologia jest niezmiernie szeroką dziedziną, toteż wyróżnia się jej węższe kierunki, np.

Pobudliwość i pobudzenie - fizjologia

Traczyk – „ Fizjologia człowieka w zarysie”. Aleksander Ronikier – „ Fizjologia sportu”.

Fizjologia - zdolność wysiłkowa

W fizjologii są to próby oceniające wydolność fizyczną, które mierzą sumarycznie zdolność wykonywania pracy fizycznej.

Budowa i fizjologia człowieka

Budowa i fizjologia człowieka Anatomia- jest podstawą całej medycyny.

Fizjologia rdzenia kręgowego

Przyswojenie podstaw anatomii i fizjologii rdzenia kręgowego jest niezbędne w zrozumieniu mechanizmów i rodzajów pojawiających się ubytków neurologicznych po uszkodzeniu tego narządu.

Dżdżownica - morfologia i fizjologia

Trzy tysiące gatunków gromady Oligochaeta - skąposzczety zamieszkuje wody słodkie i wilgotne gleby. Zwierzęta te nie mają pranóży, a każdy segment ich ciała wyposażony jest w nieliczne szczecinki. Głowa jest słabo wyodrębniona. Wszystkie skąposzczety są obupłciowe, czyli hermafrodytyczne, co oznacza...

Fizjologia układy krwionośnego

Funkcja serca jest tloczenie krwi z naczyn zylnych, w ktorych panuje niskie cisnienie, do naczyn tetniczych i spowodowanie w nich wysokiego cisnienia (w granicach normy fizjologicznej). Do realizacji tej czynnosci konieczne sa stale, rytmiczne skurcze serca. Bodzce odpowiedzialne za te skurcze powstaja w samym...

WYDALANIE - fizjologia układu moczowego człowieka

Funkcje nerek obejmuja czynnosci zewnatrzwydzielnicze i wenatrzwydzielnicze. Pierwsze z nich polegaja na wydalaniu azotowych produktow metabolizmu i innych zwiazkow zbednych w tym szkodliwych, oraz nadmiaru wody i soli, co wiaze sie z wytwarzaniem moczu. Drugie dotycza wytwarzania reniny, dzialajacej na...

Śródbłonek naczyń jako gruczoł dokrewny - charakterystyka wydzielanych substancji w stanach fizjologii i patologii ze szczególnym uwzględnieniem: EDRF, EDHF, ET, PGI2, TXA2, histaminy)

 

Śródbłonek jest największym narządem endokrynowym organizmu. Najważniejsze funkcje to:

wytwarzanie i metabolizm substancji wazoaktywnych. W warunkach prawidłowych śródbłonek odpowiada za rozkurcz naczyń krwionośnych.

funkcja przeciwkrzepliwa – w warunkach fizjologicznych

funkcja...

Układy renina - angiotensyna - krążący i lokalne - składniki, mechanizmy aktywacji, znaczenie w fizjologii i patologii człowieka

 

RAS - jest to układ renina-angiotensyna. Wyróżniamy:

układ krążący (endokrynny, regulowany przez aparat przykłębuszkowy nerki, regulacja RR), oraz

układ lokalny (działanie parakrynne, udział w proliferacji komórek, przebudowie narządów i w powstawaniu patologii).

Czym układ...

CZAS - W PSYCHOLOGII I FIZJOLOGII

Cz. jest przeżywaniem trwania zdarzeń oraz ich przemijania. Początkowo problem cz. rozważano w ścisłej relacji do jego filoz. interpretacji; od końca XLX w. zaś ujmuje się go jako zjawisko empiryczne, będące swoistą kategorią daną w bezpośrednim doświadczeniu.

Empiryczne badania nad cz...

FIZJOLOGIA

(gr. fysis właściwość, natura, logos słowo),dział -» biologii zajmujący się badaniem czynnościnarządów, tkanek i komórek zwierząt oraz człowieka; f.roślin jest nauką odrębną mającą in. przedmiot badań.

F. j a k o nauka powstała w XVIII w., zwł. dzięki encyklopedycznymopracowaniom szwajc...

Fizjologia - zmęczenie

Zasada Sieczenowa - dowiódł, że w przypadku biegaczy długodystansowych kończyny dolne najefektywniej odpoczywają poprzez pobudzenie innej części ciała. Dlatego po długotrwałych wysiłkach często masowany jest kręgosłup, co pozornie mogłoby się wydawać błędem. Ten fenomen również tłumaczy zalecenia aktywnego wypoczynku. Rodzaje i mechanizmy powstawania zmęczenia – zmęczenie to stan organizmu rozwijający się w czasie wykonywania pracy fizycznej lub umysłowej ...

Fizjologia - wysiłek fizyczny.

WYSIŁEK FIZYCZNY- praca mięśni szkieletowych wraz z całym zespołem towarzyszących jej czynnościowych zmian w organizmie. wysiłki ogólne – występują wówczas gdy w wysiłku zaangażowanych jest ponad 30% masy mięśniowej ( zależy od masy ciała) wysiłki lokalne – występują wtedy, gdy w wysiłku zaangażowane jest mniej niż 30% całej masy ciała (praca 1 lub 2 kończyn) wysiłki maksymalne – gdy zapotrzebowanie na tlen podczas wykonywania pracy jest równe ...

Fizjologia - kompendium cz. 2

1. Acetylokoenzym-A – powstawanie, rola w przemianach. Acetylokoenzym A, acetylo-CoA, kwas octowy aktywny, octan aktywny, CH3-C(O)-S-CoA, tioester kwasu octowego i koenzymu A, ważny związek metaboliczny. Acetylokoenzym A powstaje bezpośrednio podczas katabolizmu kwasów tłuszczowych przez tzw. tiolizę, czyli rozpad łańcucha beta-ketokwasu czterowęglowego z udziałem grupy tiolowej koenzymu A lub podczas katabolizmu białek i cukrowców przez dekarboksylację oksydacyjną kwasu ...

Fizjologia - wpływ aktywności ruchowej na efekty fizjologiczne.

rekreacja –zespół zjawisk społeczno - kulturowych, proces wypoczynku, zespół zachowań w czasie wolnym rekreacyjne zachowanie się to: mniej lub bardziej złożona zorganizowana aktywność człowieka skierowana na świadomy cel związany z jego określonymi potrzebami mająca charakterystyczne cechy, treść, strukturę i mechanizm regulacyjny- regulujący stosunek człowieka do środowiska w którym ta aktywność ma miejsce rola aktywności ruchowej w etapach życia: ...

Fizjologia - kompendium cz1.

1. Homeostaza (gr. homoíos - podobny, równy i stásis - trwanie) – zdolność do utrzymania stanu równowagi dynamicznej środowiska, w którym zachodzą procesy biologiczne. Zasadniczo sprowadza się to do równowagi płynów wewnątrz- i zewnątrzkomórkowych. Pojęcie homeostazy wprowadził Walter Cannon w 1939 roku na podstawie założeń Claude Bernarda (1857) na temat stabilności środowiska wewnętrznego. Mechanizmy utrzymywania homeostazy: Barierowość – wytworzenie ...