Fermentacja

Czytaj Dalej

Energia odnawialna z fermentacji beztlenowej odpadów organicznych

skróconym czasem maksymalnej fermentacji, np. szlamu oczyszczalnianego, wynoszącym od 5 do 7 dni, podczas gdy fermentacja wyżej wymienionych szlamów w typowych zamkniętych komorach fermentacyjnych wynosi od 14 do 25 dni.

FERMENTACJA

Drugi etap prowadzi do przekształcenia pirogronianiu w ostateczny związek fermentacji, przy jednoczesnym utlenieniu NADH, od którego pochodzi nazwa procesu. Fermentacje przeprowadzają głównie bakterie, drożdże i inne drobnoustroje.

FERMENTACJA BUTANGLOW0< -ACETONOWA

Zastosowanie fermentacji ekstrakcyjnej, dzięki czemu ogranicza się hamujący wpływ produktów fermentacji, daje zwiększenie wydajności procesu oraz skrócenie jego czasu do ok.

Czym jest FERMENTACJA

Fermentacja sacharydów (najlepiej poznana) przebiega odmiennie u różnych organizmów; niektóre związki pośrednie i etapy mogą być jednakowe (glikoliza, alkoholowa fermentacja), końcowe produkty są rozmaite - różne kwasy, np.

Fermentacja alkoholowa

Fermentacja alkoholowa przeprowadzana przez drożdże jest wykorzystywana np.

Fermentacja mlekowa

właściwa fermentacja mlekowa) lub też z domieszką produktów ubocznych, jak kwas octowy, bursztynowy, etanol, dwutlenek węgla, woda (tzw. rzekoma fermentacja mlekowa); jest przeprowadzana przez bakterie mlekowe, gł.

Fermentacja kwasu mlekowego

2° Delbrucka0, co stwarza środowisko odpowiednie do rozwoju drożdży), a w szczególności przy produkcji (w drodze fermentacyjnej) kwasu mlekowego, np.

Fermentacja

Ponieważ proces fermentacji bliski jest procesowi gnicia, sfermentowane środki spożywcze mogą niekiedy pozostawać także w związku z symboliką ekskrementów. W alchemii fermentacja symbolizuje .

Fermentacja propionowa

Drugim i znacznie prostszym szlakiem powstawania kwasu propionowego jest fermentacja z wytworzeniem produktu pośredniego, tj.

Fermentacja obornika

nie jestzalecana; jedynie w przypadku, gdy ściółkazawiera dużo nasion chwastów lub patogenów,można tą metodą termicznie odkazić obornik;ten sposób fermentacji obornika zaleca się np. 20–30 °C istąd nazwa fermentacji zimnej.

WYDZIELANIE I OCZYSZCZANIE PRODUKTÓW FERMENTACJI

fermentacji etanolowej lub produkcji kwasu cytrynowego, uzyskuje się wysokie stężenie produktu w płynie pofermentacyjnym (rzędu 10% masowych i więcej). W tym rozdziale przedstawione są w zarysie podstawowe techniki wydzielania i oczyszczania produktów fermentacji.

Fermentacja

Rozkład subst. org. przez mikroorganizmyz wydzieleniem energii. Celem f.jest uszlachetnienie substratu (np. tytoniu,herbaty, siana) lub otrzymanie pewnychzwiązków chem. (alkoholu etylowego, kwasuoctowego, kwasu mlekowego, kwasu cytrynowego,penicyliny).

Najczęściej stosowana jest f. alkoholowa, zachodząca pod...