Fenomen

Czytaj Dalej

FENOMEN

U fenomenologów: to, co bezpośred­nio i naocznie dane. U fenomenalistów: to, co bezpośred­nio i naocznie dane, przeciwstawione —»rze­czy samej w sobie, stanowiące przejaw lub zasłonę transcendentnej, tzn.

Wiara i chrzest - Fenomen konkretności objawienia

Nie możemy pominąć tego, że Bóg swoje udzielanie się związał z Jezusem i Jego następcami. Dlatego misje, przepowiadanie drogi Jezusa stanowią centrum myśli o naśladowaniu. Chrześcijaninem jest się nie dla siebie samego ale dla drugich. Nauka o konieczności chrztu do zbawienia jest konkretnym...

Problemy związane z próbami objaśniania fenomenu wolności na gruncie koncepcji bytu (w sposób metafizyczny) - Typ epikurejski

Koncepcja parenklizy (uwalnianie atomów)

Koncepcja ta rozpoławia rzeczywistość na dwie odmienne sfery determinacji i indeterminacji, nie mówiąc nic o genezie podziału i charakterze powiązań.

Nie wiadomo w jaki sposób wyjście atomów poza determinację może objaśniać wolność jednostki...

Problemy związane z próbami objaśniania fenomenu wolności na gruncie koncepcji bytu (w sposób metafizyczny) - Typ stoicki

Koncepcja wolności jako uświadomionej konieczności.

Koncepcja wolności jako uświadomionej konieczności wymaga założenia esencjalnej tożsamości rozumu jednostki oraz kosmicznego rozumu rządzącego światem.

Wymaga to pełnej jedności, czyli monizmu rzeczywistości.

Tylko wtedy...

Problemy związane z próbami objaśniania fenomenu wolności na gruncie koncepcji bytu (w sposób metafizyczny)

Próby ugruntowania metafizycznego (opartego na klasycznej koncepcji bytu), zdają się prowadzić do antynomii determinizmu ( i wolności w sensie indeterministycznym) i poznania. Albo mamy determinizm i w świecie panuje porządek i możemy zatem świat poznać (wyjaśnić), nie ma jednak wolności. Jeśli panuje...