Romantyzm w Europie (Anglia, Francja, Niemcy, Rosja).

- Jean Jacques Rousseau - prekursor romantyzmu francuskiego, autor romansu "Nowa Heloiza", zwolennik idei powrotu do natury, idei demokratycznych i kultu uczucia - Germaine de Staael - poetka rewolucyjna, wrogo odnosząca się do cesarstwa Napoleona i z tego powodu emigrowała do Szwajcarii; podróżowała po całej Europie - "O Niemczech" , "O literaturze i jej powiązaniach z instytucjami społecznymi"; podzieliła literaturę europejską na : lit.

Wiek zbrojeń w Europie i wielka wojna (1914 — 1918)

W końcu znaczna część Europy była w stanie oblężenia, narażona na nocne napady. Atoli w początkach 1918 większość Europy znajdowała się w stanie umiarkowanego i uregulowanego głodu.

Wzorce rywalizacji gabinetowej w Europie Wschodniej

Charakterystyczną cechą rywalizacji na poziomie gabinetowym w Europie Wschodniej jest to, że prowadzi ona w przeważającej ilości wypadków do powstania gabinetu koalicyjnego (wyższy odsetek niż w Europie Zachodniej).

Europa jako region międzynarodowy – charakterystyka geopolityczna

, chroniąc natomiast przed inwazją ludów spoza Europy, bezradnych wobec lepiej rozwiniętych technicznie (szczególnie w dziedzinie militarnej) i posiadających często silne floty państw europejskich. Politycznie Europa nigdy nie była zjednoczona.

Ewolucja gospodarcza Europy w średniowieczu

W początkowym okresie rozwoju feudalizmu w Europie, niemal wyłączną dziedziną działalności gospodarczej stało się rolnictwo. trójpolówki został zastosowany w Europie, znacznie polepszył osadnictwo.

Kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego europy w XV i XVI w.

Pod wpływem odkryć geograficznych i zmian, które przeżywała Europa, nastąpiły poważne zmiany w podziale uzyskiwanych dochodów.

Narodziny ruchu faszystowskiego w Europie

Myślę, iż trudny okres, w jakim znalazła się społeczność Europy po zakończeniu I wojny światowej ujawnił ciemną stronę duszy człowieka; wydobyła na światło dzienne, to, do czego w całej historii i literaturze człowiek nie chciał się przyznać nawet przed samym sobą; okrutność, bezwzględność i paniczny strach przed chaosem.

POCZĄTKI DUALIZMU W ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZYM EUROPY W XV WIEKU

SKUTKI DLA EUROPY W wyniku wielkich wypraw, do Europy napłynęły duże ilości szlachetnych kruszców, doprowadziło to do tzw: rewolucji cen (inflacji).

PRZEMIANY RELIGIJNE W EUROPIE W XVI WIEKU. POSTAWY WŁADCÓW I KOŚCIOŁA

Używał hiszpańskich sił zbrojnych do walki z protestantyzmem w kraju i za granicą, przewodząc kontrreformacji w Europie Zachodniej. Skutkiem reformacji w Europie w skali ogólnej był podział całego kontynentu na protestancką (północ) i katolicką (południe).

Walka o zwierzchnictwo nad średniowieczną Europą

Już w X Wieku rozpoczął się kryzys kościoła w Europie.

Przemiany krajobrazów naturalnych środkowej Europy

Dzikie rośliny środkowej Europy o pochodzeniu stepowym przywędrowały w większości przypadków z południowo-wschodniej Europy, gdy na skutek uprawy roli zostały stworzone przez człowieka w obrębie pierwotnych krajobrazów leśnych warunki podobne do stepowych.

Europa po roku 1815: rewolucja i reakcja

Europa po roku 1815 - WAŻNIEJSZE DATY 1814-1815 Kongres wiedeński 1818 Kongres w Aix-la-Chapelle 1819 Dekrety karlsbadzkie 1820 Powstania we Włoszech i w Hiszpanii 1820-21   Kongres w Opawie i Lublanie 1821 Kongres w Weronie 1823 Hiszpański ruch liberalny zgnieciony przez Francuzów 1825 Powstanie dekabrystów w Rosji 1830 Rewolucja lipcowa we Francji; rewolta w Belgii przeciwko Holendrom; zamieszki w państwach niemieckich i włoskich 1830-31 ...

Niemcy dążą do hegemonii w Europie

W drugiej połowie stulecia Europa weszła w nowy okres wojen. W 1870 wybuchła długo zapowiadana walka Francji i Prus o hegemonię w Europie.

PROCESY NORMALIZACJI WZAJEMNYCH STOSUNKÓW MIĘDZY RFN A PAŃSTWAMI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (NA PRZYKŁADZIE POLSKI)

Honeckera znajdujemy istotny fragment „Państwa uczestniczące uważają wzajemnie za nienaruszalne wszystkie granice każdego z nich jak również granice wszystkich państw w Europie i dlatego będą powstrzymywać się teraz i w przyszłości od zamachów na te granice.

Budowa geologiczna Polski na tle budowy geologicznej Europy

Występują trzy wyniesienia warstwy krystalicznej: - okolice Łeby - Wyniesienie mazursko-suwalskie - Sławatycz Oraz trzy główne obnirzenia warstwy krystalicznej: - obniżenie perybałtyckie - obniżenie podlaskie - obniżenie nadbużańskie Obszar fałdowań paleozoicznych Wyróżniamy dwa rodzaje fałdowań: - kaledońskie - sylur i dewon; występuje na obszarze północnej i północno-zachodniej Europy; w Polsce - okolice Kłodzka oraz ...

Jak sobie wyobrażam przyszłość polski w zjednoczonej europie?

Myślę, że w przyszłej Zjednoczonej Europie nie będą istniały granice i będzie można swobodnie poruszać się po starym kontynencie.

Formy ustrojowe XVIII wieku, na wybranych przykładach Europy i Ameryki

Europa ze średniowiecznego feudalizmu przechodzi w monarchie konstytucyjną, którym najlepszym przykładem jest Wielka Brytania oraz Szwecje które możemy jednocześnie uznać za republiki mieszane którym prezyduje król. Monarchia absolutna stała się jednak najmodniejszym ustrojem politycznym XVIII wiecznej Europy.

Polacy w walkach o Zachodnią Europę

, w zaopatrywaniu w sprzęt wojenny ruchu oporu w krajach okupowanych Europy w latach 1942-1945, w walkach nad Afryką i Włochami w okresie 1943-1945, w tzw.

The role of Poland in Europe

The role of Poland in the united Europe depends not only on ourselves; however, we can exert some influence on it. Nevertheless, one thing is certain: if we continue to treat science and education as we have been doing for the last few years, i.e. if we think that we have too much of them, that they should earn...

Sytuacja polityczna w Europie Zachodniej w latach 1945 - 1947

Benelux  - zawarcie między Luksemburgiem, Belgią i Holandią ścisłej unii gospodarczej – zwanej Beneluxem – jako całość mogła odgrywać znaczną gospodarczą i polityczną rolę w zachodniej europie.