integracja europy w perspektywie historycznej

Wzrastająca wrogość pomiędzy krajami Europy zachodniej a krajami Europy wschodniej (a raczej konflikt na linii USA - ZSRR), oraz strach społeczeństw Europy zachodniej przed ZSRR doprowadziły do zintensyfikowania prac nad projektami integracji.

Analiza porównawcza przełomowych konfliktów zbrojnych europy środkowej i zachodniej doby Średniowiecza

Zwycięstwa te otworzyły Mongołom drogę w głąb Europy. Najazdy mongolskie zwróciło też uwagę Europy Zachodniej na często zapominany do tego czasu wschód kontynentu.

Demokracja w Europie 1945-95

w zachodniej części Europy upadły dyktatury. W państwach Europy Zachodniej dominującym systemem władzy stał się rząd sprawowany przez organa obieralne.

Rada europy działalność

Działalność Rady Europy Rada Europy jest międzynarodową organizacją, siedzibą której jest Strasbourg. Rada Europy jest również zaangażowana w umacnianie dziedzictwa kulturowego Europy ze szczególnym uwzględnieniem dorobku poszczególnych państw.

Rada Unii Eurpejskiej, Rada Europejska, Rada Europy. Rożnice

Organem Rady Europy jest: Sekretarz Generalny Rady Europy, Komitet Ministrów, Zgromadzenie parlamentarne, Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy, Instytucje formalnie nie będące organami Rady Europy (Europejski Trybunał Praw Człowieka).

Ekonomiczna, społeczna i polityczna rola Kościoła w średniowiecznej Europie

Niestety, papieżowi życie w cnocie, nie wspominając o ubóstwie, było „wyjątkowo nie na rękę” i wykorzystując swe ogromne wpływy wśród władców ówczesnej Europy postanowił on przeprowadzić zorganizowaną akcję przeciwko heretykom na terenach Europy, która trwała przez setki lat.

Jakie twoim zdaniem procesy i zjawiska umacniają a jakie osłabiają tożsamość kulturową Europy?

Religia jest w Europie doby Unii Europejskiej (wyłącznie o „takiej” Europie będzie mowa w pracy) czynnikiem rozróżniającym nacje, narody, grupy etc.

Analiza rozmieszczenia gleb Europy.

Europę przecinają 3 główne pasy klimatyczno-glebowe: borealny (Europa Północna), subborealny (Europa Środkowa) i tropikalny (Europa Południowa).

Kształtowanie wewnętrznych granic Europy

Norman Davies „Europa” - Europa nie jest samodzielnym kontynentem, lecz wypustkiem Azji - unikalność geograficzna istnieje pomiędzy Portugalią a Szwajcarią - Karol Wielki: Europa jako łacińska część kontynentów (istnieją krainy łacińskie i romańskie) - Leon IV: widział Europę jako łacińską „christiani” Europa – przez wieki przestrzeń kulturowa stworzona przez religię ...

Pojęcie i geneza integracji – procesy integracyjne w Europie po II wojnie

Celem procesu określanego „europeizacją” Europy jest więc: przywrócenie regionowi niezależności politycznej; podniesienie znaczenia Europy na arenie międzynarodowej; zapobieżenie niebezpieczeństwu wojny nuklearnej w Europie; podniesienia rangi gospodarczej regionu i dobrobytu jego mieszkańców; sprostanie wyzwaniom ekonomicznym, które niesie rozwój nowych centrów gospodarki światowej, np.

Naród Europejczyków, czy Europa narodów?

Naród Europejczyków to zespół różnych społeczności, o różnych zasadach, wartościach, języku, żyjących na wspólnym obszarze- Europa, mającym wspólne przyszłe cele, przyjmujące w przyszłości wspólne wartości, podlegające od momentu utworzenia tegoż narodu wspólnym zasadom, mające wspólne instytucje i organizacje, mające na celu dbanie zarówno o stabilizację polityczną jak i gospodarczą na ...

Podział Europy na państwa bogate i biedne

Państwa Europy wschodniej, a po części też południowej, zostały wyzwolone przez Armię Czerwoną, która "osiedliła" się w wyzwolonym kraju.

„Od Świętego do Serdecznego Przymierza” - omówienie zmian układu sił politycznych w Europie XIX wieku.

Napoleon III w tym konflikcie widział okazję, aby poprawić pozycję Francji w Europie, ale pokój paryski nie spełnił tych oczekiwań, stał się za to widomym przejawem destabilizacji stosunków między państwami w Europie, co mógł wykorzystać przedsiębiorczy polityk.

Europa zjednoczona

Nie widział w ówczesnych warunkach zimnej wojny żadnej możliwości politycznego pojednania Europy Zachodniej i Europy Wschodniej, ale usilnie pracował nad polityczną, ekonomiczną i kulturalną jednością Europy Zachodniej.

ŚRODKI BUDOWY ZAUFANIA W EUROPIE – PIERWSZA GENERACJA

Znaczenie skutków realizacji postanowień CFE i stosowania nowego zestawu ŚBZB, co zaowocowało większą przejrzystością i wzrostem zaufania w Europie, potwierdziły państwa procesu KBWE w Paryskiej Karcie Nowej Europy z 21 XI 1990r.

Procesy integracyjne w Europie

Po drugie Europie zależy również na przełamaniu “jałtańskiego” porządku w Europie co na pewno spowoduje przyjęcie m.

Rola okresu napoleońskiego w dziejach Europy

Zasada równowagi polegała na tym, że tak podzielono mapę Europy, aby żadne z państw nie było silniejsze od innych. Po kongresie wiedeńskim ukształtowały się dwie Europ: Europa monarchów i Europa ludów.

System folwarczno-pańszczyźniany w europie wschodniej.

Z całej Europy wsch. Pewna ilość zboża szła z obszarów nad Morzem Czarnym do Europy płd. Polskie zboże nie zaspokajało potrzeb wsi Europy zach.

Robert Schuman-ojciec Europy

Głównym celem Schumana było zjednoczenie państw kontynentu europejskiego, uważał, iż „ Wartość Europy to Europa wartości”. Nigdy Europa nie postępowała w dziele zjednoczenia tak szybko jak wtedy.

Umysłowe odrodzenie Europy

Opowiadania jego obudziły z początku nieufność, a później rozpaliły wyobraźnię całej Europy: „przez całą drogę znakomite zajazdy dla podróżujących” — „piękne winnice, pola i ogrody” — „liczne opactwa buddyjskich mnichów” — „fabryki jedwabiu i delikatnej tafty i złotogłowiu” — „nieskończony szereg miast i wsi” itd.