Cele i osiągnięcia III szczytu Rady Europy w Warszawie

Konferencja "Umocnienie aksjologii Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka", która dotyczyła katalogu wartości, na których opiera się Unia Europejska i znaczenia w tym kontekście Europejskiej Konwencji Praw Człowieka stanowiącej zarówno dorobek Rady Europy, jak i część prawa unijnego.

Środowisko przyrodnicze jako podstawa rozwoju gospodarczego Polski i Europy.

Gospodarka Europy Zachodniej opiera się jednak o produkty przemysłowe pochodzące z Europy Środkowej i Wschodniej oraz z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej; kraje zachodnioeuropejskie powinny zatem wziąć na siebie część odpowiedzialności za obciążenie środowiska wywołane zanieczyszczeniami przemysłowymi w tych krajach.

Problemy ludnościowe Europy

Czołową pozycje wśród państw europejskich , pod względem ludności zajmuje ZSRR ( część europejska ). Pod względem językowym Europa jest dość jednolita , większość bowiem jej mieszkańców należy do rodziny indoeuropejskiej .

Dualizm gospodarczy europy

częścią Europy, którą cywilizowało cesarstwo rzymskie a całym ogromnym obszarem pozostałej części Europy. rynki wewnętrzne stopniowo upadają, 6) ustaliły się różne role obu części Europy w stosunku do siebie Europa zach.

Opracowanie książki pt. „Trzy Europy”, autor: Jen Szcs

Europa Środkowo-Wschodnia na kryzys, który dotknął Europę Zachodnią, z którą w tym czasie była bardziej związana ze względu na fakt, że była zapleczem rolniczym tej części Europy, odpowiedziała wtórnym poddaństwem.

Koncepcje Stanów Zjednoczonych Europy i ruch Paneuropejski

Pierwszym etapem byłoby zwołanie konferencji paneuropejskiej przez którykolwiek z rządów państw europejskich; drugim - obligatoryjne zawarcie umów między wszystkimi państwami Europy kontynentalnej o wzajemnej gwarancji granic i poddawaniu wszelkich sporów pod rozstrzygnięcia sądu rozjemczego; trzecim - utworzenie paneuropejskiej unii celnej, która przygotowałaby Europę do stania się jednym obszarem ...

Warunki naturalne Europy i Azji, ich wpływ na osadnictwo

Prawie cała Europa leży w strefie klimatów umiarkowanych (na północy chłodnego, na południu ciepłego), tylko półwyspy Europy Południowej znajdują się w zasięgu strefy podzwrotnikowej (klimat śródziemnomorski), a krańce północne mają klimat subpolarny; temperatura w miesiącach letnich maleje z południa ku północy (w lipcu od 26-28° do 8-10°C); w zimie występuje większe zróżnicowanie temperatur między ...

Średniowieczna idea jedności Europy

Wraz z Karolem Wielkim rozpoczęła się historia instytucji, która miała odegrać znaczącą rolę w historii Europy - Świętego cesarstwa Rzymskiego, Chociaż upadło ono na początku X wieku, a jego zachodnie obszary stały się osobnym państwem - Królestwem Francji - odrodziło się na nowo w 962 roku i do początków XIX wieku nie schodziło z europejskiej sceny politycznej.

Europa

Chociaż panuje niemal powszechna zgoda co do konieczności integracji państw europejskich, to kierunki rozwoju Europy w najbliższych dekadach są nadal kwestią sporną.

Rada Europy

Oprócz głównych organów Rady Europy istnieją jeszcze inne instytucje: Europejski Trybunał Praw Człowieka-organ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Europejski Komitet Zapobiegania Torturom Europejski Komitet Praw Społecznych itp.

Stosunki Europa-Ameryka po konflikcie irackim.

Ważne jest też, aby władze USA nie dziwiły się wzrastającej konsolidacji Unii Europejskiej, wzmacnianiu się tego organizmu, a co za tym idzie głośniejszego artykułowania europejskiego zdania i chęci realizacji europejskich wizji prowadzenia polityki międzynarodowej.

Żydzi w Europie

Pomiędzy Europejczykami… W krajach feudalnej Europy chrześcijańskiej Żydzi stanowili odrębną grupę ludności, w istocie odrębny stan- rządzili się własnymi prawami, mieli własne sądy, władze samorządowe, zwykle cieszyli się ochroną panującego, ponieważ jako "słudzy Skarbu" (servici camerae) zapewniali mu dopływ gotówki z podatków.

Geneza współpracy regionalnej w Europie

„Aby kroczyć tą drogą w XXI wiek do Europy bez granic”, nie wolno zaniechać wspólnego działania w ramach struktur Unii Europejskiej, Rady Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, rządów narodowych, regionów oraz instytucji na szczeblu lokalnym, jak i przy wzajemnej solidarności regionów granicznych i transgranicznych.

Unia Europejska a zjednoczenie Europy

Europa jest głównym i chłonnym rynkiem zbytu dla towarów pochodzących z Japonii i w przypadku gdy Europa jest w formie teraźniejszej, czyli składa się z osobnych państw jeżeli jedno państwo wprowadzi duże cła to można znaleźć rynek zbytu w drugim, natomiast gdyby Europa-państwo wprowadziła duże cła ochronne na towary importowane to gospodarka Japonii zostałaby zniszczona.

Niezastąpiona Europa

:Tak więc z różnych stron odsłaniała mi się coraz bardziej Europa Zachodnia, Europapowojenna, Europa wspaniałych gotyckich katedr, a równocześnie Europa zagrożonaprocesem sekularyzacji.

Odpowiedzialność Europy i Kościoła

Jan Paweł II, który zachował bardzo wyraźne wspomnienie o wojnie, chciał włączyćodniesienie do dziedzictwa chrześcijańskiego w tekst Karty Praw Podstawowych UniiEuropejskiej, zaaprobowanej przez Parlament Europejski 14 listopada 2000 r.

Polska polityka bezpieczeństwa na tle rozwoju sytuacji spoleczno-militarnej w Europie

Minister spraw zagranicznych Skubiszewski podpisał wówczas wspólną deklarację, która doskonale odzwierciedla zmianę polityki bezpieczeństwa rządu RP: „ Zdając sobie sprawę z pozytywnego wpływu NATO jako źródła stabilności, uważamy, iż naszym wspólnym celem jest przyczynianie się do umacniania europejskiego bezpieczeństwa poprzez działanie na rzecz stabilności w Europie Środkowo-Wschodniej(…), uzgodniliśmy, by w oparciu o nasze istniejące kontakty ...

Nie ulega wątpliwości, że Rada Europejska, Rada Europy i Rada Unii Europejskiej są często ze sobą mylone. Te trzy struktury wyraźnie pomiędzy sobą się różnią. Wymień pokrótce zasadnicze różnice pomiędzy nimi i omów prawotwórczy charakt

Jak można już zauważyć podstawową różnicą między Radą Europejską, Radą Europy i Radą Unii Europejskiej jest to, że Rada Europy nie jest w ogóle instytucją unijną, lecz niezależną od UE organizacją międzynarodową.

Historia Europy a historia Unii Europejskiej - ogólnoeuropejskie wartości w Europie jutra

Te dążenia zaowocowały utworzeniem Unii Celnej, powstaniem Rady Europy, Rady Nordyckiej i, w końcu, w 1952 roku Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, w 5 lat później Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, która dała podłoże do powstania jeszcze później Unii Europejskiej.

Korzenie i źródła idei wspólnej Europy.

Organy Unii Europejskiej Instytucje Unii mają siedziby w trzech miastach: Strasburgu (Parlament Europejski) Luksemburgu (Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Trybunał Obrachunkowy) Brukseli (Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej).