Zasady etyki funkcjonariusza publicznego

, uznanie pewnych zasad za podstawowe zasady życia publicznego: - bezinteresowność osoby na stanowisku publicznym (liczy się interes publiczny a nie prywatny) - prawość- brak zależności osób na stanowiskach w administracji od osób i organizacji mogących wywierać wpływ - obiektywizm- osoby piastujące urząd dokonują wyborów na podstawie kryteriów merytorycznych - odpowiedzialność - jawność - uczciwość - przykład z góry- ...

ETYKA PRACY URZĘDNICZEJ – DYLEMATY ETYCZNE URZĘDNIKÓW - Kryteria uwzględniane przy podejmowaniu działań (w obliczu sprzecznych interesów i dylematów wartościowych) wg. A. Cava, P. West’a i E.M. Berman’a

- Kryterium konsekwencji - stosowane w celu uzasadnienia działania wyborem postępowania, które jest danej sytuacji najlepsze i powoduje najmniej szkód - Kryterium konsekwencji - podstawy stosowania    * etyka utylitarna - pomaga odpowiedzieć na pytanie, które działanie przyniesie największe korzyści największej liczbie osób;    * zasada proporcjonalności, pozytywne i negatywne skutki wyboru;    * teoria ...

Etyka w biznesie

Etyka w biznesie jest tematem dyskusyjnym i jako taki chcemy go potraktować w Encyklopedii Zarządzania. Niech za początek dyskusji posłuży stwierdzenie: Etyka w biznesie może być rozpatrywana tylko jako koszt działalności gospodarczej (M.

Co to jest etyka?

Etyka - wyznacza ogól norm i zasad postępowania uznanych w danym środowisku. Etykę życia społecznego określają ogólnie rozumiane idee sprawiedliwości społecznej, które odnoszą się do poszanowania praw innych ludzi.

Etyka

Etyka utylitarna, której przedstawicielem jest Jeremy Bentham (1748-1832), a którą zmodyfikował John Stuart Mili (1806-1873), utrzymuje, że skutki działania są ostateczną normą moralności i próbuje stworzyć “największą szczęśliwość największej liczby”.

Etyka prawnicza

Stanowisko eudonomizmu – cały ten świat przyjmował, że etyka = teoria szczęścia. System deontonomistyczny – Manuel Kant – powiedział, że etyka jest teorią powinności, obowiązków.

Etyka w wybranych zachowaniach organizacyjnych

ETYKA W WYBRANYCH ZACHOWANIACH ORGANIZACYJNYCH Etyka w zarządzaniu „Zarządzanie - jest zespołem działań (obejmującym planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, to jest kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe oraz informacyjne) i wykonanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny” Funkcje zarządzania PLANOWANIE- „Planowanie w każdej organizacji ...

Etyka zawodu nauczyciela - kompetencje

Etyka zawodu nauczyciela nie doczekała się opracowania syntetycznego, nie ma też takiego przedmiotu na kierunkach pedagogicznych. Rozpatrując problem etyki zawodowej musimy (za prof.

ETYKA AUTONOMICZNA

ETYKA AUTONOMICZNA (gr. Stanowi przeciwieństwo —> etyki heteronomicznej.

ETYKA DIALOGICZNA

dialegein = rozmawiać, dialogos = rozmowa)  [1]  Etyka reprezentowana przez przedstawicieli  filozofii dia­logu (-> dialogika), wg których czyn moralny nie jest bezpośrednią po­chodną obowiązku (normy), prawa czy przeżytej wartości, lecz wypływa z „sytuacji dialogicznej", ze spotka­nia   „drugiego"   (człowiek, Bóg), z odkrycia godności innego czło­wieka, z doświadczenia inności i ...

ETYKA FORMALNA

ETYKA FORMALNA (łac. formalis = dotyczący kształtu lub sposobu) Stanowisko w etyce, wg którego isto­ta działania moralnego polega na po­stępowaniu zgodnym z -» imperatywem (prawem) moralnym.

ETYKA MATERIALNA

ma­teria = materiał, przedmiot, treść) Opisowa i normatywna nauka o mo­ralności, odwołująca się do pojęcia wartości moralnych, nie zaś (jak —> etyka formalna) do pojęcia obowiąz­ku czy powinności.

Św. Augustyn - Etyka

P u n k t em wyjścia dla rozważań Augustyna dotyczących etyki poznania jest założenie,że szukamy tego, co jest naszym szczęściem. Z a t em człowiek kochać musi, a zadaniem etyki jestrozważenie, co powinno być przedmiotem miłości.

Źródła etyki w biznesie

  Szczególnym rodzajem kodeksów etycznych są kodeksy zawodowe, określające etykę zawodową.

Etyka marketingu

  Najwięcej kontrowersji co do etyki marketingu budzą następujące dziedziny: zdobywanie informacji o konkurencji, definiowanie rynku docelowego, niepełna prawda lub fałsz w reklamie.

Przedstaw poglądy Epikura dotyczące atomów i etyki. Co to jest ataraksja

W etyce: to przeświadczenie, że najwyższym dobrem człowieka jest szczęście, utożsamiane z przyjemnością; epikureizm pojmuje przyjemność jako stan duszy całkowicie spokojnej, uwolnionej od wszelkich niepokojów, związanych ze świadomością nieuchronności własnej śmierci, obawami przed ingerencją bogów w życie ludzi, wyobrażeniami egzystencji pośmiertnej, strachem przed cierpieniami powodowanymi przez choroby, czy obezwładniającym przekonaniem o ...

Kto jest przedstawicielem utylitaryzmu w etyce?

John Stuart Mill – „Utylitaryzm” (1863) zawiera zagadnienia etyczne – Mill (nazywany brytyjskim filozofem stulecia) sformułował na nowo doktrynę utylitaryzmu w etyce (oraz indukcjonizmu w metodologii czy empiryzmu w teorii poznania).

AKSJOLOGIA, ETYKA, ESTETYKA

Jeśli etykę i estetykę pojmie się jako (przede wszystkim) teorie wartości mo-ralnych i estetycznych, wtedy moŜna je uwaŜać za (wyspecjalizo-wane) części aksjologii.

PROBLEMATYKA ETYKI - Teoria wartości moralnych

Ten dział etyki jest powiązany z ogólną teorią bytu i ogólną teorią wartości.

PROBLEMATYKA ETYKI - Teoria postępowania moralnego

Ten dział etyki jest przedłuŜeniem fenomenologii i metafizyki człowieka, w powiązaniu z teorią wartości moralnych.