Etruskowie

Etruskowie

Czytaj Dalej

ITALIA I JEJ NAJDAWNIEJSZA LUDNOŚĆ - Etruskowie

Świadczą o tym również wykopaliska archeologiczne, na których podstawie można stwierdzić, że Etruskowie przybyli po okresie Villanova, gdyż warstwy wykazujące cechy tej kultury znajdujemy pod zabytkami etruskimi.

ETRUSKOWIE - SZTUKA SAKRALNA

Etruskowie, Wwa 1968); R. Bloch, Les Etrusques, P 1956 (Etruskowie, Wwa 1967); A. Dobrowolski, Malarstwo etruskie, Wwa 1979; M.

Etruskowie i ich pochodzenie

Świadczą o tym również wykopaliska archeologiczne, na których podstawie można stwierdzić, że Etruskowie przybyli po okresie Villanowa, gdyż warstwy wykazujące cechy tej kultury znajdujemy pod zabytkami etruskimi Przybywszy morzem i podbiwszy tubylczą ludność, prawdopodobnie umbryjską, opanowali Etruskowie najpierw obszar między Morzem Tyrreńskim a dolnym Tybrem z miastami Tarkwinii, Caere i Veii następnie posuwali się ku północy,

Pochodzenie Etrusków

Uważali tak i pisali o tym Herodot we fragmencie "Dziejów", Tytus Liwiusz (który pisał, że państwo Etruskie leżało między morzami Etruskim i Adriatyckim), Wergiliusz, Horacy, Owidiusz, Tacyt w "Rocznikach" i "Pocieszeniach do Helwii Seneka".

Etruska sztuka

etruskiezachowały odrębność kulturową, językową i artyst. etruskie naczynia -> buccheronero. Powstałe w tym czasie etruskie rzeźby portretowe(tzw.

Pochodzenie Etrusków - HISTORIA ETRURII

Etruskowie tracą kolejne miasta, a w połowie IV w. Etruria nadpadańska przekształca się w Galię celtycką i wspomnieniem jest imperium etruskie. Rzym zdobywa etruskie miasto Volsinii.

ETRUSKO-RZYMSKIE WOJNY WCZESNE ok. 509-308 p.n.e.

Weje uzyskały pomoc jedynie od trzech etruskich miast-państw. W miarę utraty przez Etrurię sił Rzym coraz szybciej opanowywał Italię; etruskie miasta Sutrium i Nepete padły w 387, Caere z portem Pyrgi w 384.

Pochodzenie Etrusków - RELIGIA I SZTUKA

Wyobraźnia ludu etruskiego była raczej ponura i zaludniała świat pozagrobowy duchami i demonami. Pierwsza faza w rozwoju sztuki etruskiej, zw.

ETRUSKOWIE - DZIEJE

są głównie freski grobowe oraz inskrypcje (-*• Etruskowie III); ich język, z którego poznano znaczenie ok. mówi się o rozpuście kobiet etruskich); wywierały też wpływ na politykę (np.

Pochodzenie Etrusków - PISMO I JĘZYK ETRUSKÓW

Według Minta alfabety etruski i kumenski są do siebie podobne, a według Greniera alfabet etruski jest bardziej archaiczny niż znane zachodnie alfabety greckie.

Pochodzenie Etrusków - ŻYCIE PUBLICZNE I ŻYCIE PRYWATNE ETRUSKÓW

Związek 12 miast utworzyli Etruskowie w końcu VI w. Etruskowie lubili śpiew, muzykę, zabawę i tańce, a uroczystością pogrzebowym towarzyszyły czasem ofiary z ludzi.

ETRUSKO-RZYMSKIE WOJNY PÓŹNIEJSZE ok. 302-264 p.n.e.

Lojalni wobec Rzymu Etruskowie w 90 otrzymali pełne obywatel­stwo rzymskie.

ETRUSKOWIE - RELIGIA

Dionizos); bezpośrednio od Greków zapożyczyli Herkle (Herakles), Aplu (Apollon) i Artumne (Artemida); wyłącznie etruski był bóg wegetacji i wojny Wertumnus (zw.

ETRUSKOWIE

Lud starożytny w środk. Italii (dzisiejsza Toskania, pn. Lacjum, Kampania i równina nad Padem), który szczyt rozwoju osiągnął w VTI-IV w. prz.Chr.

Etruska świątynia

Wg Witruwiusza budowla naplanie zbliżonym do kwadratu, sytuowana na wysokimkam. podium, składająca się z głębokiegoprzedsionka kolumnowego i trzech celli, przykrytadwuspadowym dachem z szerokimi okapami; wznoszonazazwyczaj z nietrwałych materiałów (cegła suszona,drewno); bogato zdobiona fryzami i...