Etnologia

Czytaj Dalej

Entografia, etnologia, antropologia

Również we Francji bardzo sztywna struktura akademicka zmierza do utrzymywania tradycyjnej terminologii (przykładem może być katedra „etnologii ludzi obcych i ludzi kopalnych” w Musee National d'Histoire Naturelle; jak gdyby istniał znaczący związek między strukturą anatomiczną ludzi kopalnych a ich narzę-dziami i jak gdyby etnologia ludzi obecnych brała pod uwagę ich strukturę anato-miczną).

Etnologia religii

Znamienny wpływ na rozwój etnologii religii wywarły koncepcje psychoanalityczne S. „etnologia religii stanowi integralną część etnologii, tak jak sfera wierzeń jest integralną częścią kultury pierwotnej społeczności”

Misjologia i etnologia

Etnologia religioznawcza była odrębną dziedziną wiedzy, ale masjologii pomocną. Na życzenie Piusa XIKatolicki Uniwersytet w Mediolanie zorganizował (1925) Tydzień Etnologii Religioznawczej, poświęconyzagadnieniom etnografii, historii i psychologii religii.

ETNOLOGIA

), z którymi Polska nie miała bezpośrednich kontaktów, dążące do uchwycenia cech uniwersalnych; badania katedry historii i etnologii religii KUL koncentrują się wokół rei.

ETNOLOGIA

ETNOLOGIA (gr.

Neoewolucjonizm w etnologii i socjologii

Przez neoewolucjonizm (nowy ewolucjonizm) w socjologii rozumiemy nurt intelektualny nawiązujący do klasycznej koncepcji ewolucji, ale modyfikujący ją w istotny sposób przez odrzucenie niektórych kanonów dawnego ewolucjo-nizmu. Rozwija się w okresie po II wojnie światowej i posiada znaczących przedstawicieli...