Erozja Glebowa

Erozja ta dzieli się na trzy podtypy: erozję żłobinową, która polega na niegłębokim rozmywaniu górnych poziomów profilu glebowego przez wodę ze spływu powierzchniowego spływające po stoku w postaci niewielkich strużek; erozję wąwozową, której mechanizm polega na bardzo intensywnym rozmywaniu stoków przez skoncentrowane strugi spływu powierzchniowego, w wyniku, czego powstają wąwozy, które niezabezpieczone, podlegają następnie dalszemu silnemu ...

Erozja w PRL-u oraz podczas transformacji

Druga metodą jest metoda strukturalna polegająca na poznawaniu anatomii zjawiska erozji władzy, na artykulacji cech erozji władzy i ustaleniu relacji zachodzących między nimi, na wykryciu czynników, które tą erozje warunkują.

Erozja rzeczna

Erozja wsteczna, przebiegająca według tego samego schematu, u źródeł rzeki może doprowadzić do przecięcia działu wodnego i połącze­nia się z rzeką płynącą w innym dorzeczu.

Co powoduje erozję gleb?

Naukowcy obliczyli, że w wyniku naturalnej erozji w ciągu 30000 lat znika 1 m2 lądu. Erozja gleby powstaje na skutek zbyt intensywnej uprawy lub hodowli. Wyróżnia się dwa etapy erozji.

JAWNA I UKRYTA EROZJA AUTORYTARYZMU

EROZJA WŁADZY= postępująca utrata skuteczności czynności kierowniczych i przywódczych EROZJA AUTORYTARYZMU= przyczyna i pierwszy etap procesu zmian systemowych: 1.

Co to jest erozja glacjalna?

Erozja glacjalna przeobraża krajobraz wielu rejo­nów górskich. Przykładem takiej erozji jest sam cyrk lodowcowy, zazwyczaj są to niecki ze stro­mymi zboczami i płaskim dnem, często wypełnione jeziorami.

Jak przebiega erozja gleby na terenach suchych?

Na terenach suchych i płaskich erozja powsta­je głównie na skutek działalności wiatru. Na przykład, wyjałowione przez zbyt intensywną uprawę gleby na Wielkich Rów­ninach Ameryki Północnej w efekcie erozji spo­częły na dnie Oceanu Atlantyckiego.

Co to jest erozja?

Najczęstszą formą destrukcyjnego oddziaływania na powierzchnię Ziemi jest erozja, tzn.

Czym jest erozja powierzchniowa?

W początkowej fazie erozja ta jest prawie niezauważalna, dopiero skromniejsze niż zazwy­czaj zbiory wskazują na to, że ziemia stała się mniej żyzna.

Czym jest erozja żłobinowa?

Erozja żłobinowa, występująca przede wszystkim na terenach spadzistych, gdzie spływy powierzchniowe łączą się w strumienie.

W jaki sposób człowiek przyczynia się do erozji obszarów suchych?

Człowiek również przyczynia się do erozji su­chych obszarów kuli ziemskiej.

Erozja gleby

: 1) powierzchniowa – zmywanie i rozmywanie wierzchnich warstw gleby przez wodęlub rozwiewanie przez wiatr; 2) liniowa – rozcinaniegleby przez skoncentrowany spływwody, prowadzący zazwyczaj do powstawaniaform żłobinowych, głębokich rozcięć typuwąwozowego albo form charakterystycznychdla ulegających erozji rzek lub potoków górskich; 3) rozbryzgowa – odrywanie i odrzucaniecząstek ziemnych przez krople deszczu igradu, połączone z ubijaniem i ...

Erozja i odnawianie przewagi konkurencyjnej

Dyfuzja innowacji sprawia, że słabnie przewaga konkurencyjna, jaką zdobył region w pewnym okresie w nowej produkcji lub technologii, ulega erozji (Asheim, Dunford 1997).

Proces instytucjonalizacji w socjologii - Omijanie i erozja reguł

Alternatywny wariant procesu instytucjonalizacji, znany pod nazwą „zinstytucjonalizowanego omijania reguł", przebiega nieco inaczej1. Zapoczątkowują go sporadyczne i spontaniczne wykroczenia przeciwko obowiązującym normom (zwyczajowym, obyczajowym, moralnym, prawnym). Ludzie uznają, że pewne normy są...

Jaki jest wpływ erozji na powstanie terenów pustynnych?

Wiatr nie jest w stanie samodzielnie zniszczyć twardej skały. Tym niemniej zaopatrzony w ostre narzędzie, jakim są niesione ziarenka piasku, może być bardzo niebezpieczny - drąży jaskinie w skal­nych ścianach, tworzy formy skalne w kształcie grzybów, stołów, piedestałów i ambon, ściera i po­leruje...