Epoka pozytywizmu

Czytaj Dalej

POWIEŚĆ W POLSCE W EPOCE ROMANTYZMU I POZYTYWIZMU

Epoka romantyzmu i pozytywizmu. epoki. z wczesnym pozytywizmem. MARKIEWICZ Pozytywizm (rozdz.

Bohaterowie Stefana Żeromskiego wobec epoki romantyzmu i pozytywizmu.

Ale pragnienie krzewienia postępu, higienizacji życia bycia lekarzem ludzi ubogich, dostrzeganie krzywdy, cierpienia i przyjęcie aktywnej, bezkompromisowej postawy wobec niesprawiedliwości wskazują na powinowactwo z programem pozytywistycznej "pracy u podstaw", programem wczesnego, walczącego pozytywizmu.

Przełom pomiędzy epokami: pozytywizm - Młoda Polska

Pozytywizm zakładał praktyczne i rozsądne podejście do życia, wyznawał użyteczność wszelkiej działalności.

Bohater pozytywny epoki pozytywizmu w świetle przykładów literackich

Uczy się i pracuje, co jest jednym z ideałów pozytywizmu.

FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - AUGUST COMTE

W rozprawie „Kurs filozofii pozytywnej” sformułował swe główne poglądy:

−  przedmiotem nauki powinno być rejestrowanie faktów i spostrzeżeń, bowiem godne poznania jest to co sprawdzalne, udowodnione empirycznie

−  żądał ciągłego weryfikowania wiedzy, żadne twierdzenie nie jest do końca prawdziwe;...

FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - HERBERT SPENCER

Dostrzegł analogię pomiędzy prawami rządzącymi biologią a istnieniem społeczeństwa ludzkiego. Twierdził, że podstawą egzystencji jest harmonijna współpraca pomiędzy organami i klasami społecznymi. Jeżeli jedna z klas społecznych nie domaga to całe społeczeństwo jest chore, stąd wniosek, że...

FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - HIPOLIT TAINE

Stworzył kierunek zwany DETERMINIZMEM - jakiekolwiek dzieło literatury jest zdeterminowane przez 3 czynniki dotyczące twórcy:

−  rasa (czynniki psychiczne i biologiczne)

−  środowisko (geograficzne, społeczne)

−  chwila dziejowa (tradycja, przeszłość, teraźniejszość

) Taine twierdził, że w ten...

FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - KAROL DARWIN

Jest twórcą EWOLUCJONIZMU. Przyczyny ewolucji:

−  walka o byt

−  dobór naturalny

Walka o nie kształtuje ewolucję.Przetrwają tylko osobniki najsilniejsze, na tym polega doskonalenie się rasy, eliminowane są bowiem najsłabsze jednostki. Konsekwencja tej teorii to praca „O pochodzeniu człowieka”...

FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - SCJENTYZM

Zaufanie do nauki, która miała być jedynym kryterium poznania. Stosowanie tych samych zasad naukowych w odniesieniu do badania jakiejkolwiek dziedziny wiedzy. Tymi zasadami są: obserwacje, doświadczenie, analiza, wnioskowanie. Scjentyzm miał kierować myśl ludzką ku konkretnej rzeczywistości.

FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - SCJENTYZM

Zaufanie do nauki, która miała być jedynym kryterium poznania. Stosowanie tych samych zasad naukowych w odniesieniu do badania jakiejkolwiek dziedziny wiedzy. Tymi zasadami są: obserwacje, doświadczenie, analiza, wnioskowanie. Scjentyzm miał kierować myśl ludzką ku konkretnej rzeczywistości.

FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - EWOLUCJONIZM

Tworzenie wiedzy o społeczeństwie i człowieku wraz ze stworzeniem wiary w stopniowe przekształcanie się form życia w coraz doskonalsze. Wytworzenie przekonania, że im większe osiągnięcia nauki i techniki tym lepsze warunki życia człowieka i moralne i intelektualne.

FILOZOFIE EPOKI POZYTYWIZMU - UTYLITARYZM

Moralność ludzką określa się stopniem jego altruizmu (troska o dobro innych ludzi). Każda jednostka powinna wnosić jakiś wkład do wspólnego dobra. Miernikiem wartości człowieka jest praca.

Koncepcja poety i poezji w poszczególnych epokach - POZYTYWIZM

Nowa odmienna od romantycznej wizja poety i poezji. Poeta i pisarz pracować będą w służbie ludu, dla idei pomocy uciśnionym, by nieść oświatę i walczyć o pracę u podstaw. Widać to w poezji Adama Asnyka Do młodych - w wierszu tym nakazuje młodemu pokoleniu nieść wiedzy pochodnię.

*...

Na przykładzie romantyzmu i pozytywizmu rozważ problem służebności literatury, oraz przedstaw swój sąd o miejscu i roli twórcy w życiu społeczeństwa w tych epokach.

Natomiast pozytywizm poprzez swą ogólnodostępna literaturę nauczył ludzi cierpliwości, przygotował społeczeństwo, uświadomił, spowodował, że nie tylko te górne warstwy poczuły przynależność narodową.

Hasła i tendencje epoki w publicystyce i nowelistyce okresu pozytywizmu

W skrócie założenia filozoficzne epoki: Comte - filozofia ma sens praktyczny, opiera się na rzeczach poznawalnych rozumem; celem uzyskanie pewnej wiedzy; środkiem eksperyment i obserwacja; przedmiotem badań tylko fakty fizyczne, gdyż psychika zaprzecza pewności wiedzy; Mill - postulat utylitaryzmu wszelkiej literatury - ma przynosić pożytek społeczeństwu: nauczać, wykazywać, krzewić ideały moralne; tylko takie działanie uznaje za sensowne; W Polsce pojawiają ...

Odzwierciedlenie idealów pozytywizmu w wybranej powiesci tej epoki

- okres w literaturze od 1883 - 1890r.

- program spoleczno - ideowy, ale i literacki.

- praca organiczna - zgodna praca wszystkich warstw spoleczenstwa w celu doprowadzenia do dobrobytu (stad wrogi stosunek do rewolucji, antagonizowania klas, walk zbrojnych);

- praca u podstaw - dzialanie jednostek...

Pozytywizm

Pozytywizm-termin pozytywizm został wprowadzony i spopularyzowany przez francuskiego filozofa Augusta Comte'a.

Epoka romantyzmu

INFORMACJE: Czas trwania epoki:Europa:lata 90 XVII wieku-lat 40 XIX wieku.

Triumf wolnej myśli w epoce polskiego oświecenia

By korzystać z posiadanego rozumu, trzeba być wolnym - to warunek konieczny, dlatego ważnym hasłem epoki jest żądanie wolności.