Encyklika

Czytaj Dalej

Encyklika Mirari vos

Papież postanowił wydać jedynie brewe z wyrazami radości, że encyklikę przyjęto ze zrozumieniem. W Rzymie zaś uważano, że polityczne działanie na rzecz rewolucji podważazasady moralne i religijne, żądano więc, by oświadczył przyjęcie całej nauki, podanej w encyklice Mirarivos.

Encykliki Jana XXIII

Poświęcając jedną część encykliki porządkowi między ludźmi, wskazał, że każdyczłowiek jest osobą i podmiotem praw, które są powszechne, nienaruszalne i niezbywalne.

Encyklika Rerum novarum

Encyklika nie rozwiązała wszystkich problemów. Mimo różnych wątpliwości, po encyklice wielu katolików zrozumiało, że musządokonać się zmiany, i dlatego zaczęli się angażować po stronie demokracji chrześcijańskiej.

Encyklika

Chrześcijanie wschodni autorytatywne listy swoich patriarchów zawsze nazywali “encyklikami”; także anglikanie posługuj ą się tym wyrazem od czasu pierwszej konferencji w Lambeth (1867) na oznaczenie orędzia wydawanego pod koniec takich konferencji.

Encykliki.

Ideą przewodnią tej encykliki była chrześcijańska idea własności prywatnej.

ENCYKLIKA

Orędzie papieskie do hierarchii kośc. i wiernych w sprawach wiary i moralności, mające charakter ogólniejszy niż bulla (por. Dekretalia); nazywane od ich pierwszych słów; z gr. enkyklios 'okólny; ogólny'; zob. Mater et magistra; Pacem in tenis.

ENCYKLIKA

(gr. enkyklos okólnik, pismo wędrujące), urzędowe pismo -> papieża skierowane (przynajmniej intencjonalnie) do całego Kościoła w sprawach doniosłej wagi dla niego lub dla ludzkości; różni się od takich pism dyscyplinarnych i adm., jak konstytucja apostolska i bulla, wraz z którymi przynależy do...