Emisja papierów dłużnych i papierów wartościowych

Do podstawowych korzyści dla emitenta przy emisji krótkoterminowych papierów dłużnych należą: obniżenie kosztów pozyskania kapitału w porównaniu z innymi źródłami środków finansowych, szczególnie zaś w porównaniu z kredytem bankowym; dostosowanie napływu środków pieniężnych do wewnętrznych potrzeb przedsiębiorstwa poprzez kolejne emisje; możliwość wcześniejszego wykupu tych papierów na rynku ...

Emisja obligacji

Emisja obligacji Emisja obligacji - Obligacje mogą być emitowane w różnych trybach, które decydują o procedurze emisji i wysokości ponoszonych kosztów.

Emisja bankowych papierów wartościowych

Bank informuje Prezesa Narodowego Banku Polskiego o zamierzonej emisji papierów wartościowych na 30 dni przed terminem emisji, wskazując warunki i wartość emisji.

Emisja pieniądza

Emisja pieniądza przez banki komercyjne Banki komercyjne mają możliwość emisji pieniądza głównie poprzez udzielenie kredytów swoim klientom.

Emisja pieniądza

Wraz z pojawieniem się pieniądza papierowego stała się możliwa emisja skarbowa (Dania 1713, Polska 1794), emisja przez bank centralny, będący własnością państwa (Sveriges Riksbank 1668) , emisja przez bank centralny niezależny od rządu (Bank of England 1694) lub emisja przez prywatne banki akcyjne (USA) .

Emisja znaków pieniężnych

NBP czuwa, aby w obiegu była odpowiednia ilość pieniądza: 1) w postaci znaków pieniężnych a)chodzi o emitowanie odpowiedniej ilości znaków pieniężnych b)w Polsce i UE prawo emisji pieniądza przysługuje tylko bankom centralnym c)emisja środków płatniczych polega na wyemitowaniu określonej ilości pieniędzy d)NBP nie ma kompetencji do określania waluty, określa wyłącznie nominały banknotów, monet, rodzaje zabezpieczeń, z jakich ...

Emisja i higiena głosu

(Prawidłowa emisja stosowana jest również w terapii śpiewu) Ćwiczenia dobierane są w zależności od: -wieku -rodzaju głosu -naturalnych lub nabytych właściwości emisyjnych głosu -problemów wynikających przy opanowywaniu tekstu mówionego lub muzycznego PRAWIDŁOWA EMISJA GŁOSU (tak zwana właściwa) JEST: -korzystna zarówno dla narządu głosu jak i dla całego organizmu osoby wykonującej -jest wygodna, sprawia przyjemność, daje pewność i ...

Jakie są uregulowania prawne, dotyczące emisji szkodliwych substancji do atmosfery?

Propozycja ta spo­tkała się oczywiście z ostrym protestem ekologów, dążących do redukcji emisji zanieczyszczeń przez wszystkie państwa świata.

Emisja akcji

'' Przebieg Emisji Akcji '' Na przebieg emisji akcji składają się następujące czynności, których podstawa normatywna znajduje się w art.

Emisja obligacji krótkoterminowych

Termin realizacji tak emitowanych obligacji nie może być dłuższy od niż rok od daty emisji. Obrót wtórny będzie przebiegał tak samo, jak w przypadku emisji niepublicznej.

Emisja euroobligacji

Emisja obligacji gminnych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z uwagi na koszty związane z przeprowadzeniem takiej emisji, jest dostępna przede wszystkim dla dużych miast o dobrej kondycji finansowej (pozycji ratingowej), na którą w szczególną uwagę zwracają zagraniczni inwestorzy.

Uchwała NBP w sprawie emisji przez NBP obligacji przeznaczonych dla banków w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej.

) Wyliczona kwota podlega pomniejszeniu o 5 mln zł; jeśli tak powstała kwota zaokrąglona do 100 zł ma wartość ujemną bank nie nabywa obligacji Alokacja obligacji w bankach następuje w sposób proporcjonalny, czyli nabywa obligacje poszczególnego rodzaju W razie uzyskania przez bank, który kupił obligacje, decyzji zwalniającej bank z obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej, nabyte przez bank obligacje mogą zostać odkupione przez ...

Emisja dopuszczalna

Prawnie określona wielkość emisji, często definiowanastatystycznie przez ustalenie limitu wielkości emisji lub limitu stężenia (przy określonym rozcieńczeniu) w stosunku do istniejącego tła.

Emisja głosu

Wykład I Zagadnienia wprowadzające Głos- stanowi pomost między otoczeniem a naszym światem wewnętrznym. Jeżeli to połączenie działa sprawnie, to może odzwierciedlić bogactwo naszego życia wewnętrznego, ukazać nasz charakter, nastrój, reakcję na otoczenie, a przede wszystkim precyzyjnie przekazać światu to, co mamy do powiedzenia. Przejawy zaniedbania głosu: - zbyt długa praca głosem - nadużywanie go, - używania go w nieumiejętny sposób. Takie zaniedbania ...

Absorpcja i emisja promieniowania elektromagnetycznego

Odwrotnym procesem jest emisja, czyli wypromieniowanie pem.

Emisja

Wprowadzone bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: substancje, energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.

Emisja zorganizowana

Wydzielanie do powietrza atmosferycznego substancji zanieczyszczających przez urządzenia o znanych parametrach w sposób umożliwiający zmierzenie.

Wielkość emisji

Masa (lub inny parametr fizyczny)substancjizanieczyszczającejemitowanej do atmosfery w jednostce czasu, rodzaj i ilość wprowadzonych substancji lub energii w określonym czasie oraz stężenia lub poziomy substancji lub energii, w szczególności w gazach odlotowych, wprowadzonych ściekach oraz wytwarzanych...

Wskaźnik emisji

Stosunek wielkości e. substancji zanieczyszczającej powietrzew wyniku jakiejś działalności, np. produkcji, do wielkości tej produkcji, np. liczba kilogramów SO2 emitowanych w wyniku wytwarzania jednej tony stali.